Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36182
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Binnatli, Azer
Supervisor: Gintautas, Mažeikis
Title: Karl Korsch’s Marxist philosophy: analyses and critics
Other Title: Karlo Korsčio Marksizmo Filosofija: analizės ir kritikai
Extent: 73 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Filosofijos ir socialinės kritikos katedra
Keywords: Karl Korsch;Western Marxism;Marxism-Leninism;Karl Korsch;Vakarietiškas markzismas;Marksizmas-leninizmas
Abstract: The separation of marxists according to their ideology, in Western Europe, is considered to be a general problem of Western marxism. Western marxists tended to emphasize autonomy more than classic marxism. K. Korsch, G. Lukacs, R. Luxemburg, K, Kautsky, A. Gramsci, H. Marcuse, E. Bloch analyzed the ideology of marxism in the case of politics, economics and other issues by comparing previous and present century. This thesis investigates K. Korsch’s marxist ideology, his critics’ approach and implementation of his ideology in practice. The information had been collected from the different sources such as books and articles which were written by K. Korsch and his critics. The thesis has been constructed upon three main chapters: K. Korsch’s ideological life, K. Korsch’s philosophy and critics of K. Korsch’s marxist philosophy. In the first part, the thesis explores K. Korsch’s ideological life, political conflicts he faced and his support to marxism ideology. In the second chapter, the thesis examines K. Korsch’s marxist ideology. His main concern about marxism was the decay of this ideology. Thus, the main factors of this decay were investigated upon K. Korsch’s approach to Western marxism and marxism-leninism. The links between Korsch and the concept of socialization will be examined. This part was constructed through K. Korsch’s books and essays. Thus, this part evaluates his attitude to Marxist ideology. The last chapter was settled on writers’ attitudes who criticized K. Korsch’s Marxist ideology. The information was taken from their different articles and essays which indicates positive and negative approaches to his Marxist position. This part analyses their statements about K. Korsch ideology, and how they came to this conclusion. The implementation of K. Korsch’s Marxist ideology on modern society will be analyzed. In conclusion, the aim of this thesis is to evaluate K. Korsch’s Marxist ideology and its implementation in practice.
Marksistų atsiskyrimas pagal jų ideologiją Vakarų Europoje yra laikomas bendrąja Vakarų marksizmo problema. Vakarų marksizmas yra labiau linkęs pabrėžti autonomiją nei klasikinį marksizmą. K. Korsčas, G. Lukas, R. Luksemburg, K, Kautskis, A. Gramskis, H. Markus bei E. Blokas analizavo marksizmo ideologiją per politinę ir ekonominę prizmę. Taip pat lygino praeities problemas su dabartimi. Šis magistro darbas nagrinėja K. Korsčio marksistinę ideologiją, jo kritinį požiūrį ir savą išgyvenimų ideologiją praktikoje. Informacija buvo surinkta naudojant įvairius šaltinius, tokių kaip knygos ir straipsniai kurie buvo parašyti K. Korsčio ir jo kritikų. Šis darbas sudarytas iš trijų pagrindinių skyrių: K. Krosčio ideologinio gyvenimo, K. Krosčio filosofijos ir Karlo Krisčio marksistinės filosofijos kritikos. Pirmoje dalyje nagrinėjamas K. Krosčio ideologinis gyvenimas, politiniai konfliktai, kuriuos jis išgyveno, bei jo parama marksizmo ideologijai. Antrajame skyriuje, nagrinėjama K. Korsčio marksizmo ideologija. Jo pagrindinis rūpestis dėl marksizmo buvo šios ideologijos žlugimas. Taigi pagrindiniai marksizmo žlugimo veiksniai buvo tyrime remiantis K. Korsčio požiūriu į vakarietišką marksizmą ir marksizmą-leninizmą. Bus nagrinėjamos Korsčio ir socializacijos sąvokų sąsajos. Ši dalis buvo sukurta remiantis K. Krosčio knygomis ir esė. Taigi, ši dalis įvertina jo požiūrį į marksistinę ideologiją. Paskutinis skyrius aptaria, K. Krosčio marksistinę ideologiją, kritikuojančių rašytojų požiūrį. Jų informacija buvo surinkta iš skirtingų straipsnių bei esė darbų, kurie parodo teigiamą ir neigiamą požiūrį į K. Krosčio marksistinį požiūrį. Ši dalis analizuoja jų teiginius apie K. Krosčio ideologiją ir kaip jie priėjo prie šios išvados. Bus nagrinėjamas K. Krosčio marksizmo ideologijos įgyvendinimas modernioje visuomenėje. Apibendrinant, šio darbo tikslas yra įvertinti K. Krosčio marksizmo ideologiją ir jos pritaikymą praktikoje.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36182
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
azer_binnatli_md.pdf756.05 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

172
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

42
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.