Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36186
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Rudzkytė, Daiva
Supervisor: Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Loreta
Title: Vidutinio amžiaus suaugusiųjų emocijų reguliacijos strategijų, bendrojo saviveiksmingumo ir su sveikata susijusios gyvenimo kokybės sąsajos
Other Title: Relationship between middle-aged adult emotion regulation strategies, general self-efficacy and health-related life quality
Extent: 69 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Vidutinio amžiaus suaugusieji;Emocijų reguliacija;Bendrasis saviveiksmingumas;Middle-aged adults;Emotion regulation;General self-efficacy
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti vidutinio amžiaus suaugusiųjų emocijų reguliacijos strategijų, bendrojo saviveiksmingumo ir su sveikata susijusios gyvenimo kokybės sasajas. Tyrimo duomenys rinkti Kauno mieste, patogiosios atrankos būdu apklausus 207 asmenis nuo 40 iki 63 metų (M=48,91, SD=5,94) amžiaus. Tiriamieji pildė anketą, kurioje pateikti sociodemografiniai klausimai apie lytį, amžių, išsilavinimą, šeiminę padėtį, sveikatos būklę. Emocijų reguliacija vertinta Emocijų reguliacijos klausimynu (angl. Emotion Regulation Questionnaire, Gross & John, 2003), bendrasis saviveiksmingumas vertintas Bendrojo saviveiksmingumo skale (angl. The general self-efficacy Scale, Jerusalem & Schwazer, 1995), o su sveikata susijusi gyvenimo kokybė – Trumpa sveikatos apklausos forma (angl. The short form-36 health survey, SF-36). Atlikus statistinę analizę nustatyta, kad vidutinio amžiaus suaugusiųjų labiau išreikštas emocijų reguliacijos kognityvinio pervertinimo strategijos naudojimas susijęs su labiau išreikštu bendruoju saviveiksmingumu skirtingose išsilavinimo ir sveikatos būklės vertinimo grupėse bei aukštesniu gyvenimo kokybės, susijusios su sveikata, vertinimu. Didesnė vidutinio amžiaus suaugusiųjų bendrojo saviveiksmingumo raiška susijusi su aukštesne su sveikata susijusia gyvenimo kokybe skirtingose amžiaus, išsilavinimo, sveikatos būklės vertinimo ir su partneriu gyvenančiųjų grupėse. Labiau išreikštas emocijų reguliacijos ekspresyvaus slopinimo strategijos naudojimas nesusijęs su mažiau išreikštu bendruoju saviveiksmingumu bei žemesniu gyvenimo kokybės, susijusios su sveikata, vertinimu. Mediacinių ryšių analizė parodė, kad bendrasis saviveiksmingumas yra mediatorinis veiksnys labiau išreikštos emocijų reguliacijos kognityvinio pervertinimo strategijos ir geresnės gyvenimo kokybės, susijusios su psichikos sveikata, sąsajoje. Saviveiksmingumo kaip mediatorinio veiksnio reikšmė nenustatyta emocijų reguliacijos kognityvinio pervertinimo strategijos ir gyvenimo kokybės, susijusios su fizine ir bendrai vertinta sveikata, sąsajoje. Taip pat bendrojo saviveiksmingumo kaip mediatorinio veiksnio reikšmė nenustatyta emocijų reguliacijos ekspresyvaus slopinimo ir gyvenimo kokybės, susijusios su sveikata (fizine, psichine ir bendrai vertinta), sąsajoje.
Aim: to determine the relationship between middle-aged adult emotion regulation strategies, general self-efficacy and health-related life quality. Data has been collected in Kaunas City, employing convenience sampling to survey 207 persons, within the age range from 40 to 63 (M=48.91, SD=5.94). Respondents completed a questionnaire featuring socio-demographic questions about their sex, age, education, familial statues and health. Emotion regulation has been evaluated using Emotion Regulation Questionnaire (Gross & John, 2003), the general efficacy is evaluated through General Self-Efficacy Scale (Jerusalem & Schwazer, 1995), and health-related life quality by employing The Short Form-36 Health Survey (SF-36). Statistical analysis has revealed that among middle-aged adults, the use of more pronounced emotion regulation strategy of cognitive reappraisal is related to more pronounced general self-efficacy in different groups of education and health evaluation, and higher evaluation of life in relation to health. A more pronounced expression of general self-efficacy among middle-aged adults is related to higher evaluation of health-related quality of life in different groups of age, education and health evaluation as well as the group of those who live with a partner. A more pronounced use of emotion regulation strategy of expressive suppression is not related to less pronounced general self-efficacy and poorer evaluation of the quality of life in relation to health. Mediation analysis has revealed that the general self-efficacy is a mediating factor in the relationship between less pronounced emotion regulation strategy of cognitive reappraisal and better quality of life related to psychological health. The significance of self-efficacy as a mediating factor has not been established in the relationship between emotion regulation strategy of cognitive reappraisal and the quality of life related to physical and general health. Moreover, the significance of general self-efficacy as a mediating factor to the relationship between emotion regulation strategy of expressive suppression and quality of life related to health (physical, psychological and general) has not been established as well.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36186
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
daiva_rudzkyte_md.pdf915.88 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

270
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

82
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.