Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36214
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Žitkevičiūtė, Kristina
Supervisor: Staniulienė, Sonata
Title: Aplinkos neapibrėžtumo analizė Lietuvos viešbučių versle
Other Title: Analysis of business environment uncertainty in Lithuania's hotel sector
Extent: 98 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vadybos katedra
Keywords: Neapibrėžtumas;Verslo aplinka;Viešbučių sektorius;Uncertainty;Business environment;Hotel sector
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos viešbučių verslo aplinkos neapibrėžtumą. Viešbučiuose, vekiančiuose Lietuvoje, nėra plačiai taikoma verslo aplinkos analizė, tačiau poreikis yra itin didelis, turint omenyje, kad tai yra viena esminių sąlygių šiuolaikinėje dinamiškoje organizacijas veikiančioje aplinkoje siekiant sėkmingai vystyti apgyvendinimo ir kitų paslaugų veiklą. Todėl, pagrindinė tyrimo problema yra neaiškumas, kokio neapibrėžtumo aplinkoje veikia viešbučių verslas Lietuvoje. Teorinėje darbo dalyje išanalizuota verslo aplinkos klasifikacija, nustatomi pagrindiniai skirtingas verslo aplinkas sudarantys veiksniai, apibūdinama neapibrėžtumo samprata ir vertinimas. Taip pat, išanalizuota teorinė viešbučių verslo aplinkos bei jos neapibrėžtumo samprata. Pateikiami pagrindiniai teoriniai problemų sprendimo būdai neapibrėžtoje aplinkoje. Tyrimo dalyje aprašoma Lietuvos viešbučių verslo aplinkos neapibrėžtumo tyrimo metodika. Vėliau atliekamas pagrindinių įtaką darančių aplinkos kontekstų tyrimas remiantis antriniais duomenimis, taip pat atliekama anketinė apklausa, siekiant išsiaiškinti Lietuvos viešbučių verslo aplinkos vertinimą iš juose dirbančių vadovų bei vadybininkų perspektyvos. Anketinės apklausos būdu ištirta, kokie pagrindiniai aplinkos veiksniai daro įtaką viešbučių verslui, kaip dažnai vyksta pokyčiai juose ir su kokio laipsnio neapibrėžtumu susiduria viešbučiuose dirbantys asmenys minėtuose aplinkos veiksniuose. Taip pat, pateikiamas gautų tyrimo rezultatų apibendrinimas. Trečioje darbo dalyje nustatomi pagrindiniai įtaką viešbučių verslui darantys bei neapibrėžtumą sukeliantys veiksniai. Pateikiamos rekomendacijos, kaip naujantis jau egzistuojančiais vadybiniais modeliais ir adaptavus juos viešbučių verslui galima suvaldyti neapibrėžtumą pagrindiniuose viešbučių versle neapibrėžtumą sukeliančiuose aplinkos kontekstuose – bendrojoje išorinėje aplinkoje, specifinėje išorinėje aplinkoje bei žmogiškųjų išteklių aplinkoje. 
The aim of diploma thesis is to analyze the uncertainty of the hotel business environment in Lithuania. Hotels in Lithuania are not widely used in the analysis of the business environment, but the demand is extremely high, bearing in mind that information about business environment is one of the essential conditions for the purpose of successful development of accommodation and other services. Therefore, the main problem of the research is the lack of information about the uncertainty surrounding the hotel business in Lithuania. The theoretical part of the work analyzes the classification of the business environment, identifies the main factors contributing to different business environments, describes the concept of uncertainty and evaluates it. Also, the theoretical concept of hotel business environment and its uncertainty are analyzed. The main theoretical solutions to problems in the uncertain environment are presented. The research section describes the methodology for investigating uncertainty in the hotel business environment in Lithuania. Study of key environmental contexts are carried out on the basis of secondary data analysis, and a questionnaire survey. The questionnaire survey examines the main environmental factors affecting hotel business, how often changes are made in them and the degree of uncertainty faced by people working at hotels in the above-mentioned environmental factors. Also, a summary of the results of the study is presented. The third part of the paper identifies the main factors influencing hotel business and the uncertainty. Provides guidance on how existing management models can be adapted to hotel business and can help to manage the uncertainty in the most uncertain environmental contexts - the general external environment, the specific external environment and the human resources internal environment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36214
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
kristina_zitkeviciute_md.pdf2.33 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

270
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

94
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.