Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36194
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Burneikytė, Gabija
Supervisor: Pilelienė, Lina
Title: Socialinėmis reklamomis sukeliamų emocijų sprendimai
Other Title: Emotional solutions coused by public service advertisements
Extent: 81 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vadybos katedra
Keywords: Reklama;Emocijos;Socialinė reklama;Emociniai kreipiniai;Advertising;Emotions;Public service advertisement;Emotional appeals
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas yra sukurti emocijų sukėlimo socialinėmis reklamomis modelį. Magistro baigiamąjį darbą sudaro trys dalys: teorinė, analitinė ir projektinė. Teorinėje dalyje apţvelgiamos reklamos ir socialinės reklamos sampratos, išskiriami socialinės reklamos bruoţai, skirtumai tarp komercinės ir socialinės reklamų, analizuojama kokios emocijos daţniausiai sukeliamos socialinėmis reklamomis. Analitinėje dalyje, siekiant ištirti socialinėmis reklamomis sukeliamų emocijų paveikumą, nuspręsta naudoti tyrimų trianguliaciją: ekspertų interviu, socialinių reklamų turinio analizę ir eksperimentą. Ekspertinis interviu ir turinio analizė padėjo nustatyti su kokiomis pagrindinėmis socialinėmis problemomis susiduriama Lietuvoje ir kokios emocijos turi būti sukeliamos socialinėmis reklamomis: pasitenkinimas, dţiaugsmas, meilė, pasididţiavimas, malonumas, humoras, pyktis, gėda, kaltė, pasibjaurėjimas, šokas. Eksperimento rezultatai padėjo palyginti tikėtinas socialinių reklamų sukeliamas emocijas su emocijomis stebint reklamas, bei pastebėti tendencijas, kokio tipo reklamos su kokiais emociniai kreipiniais, emocijos stiprumu, reklamos elementais turi įtakos socialinės reklamos paveikumui. Projektinėje dalyje sudaromas emocijų sukėlimo socialinėmis reklamomis (prieš alkoholio vartojimą, rūkymą, smurtą, nesaugų vairavimą) modelis, išskiriant pagrindines taikytinas emocijas, emocijos stiprumą, kuris daro poveikį individo elgsenai. Pateikiami pasiūlymai socialinių reklamų sukeliamų emocijų sprendimams ir paveikumui.
The diploma paper aims to create a model which generates public service advertisement emotions. The final work includes three parts: theoretical, analytical and practical. The theory part overviews advertisements and concepts of public service advertisements. Moreover, separation of public service advertisements traits, differences between commercial and public service advertisements and analysis of what emotions are most likely to arise by social adverts are covered in the part. Analytical part aims to differentiate the effect of emotions occurred from public service advertisements, therefore, research triangulation has been used: experts interview, analysis of public service advertisements content and an experiment. The interview and content analysis helped to determine what are the main public service advertisements that Lithuania is dealing with. In addition, what emotions must be provoked in public service advertisements: happiness, love, proudness, pleasure, humor, anger, shame, guilt, abomination, shock. Results of the experiment aided in comparing expected emotions arisen by public service advertisements with the ones arisen by watching the advertisements. Likewise, this helped to observe trends, what types of advertisements have what kind of affect on advertisements impact regarding emotional appeal, intensity of emotions, and elements of an advertisement. The practical part forms a public service advertisement model of the cause of emotions (against alcohol consumption, smoking, violence and unsafe driving). The model distinguishes the main emotions experienced, intensity of emotions, which affects individual‘s behavior. Furthermore, recommendations and solutions of the cause of emotions in public service advertisements and its performance are presented.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36194
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
gabija_burneikyte_md.pdf2.47 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Available only in institution intranet (access may be restricted up to 5 years).

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

138
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

149
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.