Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36228
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Jurevičiūtė, Karolina
Supervisor: Simanaitienė, Raimonda
Title: Švėkšnos miestelio kultūros paveldo išteklių pritaikymas turizmui
Other Title: The use of Švėkšna town cultural heritage for tourism
Extent: 110 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Menotyros katedra
Keywords: Turizmas;Heritage;Paveldas;Švėkšna;Tourism
Abstract: Švėkšna – tai nedidelis miestelis Lietuvos vakaruose. Miestelio istorija prasideda nuo XVI a. pradžios, kuomet pirmą kartą ši vietovė buvo paminėta rašytiniuose šaltiniuose. Švėkšnos miestelio istorinei bei urbanistinei raidai įtakos turėjo istoriniai įvykiai bei skirtingų kultūrinių ir religinių bendruomenių apsigyvenimas. Didelės įtakos miestelio vystymuisi turėjo ir miestelio geografinė padėtis – Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą, Švėkšna patapo pasienio miesteliu, per kurį ėjo pagrindiniai politiniai ir kultūriniai keliai. Nepaisant praėjusių karų bei kitų neigiamos įtakos turėjusių istorinių įvykių, iki mūsų dienų Švėkšnoje išliko ganėtinai daug kultūros paveldo vertybių. Tai tik įrodo, jog Švėkšna turi daug potencialo tapti turizmo traukos centru. Šiame magistro baigiamajame darbe yra nagrinėjami Švėkšnos nekilnojamojo kultūros paveldo ištekliai, geriausiai atspindintys miestelio istorinę ir urbanistinę raidą bei analizuojamas jų pritaikymas turizmo reikmėms. Darbas yra suskirstytas į tris pagrindines dalis. Pirmoje dalyje yra aptariama Švėkšnos miestelio istorija, kurią yra būtina suprasti tam, kad geriau suvokti analizuojamų objektų svarbą ir jų vertes. Antroje dalyje yra išsamiai analizuojami kultūros paveldo objektai aprašant jų vertingąsias savybes bei istoriją, siejant jų atsiradimą su svarbiais, miestelį sukrėtusiais įvykiais ir istorinėmis asmenybėmis. Taip pat yra įvertinama kultūrinių objektų būklė bei galimybės turizmo atžvilgiu. Toliau šiame darbe yra aptariamas atliktas tyrimas, skirtas nustatyti dabartinę aprašytų objektų panaudą turizmo reikmėms. Be to, šioje dalyje yra aptariami ir Švėkšnos gyventojų pastebėjimai bei pasiūlymai. Išanalizavus Švėkšnoje esančius kultūrinius objektus, įvertinus jų kultūrines vertes bei galimą panaudą turizmo reikmėms yra pateikiama ekskursija po miestelį skirta įvairaus amžiaus grupėms. Į ekskursijos maršrutą įeina tie objektai, kurie geriausiai perteikia miestelio istoriją ir jos svarbą. Pasinaudojant šiuo maršrutu Švėkšnoje galėtų būti vystomas kultūrinis turizmas, kuris ne tik garsintų šią vietovę, bet ir keltų jos ekonomiką. Galiausiai, šio darbo pabaigoje yra pridedami priedai, padėsiantys geriau suprasti šio darbo tikslą ir rezultatus. Tarp priedų yra senieji Švėkšnos miestelio planai, lankstinukai, kuriuos gali gauti turistai, įvykdytos apklausos bei visų šiame darbe aptartų kultūrinių objektų nuotraukos.
Švėkšna is a small town located in the west of Lithuania. The history of the town begins with the 16th century when this area was mentioned in the written sources for the first time. Historical and urban development of Švėkšna town was greatly influenced by the historical events and the different cultural and religious communities. The geographical location of the town also played a significant role in the development of the town - when Germany occupied the Klaipėda region, Švėkšna became a cross-border town through which the main political and cultural roads passed. Despite the past wars and other historical events that had a negative impact, to this day, an amount of cultural heritage objects has survived in Švėkšna. This only proves that Švėkšna has a potential to become a tourist attraction centre. This master thesis deals with the resources of Švėkšna cultural heritage that reflect the historical and urban development of the town and analyses their usage for tourism purposes. This paper work is divided into three main parts. The first part discusses the history of Švėkšna, which needs to be known in order to better understand the importance of the analysed objects and their values. In the second part, the objects of cultural heritage are analysed in detail, describing their history and valuable qualities, linking them to the important events and historical personalities. This part also evaluates the condition of the cultural objects and the opportunities for tourism. Furthermore, this work presents the research, which was conducted to determine the current use of the described objects for tourism purposes. In addition, this part of the work reviews the observations and suggestions made by inhabitants of the town. After analysing the cultural objects in Švėkšna, discussing their cultural values and possible use for tourism, a tour around the town for different age groups is presented. The route of the tour includes the objects that represent the history of the town and its’ importance the best. By using this route in Švėkšna, cultural tourism could be developed and that would not only promote the area but it would also raise its’ economy. Finally, at the end of this work, there are appendices that help to understand the purpose and the results of this work better. The appendices include the old plans of Švėkšna town, the leaflets that tourists can get, surveys that were carried out, and all the photographs of cultural objects discussed in this work.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36228
Appears in Collections:2018 m. (MF mag.)

Files in This Item:
karolina_ jureviciute_md.pdf12.08 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

254
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

58
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.