Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36183
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Vainauskaitė, Vilma
Supervisor: Čepukienė, Viktorija
Title: Senyvo amžiaus žmonių požiūrio į senatvę ir saviveiksmingumo reikšmė jų sėkmingam senėjimui
Other Title: The significance of elderly people`s attitude towards the aging and self-efficacy on their successful aging
Extent: 71 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Senyvo amžiaus žmonės;Požiūris į senatvę;Bendras saviveiksmingumas;Elderly people;Attitude towards the aging;Successful aging
Abstract: Tyrimo tikslas - įvertinti senyvo amžiaus asmenų požiūrio į senatvę ir bendro saviveiksmingumo reikšmę jų sėkmingam senėjimui. Tyrime dalyvavo 208 65-erių metų ir vyresnio amžiaus asmenys (vidurkis 75,69±6,826). Tiriamųjų sėkmingam senėjimui nustatyti naudotas P. B. Baltes, M. M. Baltes, A.M. Freund, F. R. Lang sutrumpintas selekcijos, optimizacijos ir kompensacijos klausimynas (angl. 12-item selection, optimization, and compensation questionnaire, SOC, 1999); Senyvo amžiaus asmenų požiūriui į senatvę tirti naudotas M. Blanca, C. Sanchez ir M. Trianes klausimynas apie neigiamus stereotipus (angl. Questionnaire about Negative Stereotypes, CENVE, 2005). Bendro saviveiksmingumo lygiui nustatyti parinkta M. Jerusalem ir R. Scwarzer bendro saviveiksmingumo skalė (ang. The General Self-Efficacy Scale, GSE, 1993). Tyrimo rezultatai rodo, kad senyvo amžiaus asmenų požiūris į senatvę ir bendras saviveiksmingumas yra susijęs su jų sėkmingu senėjimu. Labiau teigiamą požiūrį į senatvę turintys asmenys dažniau taiko sėkmingo senėjimo komponentus – optimizaciją ir kompensaciją, nei turintys labiau neigiamą požiūrį į senatvę. Aukšto saviveiksmingumo tiriamieji taip pat pasižymi didesniu polinkiu taikyti optimizacijos ir kompensacijos modelio komponentus nei tiriamieji su žemu saviveiksmingumu. Skirtumų tarp taikomų selekcijos modelio komponentų nerasta. Saviveiksmingumas geriau nei požiūris į senatvę, lytis, amžius, socialinė padėtis bei tyrimo atlikimo vieta, prognozavo jų sėkmingą senėjimą. Atrasta dalinė mediacija: bendras saviveiksmingumas sumažina neigiamą stereotipinio požiūrio į senatvę poveikį senyvo amžiaus asmenų sėkmingam senėjimui.
The aim of the study was to investigate the significance of elderly people`s attitude towards the aging and self-efficacy on their successful aging. The sample consisted of 208 people, ranged from 65 to 93 years (mean 75,69±6,826). Successful aging was assessed by 12- item version of the selection-optimization-compensation Questionnaire developed by P. B. Baltes, M. M. Baltes, A.M. Freund, F. R. Lang. (1999). In assessing the view on aging, the Questionnaire about Negative Stereotypes (CENVE) created by M. Blanca, C. Sanchez ir M. Trianes (2005) was applied. The self-efficacy was assessed by the General Self-Efficacy Scale (M. Jerusalem, R. Scwarzer, 1993).The results of the study show that elderly people`s attitude towards the aging and self-efficacy are related to their successful aging. Respondents with positive attitude towards aging tens to use successful aging components – optimization and compensation – more than people with negative attitude towards aging. Respondents with high self-efficacy also use successful aging components – optimization and compensation – more than respondents with low self-efficacy. There were no differences measuring selection model component. Self-efficacy forecasted successful aging better in comparison of attitude toward the aging, gender, age, social level and place of study. Study confirmed partial mediation: elderly people`s self-efficacy reduces the negative impact of the negative attitude towards the aging to their successful aging.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36183
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
vilma_vainauskaite_md.pdf1.37 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

246
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

60
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.