Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36171
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gervytė, Greta
Supervisor: Žydžiūnaitė, Vilma
Title: Mokytojo ir socialinio pedagogo bendradarbiaujanti lyderystė mokykloje įgyvendinant prevencinius patyčių veiksmus
Other Title: Cooperative leadership between teacher and social pedagogue at school through implementation of preventive actions against bullying
Date: 23-May-2018
Keywords: Bendradarbiaujanti lyderystė;Patyčių prevencija;Socialinis pedagogas;Mokytojas;Collaborative leadership;Bullying prevention;Social pedagogue;Teacher
Abstract: Pedagogų ir socialinių pedagogų bendradarbiaujanti lyderystė analizuojama gana retai, todėl ši tema itin aktuali. Bendradarbiaujanti lyderystė gali būti veiksminga įgyvendinant prevencinius patyčių veiksmus. Taip yra todėl, kad moksleiviams padaroma didesnė įtaka tuomet, kai lyderiauja ne vienas, o keli pedagogai. Skirtingi pedagogai lyderiais laikomi dėl skirtingų priežasčių: vieni puikūs klausytojai, prie kitų itin lengva prieiti, kiti drąsiai pripažįsta savo klaidas. Tyrimo problema: įvairūs tyrimai rodo, kad moksleivių, kurie patiria patyčias mokykloje, rodikliai Lietuvoje vieni didžiausių. Patyčias patiriantys moksleiviai per keletą metų patys pradeda tyčiotis. Analizuojant šią temą iškylą klausimai: • Kaip apibrėžiama bendradarbiaujanti lyderystė? • Kuo svarbus mokytojo ir socialinio pedagogo bendradarbiavimas? • Kokia yra mokytojo ir socialinio pedagogo lyderystės sąsaja su prevencijos veiksmingumu? • Kokie veiksmai svarbūs vykdant patyčių prevenciją? Tyrimo objektas: mokytojo ir socialinio pedagogo bendradarbiaujanti lyderystė. Tyrimo tikslas: analizuoti bendradarbiaujančios lyderystės tarp socialinio pedagogo ir mokytojo efektyvumą vykdant patyčių prevenciją mokykloje. Duomenų rinkimo metodai: dokumentų atrankos metodas; pusiau struktūruoto interviu metodas. Duomenų analizės metodai: mokslo šaltinių analizė; kokybinė turinio (content) analizė. Tyrimo radiniai parodė, kad socialinių pedagogų ir mokytojų bendradarbiaujanti lyderystė dažniausiai pastebima organizuojant mokyklos renginius ir vykdant prevencines programas. Didžiausias bendradarbiavimo poreikis pasireiškia organizuojant klasės valandėles, bendraujant su moksleivių tėvais ir reaguojant į netinkamo moksleivių elgesio proveržius.
Collaborative leadership between teachers and social pedagogues is relatively rare, which is why this topic is especially relevant. Collaborative leadership can be effective in preventing bullying. This is because pupils are more likely to be influenced when more than one teacher is leading. Different pedagogues are considered to be leaders for a variety of reasons: some of them are great listeners; others are exceptionally good at accessing students; while some are courageous in acknowledging their mistakes. Issue of the study: various studies have shown that the rates of schoolchildren who suffer from bullying in schools are among the highest in Lithuania. Pupils who suffer from bullying begin to mock others themselves after a couple of years. When analyzing this topic, the following issues are raised: • How is collaborative leadership defined? • What is the importance of co-operation between teachers and social pedagogues? • What is the relationship between teachers and social pedagogues’ leadership and the effectiveness of prevention? • What actions are important in bullying prevention? Object of the study: cooperative leadership of teachers and social pedagogues. Aim of the study: to analyze the effectiveness of collaborative leadership between teachers and social pedagogues in bullying prevention at school. Methods of the data collection: document selection method; semi-structured interview. Methods of the data analysis: analysis of scientific references; qualitative content analysis. Findings of the study have shown that co-operative leadership between social pedagogues and teachers is most often seen through school events and preventive programs. The greatest need for cooperation is through organizing classroom hours, communicating with schoolchildren and responding to inappropriate outbreaks of student’s behaviour.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36171
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
greta_gervyte_md.pdf998.36 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

298
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

96
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.