Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36181
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Cedronienė, Vaida
Supervisor: Civinskas, Remigijus
Title: Viešojo sektoriaus reformos: LEAN sistemos taikymo galimybės ir apribojimai Valstybinėje mokesčių inspekcijoje
Other Title: Public sector reforms: LEAN system applicability and restrictions in the State Tax Inspectorate
Extent: 106 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešojo administravimo katedra
Keywords: LEAN;Organizaciniai pokyčiai;Inovacijos;Valstybinė mokesčių inspekcija;LEAN;Organizational changes;Inovations;State Tax Inspectorate
Abstract: Žvelgiant į viešojo sektoriaus organizacijų kaitą ir diegiamas inovacijas kyla klausimas- koks yra konceptualus ir instrumentinis jų pagrindas. Kokius principus, vadybinius modelius ir praktines priemones galima taikyti tobulinant organizacijos veiklos procesus. Šio darbo objektas- Valstybinė mokesčių inspekcija bei vykstantys organizaciniai pokyčiai ir inovacijos. Pagrindinis šios darbo tikslas- atskleisti priežastis, kurios lemia sėkmingą inovacijų diegimą, o kurios gali būti inovacijų kliūtimis. Viena iš tokių priežasčių yra organizacinė kultūra. Organizacinės kultūros įtaka, kaip matyti iš gautų tyrimo rezultatų, yra nenuginčijama. Todėl pagrindinis organizacijos tikslas turėtų būti - sukurti palankią organizacinę kultūrą. Darbe analizuojamos " LEAN "taikymo galimybės ir apribojimai VMI. Šis metodas buvo sukurtas ir daugelį metų taikomas privačiame sektoriuje, tačiau pastaraisiais metais visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje pastebėtos šio metodo galimybės viešame sektoriuje. Vis dėlto, tarp šį metodą nagrinėjančių autorių išlieka požiūris, kad "LEAN" metodai negali būti taikomi viešajame sektoriuje. Darbe taikyti interviu ir stebėjimo kokybiniai metodai, kurie leido surinkti informaciją apie darbuotojų požiūrį į pokyčius, pastebėti jų pagrindines vertybes, elgesio principus bei juos įvertinus nustatyti jų įtaką inovaciniams procesams. Kaip bus matyti darbe, didžiausia inovacijų kliūtis VMI yra motyvacijos, komunikacijos trūkumas, mažas darbuotojų įtraukimas. Be to darbuotojams trūksta aiškios, suprantamos bei įtraukiančios informacijos apie vykstančius pokyčius. Pagrindiniai "LEAN" principai- sukuriama pridėtinė vertė, nuostolių šalinimas bei taupymas - svarbūs ir VMI. Taigi, analizuojamame mokesčių mokėtojų kontrolės procese ir yra vertinama, kokia gali būti sukurta pridėtinė vertė, kokie nuostoliai gali būti pašalinti ir kas gali būti sutaupyta.
While looking at changes of public organizations and innovations being applied, the question what is the conceptual and instrumental their basis. What principles, management models and practical tools could be applied when improving organizational processes. The object of this work is State Tax inspectorate and ongoing organizational changes and innovations. The main aim of this work is to reveal the reasons that lead to a successful innovation, and which may be a barrier to it. One of these reasons is organizational culture. The influence of organizational culture, as seen from the results of the study, is indisputable. Therefore, the main objective of the organization should be to create a favorable organizational culture. The work analyzes the possibilities of application of "LEAN "and restrictions on STI. This method has been developed and applied for many years in the private sector, but in recent years, the possibilities of this method in the public sector have been observed all over the world, including Lithuania. However, the authors of this method remain concerned that "LEAN "methods can not be applied in the public sector. The main principles of" LEAN"- added value created, the elimination of losses and savings - are also important for the STI. Interviews and qualitative methods of observation were used in the work, which allowed collecting information about employees' attitudes to change, observing their basic values, and applying the principles of behavior and, by assessing, their influence on innovative processes. As will be seen at work, the biggest obstacle to innovation in STI is the lack of motivation, lack of communication, and the low involvement of employees. In addition, employees lack clear, understandable and inclusive information about ongoing developments. The main principles of LEAN- created added value, eliminated losses and saved money also in the STI. Thus, it analyzes the process of taxpayer control, and assesses what added value can be created, what losses can be eliminated and what can be saved.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36181
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
V.CEDRONIENE.pdf2.9 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

334
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

90
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.