Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36209
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Striškaitė, Rūta
Supervisor: Imbrasaitė, Jūratė
Title: Darbuotojų interesų atstovavimas Lietuvoje: „Mondelez Lietuva production“ ir „ESO“ profesinių sąjungų palyginimas
Other Title: Representation of the employees interests in Lithuania: comparison of “Mondelez Lietuva production” and “ESO” trade unions
Extent: 73 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Sociologijos katedra
Keywords: Legitimumas;Efektyvumas;Autonomija;Representation;Legitimacy;Effectiveness;Autonomy;Profsąjungos;Atstovavimas;Trade unions
Abstract: Profesinės sąjungos – darbuotojų interesams atstovaujančios organizacijos, gebančios keisti socioekonominę šalies padėtį. Tinkamas profesinių sąjungų atstovavimas skatina narius jungtis ir siekti geresnės situacijos darbo rinkoje ir konkrečioje darbovietėje. Tyrimų, kuriuose profesinių sąjungų atstovavimas analizuojamas remiantis legitimumu, autonomija ir efektyvumu, Lietuvos baruose nėra. Įvertinus priežastis, kurios daro įtaką profesinių sąjungų atstovavimui, galima ieškoti būdų, padedančių pagerinti organizacijos reputaciją ir paskatinti darbuotojų įsitraukimą. Tikslas – nustatyti priežastis, darančias įtaką profesinių sąjungų atstovavimui ir atskleisti profesinių sąjungų „Mondelez Lietuva Production“ ir „ESO“ atstovavimo bruožus. Pirmoje darbo dalyje pateikiama apibendrinta teorija, kurioje atskleidžiami išoriniai aplinkos veiksniai, darantys įtaką vidiniams profesinių sąjungų resursams. Antroje, analitinėje, darbo dalyje aptariami veiksniai, kuriais remiantis atliktas empirinis tyrimas, ir analizuojama Lietuvos profesinių sąjungų situacija. Trečioje magistro darbo dalyje pristatoma empirinio tyrimo metodologija, interpretuojami gauti duomenys. Tyrimui buvo pasirinktos nepriklausomos profesinės sąjungos, kurioms priklauso apie 30 % darbuotojų. Atliktas kokybinis tyrimas, kurio metu buvo apklausti 8 respondentai, po 4 iš kiekvienos profesinės sąjungos. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad „ESO“ profesinė sąjunga yra autonomiškesnė, nes surastas kompromisas tarp įmonės vadovų ir profesinės sąjungos padeda geriau atstovauti darbuotojams. Įvertinus legitumumo bruožus pastebima, kad „ESO“ profesinė sąjunga labiau įtraukia savo narius į organizacijos veiklą. Išanalizavus empirinius duomenis galima daryti išvadą, kad „ESO“ profesinė sąjunga yra efektyvesnė, geriau pasiekia išsikeltus rezultatus. Apibendrinus galima daryti išvadą, kad „ESO“ profesinė sąjunga geriau atstovauja nariams nei „Mondelez Lietuva Production". Darbe panaudoti 79 literatūros ir kiti informacijos šaltiniai. Darbe pateikti 9 paveikslėliai ir 5 lentelės.
Trade unions are the organisations representing the employees' interests. Moreover, trade unions are capable of changing the socio-economic situation of the country. A proper representation of trade unions encourages the members to be organised and seek a better situation in labour market and in a concrete workplace. In Lithuanian bars there are no researches in which representation of trade unions is analysed on the basis of legitimacy, autonomy and effectiveness. After the assessment of the causes that have an impact on representation of trade unions it is allowed to search for ways which help to improve the organization's reputation and to encourage involvement of the employees. The aim – to identify the causes which have influence on representation of trade unions and to reveal the features of representation of “Mondelez Lietuva Production” and “ESO” trade unions. In the first part of the work a summarized theory is presented. In the theoretical part the external factors of the environment influencing on the internal resources of trade unions are revealed. The second part of the work is analytical. In this part of the work the factors on which the empirical research was performed are discussed. Also, the situation of Lithuania trade unions is analysed in the second part. In the third part of this master thesis the methodology of the empirical research is presented and collected data are interpreted. Independent trade unions have been chosen for the research. About 30% of the employees belong to these trade unions. A qualitative research was performed. During the research 8 respondents (4 from each trade union) were interviewed. After the research was carried out it was proved that “ESO” trade union is more autonomous because when a compromise is found between the executives and trade unions representation of the employees is improved. By assessing the features of legitimacy it is noted that “ESO” trade union involves its members in the organisation activity more than “Mondelez Lietuva Production”. The analysis of the empirical data shows that “ESO” trade union is more effective and achieves better results. To sum up, it can be concluded that the members of “ESO” trade union are better represented than the members of “Mondelez Lietuva Production”. 79 literature and other sources of information were used in this work. There are 9 figures and 5 tables in the work.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36209
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
ruta_striskaite_md.pdf1.67 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

212
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

40
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.