Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36192
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Baltrušaitytė, Austėja
Supervisor: Višomirskytė, Vijolė
Title: Naratyvo pradžių alegorijos ir reprizos: šikšnosparnio ir nukritimo iš dangaus motyvai lietuvių romanuose po nepriklausomybės atkūrimo („Nuostabūs Tomo Vagabundo nuotykiai ir regėjimai“, „Tūla“, „Trys sekundės dangaus“)
Other Title: The Allegories and Reprises of Narrative Beginnings: the Motives of Bat and Fall from the Sky in Lithuanian Novels after the Restoration of Independence ("Wonderful Adventures and Visions of Tomas Vagabundas", "Tūla", and "Three Seconds of Heaven")
Extent: 49 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Lituanistikos katedra
Keywords: Alegorija;Repriza;Narativo pradžia;Allegories;Reprises;Narrative beginnings
Abstract: Magistro darbe analizuojamos dvi G. Beresnevičiaus romano „Nuostabūs Tomo Vagabundo nuotykiai ir regėjimai“ publikacijos. Šis romanas, rašytas 1985–2006 metais, pirmą kartą publikuotas 1991-aisiais metais literatūriniame žurnale „Keturi vėjai“, o 2007-aisiais išleistas atskira knyga, pasirinktas pagrindiniu tyrimo šaltiniu. Tyrimą skatina tai, jog leidžiant romaną atskira knyga, buvo pridėta naujai parašyta pradžia, o tai leidžia manyti, kad ji keičia viso kūrinio reikšmes. Darbe taip pat analizuojami dar du romanai – J. Kunčino „Tūla“ (1993) ir S. Parulskio „Trys sekundės dangaus“ (2002). Šių tyrimo šaltinių pasirinkimą inspiravo pastebėjimas, kad G. Beresnevičiaus romano pradžiose išryškėjantys motyvai – pasivertimo šikšnosparniu pirmojoje publikacijoje ir nukritimo iš dangaus antrojoje – pasikartoja ir šiuose, po nepriklausomybės atkūrimo išleistuose, skirtingų autorių parašytuose romanuose. Teorinėje darbo dalyje iš naratologinės perspektyvos aptariamas požiūris į naratyvo pradžios sąvoką. Taip pat aptariami pagrindiniai postkolonialinės kritikos teiginiai ir pateikiamas teorinis požiūris į postmodernizmą. Tiriamojoje darbo dalyje analizuojamos abi G. Beresnevičiaus romano pradžios, aiškinami jose išryškėjantys motyvai. Taip pat analizuojami šių motyvų pasikartojimai J. Kunčino ir S. Parulskio kūriniuose, aiškinamasi, kuo jie yra panašūs ir kuo skiriasi. Pastebėta, kad G. Beresnevičiaus romane nėra tiesioginių užuominų apie istorinę atkurtos Lietuvos nepriklausomybės pradžią ir apie tai kalbama metaforiškai, o J. Kunčino bei S. Parulskio tekstuose yra tiksliai įvardijami skirtingi įvykiai, susiję su nepriklausomybės atkūrimu. Atlikus detalią pasivertimo šikšnosparniu ir kritimo iš dangaus motyvų analizę, pasitvirtino darbe kelta prielaida, kad šių motyvų pasitelkimas alegorizuoja kitokį pasaulio vaizdą ir matymą, staigų pokytį, negalėjimą susigaudyti, nežinią ir problemišką subjekto identifikaciją atkurtos valstybės pradžios situacijoje.
The master's thesis analyzes two publications of G. Beresnevičius' novel "The Wonderful Adventures and Visions of Tom Vagabund". This novel, written in 1985-2006, was first published in 1991 in the literary magazine “Four Winds“, and in 2007 a separate book was published, selected as the main source of research. The research is encouraged by the fact that a new beginning was added to the novel by publishing, which suggests that it changes the values of the entire work. Two more novels are also analyzed in the work – J. Kunčinas‘ "Tula" (1990) and S. Parulskis‘ "Three Seconds of Heaven" (2002). The choice of these sources of research was inspired by the observation that the motives emerging at the beginning of G. Beresnevičius' novel – the appearance of a bat in the first publication and falling from the sky in the second – are repeated in the novels written by different authors after the restoration of independence. In the theoretical part of the work from the narrative perspective, the approach to the concept of the beginning of the narrative is discussed. The main points of postcolonial criticism are also discussed and the theoretical approach to postmodernism is presented. The research part analyzes both the beginnings of G. Beresnevičius' novel and explains their motives. Also, the repetition of these motives in works by J. Kunčinas and S. Parulskis is analyzed, it is explained what they are like and different. It is noted that in the novel by G. Beresnevičius there are no direct references to the historical beginning of the restoration of independence of Lithuania, and this is said to be metaphorical, and in the texts of J. Kunčinas and S. Parulskis different events related to the restoration of independence are precisely identified. After a detailed analysis of the bat and the fall from sky, the premise was begun to prove that the use of these motives allegorizes a different image and vision of the world, a sudden change, inability to recover, unknown and problematic identification of the subject in the restoration of the state.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36192
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
austeja_baltrusaityte_md.pdf609.51 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

178
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

18
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.