Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36224
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedralt_LT
dc.contributor.advisorKovalčikienė, Kristina-
dc.contributor.authorBendinskaitė, Gintarė-
dc.date.accessioned2018-05-14T10:46:03Z-
dc.date.available2018-05-14T10:46:03Z-
dc.date.issued2018-05-22-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/36224-
dc.description.abstractTyrimo tikslas – įvertinti, kaip susiję studentų karjeros sprendimų saviveiksmingumas, identitetas profesijai, pasitenkinimas studijomis ir studijų pasiekimai. Tyrime dalyvavo 149 magistrantūros studentai (24,2 proc. vyrų, 75,8 proc. moterų; 50,3 proc. pirmo kurso, 49,7 proc. antro kurso), besimokantys Vytauto Didžiojo, Lietuvos sveikatos mokslų, Vilniaus, Kauno technologijos, Aleksandro Stulginskio, Mykolo Romerio, Vilniaus Gedimino technikos ir Lietuvos sporto universitetuose. Tiriamųjų amžiaus vidurkis 26 metai. Tyrimas buvo atliktas naudojant internetinę apklausą 2018 m. vasario 1 – kovo 10 d. Karjeros sprendimų saviveiksmingumui įvertinti buvo naudojama „Karjeros sprendimų saviveiksmingumo trumpoji skalė“ (Betz, Klein, Taylor, 1996), identitetas profesijai įvertintas naudojant „Utrechto tapatumo skalę“ (Crocetti, Rubini, Meeus, 2008), pasitenkinimas studijomis įvertintas „Pasitenkinimo studijomis klausimynu“ (Westermann, Heise, Spies, Trautwein, 1996), studijų pasiekimai įvertinti atsižvelgiant į paskutiniojo semestro pažymių vidurkį. Statistinei analizei atlikti buvo naudojama SPSS 20.0 for Windows programa. Taikytas Stjudento t kriterijus, Pearsono koreliacijos koeficientas, tiesinė regresinė analizė ir struktūrinis lygčių modeliavimas (SEM). Tyrimo metu nustatyta, kad stipresnis karjeros sprendimų saviveiksmingumas reikšmingai prognozuoja stipresnį identitetą profesijai. Planavimas prognozuoja tapatumo įsipareigojimus, savęs vertinimas – išsamų tyrinėjimą, o tikslo pasirinkimas prognozuoja įsipareigojimo persvarstymą. Stipresnis identitetas profesijai reikšmingai prognozuoja aukštesnį pasitenkinimą studijomis. Tapatumo įsipareigojimai, išsamus tyrinėjimas ir įsipareigojimo persvarstymas prognozuoja pasitenkinimą studijų turiniu. Tapatumo įsipareigojimai ir įsipareigojimo persvarstymas prognozuoja pasitenkinimą studijų sąlygomis, o įsipareigojimo persvarstymas prognozuoja pasitenkinimą studijų ir asmeninių interesų suderinimo galimybėmis. Studijų pasiekimus prognozuoja įsipareigojimo persvarstymas ir moteriška lytis. Karjeros sprendimų saviveiksmingumas, tarpininkaujant identitetui profesijai, prognozuoja didesnį pasitenkinimą studijomis, nei identitetui profesijai netarpininkaujant.lt_LT
dc.description.abstractThe aim of the thesis – to evaluate how connected students‘ career decision self-efficacy, vocational identity, satisfaction with studies and academic achievement. The study involved 149 postgraduate students (24,2% of men, 75,8% of woman, 50,3% of the first year, 49,7% of the second year), students of Vytautas Magnus University, Lithuanian University of Health Sciences, Vilnius University, Kaunas University of Technology, Alexandras Stulginskis University, Mykolas Romeris University, Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Sports University. The average age of the subjects is 26 years. The survey was concluded using an online survey in 2018 February 1 – March 10. Career decision self-efficacy ware evaluated using the “Career decision self-efficacy scale – short form” (Betz, Klein, Taylor, 1996), vocational identity was evaluated using the “Utrecht-management of identity commitments scale” (Crocetti, Rubini, Meeus, 2008), satisfaction with studies was evaluated by the ”Study-satisfaction questionnaire” (Westermann, Heise, Spies, Trautwein, 1996), academic achievement were evaluated based on the average grades of the last semester. SPSS 20.0 for Windows was used for statistical analysis. Applied Student T criterion, Pearson correlation coefficient, linear regression analysis and structural equation modeling (SEM). The study found that stronger career decision self-efficacy significantly predicts a stronger vocational identity. Planning predicts commitment, self appraisal predicts in depth exploration, and the goal selection predicts reconsideration of commitment. Stronger vocational identity predicts higher satisfaction with studies. Commitment, depth exploration and consideration of commitment predict satisfaction with the content of the study. Commitment and reconsideration of commitment predict satisfaction with the study conditions, and the reconsideration of commitment predict satisfaction with the possibilities of combing studies and personal interests. Academic achievement are predicted by the reconsideration of commitment and female gender. Career decision self-efficacy by mediating vocational identity predicts greater satisfaction with studies than without vocational identity intermediation.en_US
dc.format.extent70 p.-
dc.language.isolten_US
dc.rightsLaisvai prieinamas internete / Free accesslt_LT
dc.subjectKarjeros sprendimų saviveiksmingumaslt_LT
dc.subjectIdentitetas profesijailt_LT
dc.subjectPasitenkinimas studijomislt_LT
dc.subjectStudijų pasiekimailt_LT
dc.subjectCareer dicision self-efficacyen_US
dc.subjectVocational identityen_US
dc.subjectSatisfaction with studiesen_US
dc.subjectAcademic achievementen_US
dc.subject.otherPsichologija / Psychology (S006)-
dc.titleStudentų karjeros sprendimų saviveiksmingumo, identiteto profesijai, pasitenkinimo studijomis ir studijų pasiekimų sąsajoslt_LT
dc.title.alternativeRelationship between students career decision self-efficacy, vocational identity, academic achievement and satisfaction with studiesen_US
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

208
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

310
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.