Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36168
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Miknevičiūtė, Kotryna
Supervisor: Gustainienė, Loreta
Title: Studentų akademinių pasiekimų, socialinio palaikymo ir subjektyviai suvokiamo akademinio streso sąsajos
Other Title: Coherence of students academic performance, social support and subjectively perceived academic stress
Extent: 58 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Studentai;Stresas;Subjektyviai suvokiamas akademinis stresas;Students;Stress;Subjectively perceived academic stress
Abstract: Tyrimo tikslas – ištirti ryšį tarp akademinių pasiekimų, patiriamo socialinio palaikymo ir studentų subjektyviai suvokiamo akademinio streso. Tyrime dalyvavo 248 studentai iš Lietuvos kolegijų ir universitetų. Iš jų 208 (83,5 proc.) moterys ir 40 (16,1 proc.) vyrų. Respondentų amžius svyruoja nuo 19 iki 46 metų. Tyrimo duomenų rinkimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir internetinė apklausa. Studentų subjektyviai suvokiamam akademiniam stresui įvertinti naudota studentų akademinio streso skalė (Student Academic Stress Scale), socialiniam palaikymui nustatyti – socialinio palaikymo skalė (The Medical Outcomes Study Social Support Survey), o studentų akademiniams pasiekimams nustatyti prašoma jų pažymėti savo paskutinio semestro studijų vidurkį. Gauti tyrimo duomenys apdoroti naudojant SPSS 22.0 versiją, bei Microsoft Excel programa. Tyrimo rezultatai parodė, socialinio palaikymo tam tikros rūšys padeda studentams siekti geresnių akademinių pasiekimų. Vaikinų tarpe tai informacinis ir emocinis socialinis palaikymas, o merginų tarpe instrumentinis socialinis palaikymas. Taip pat gauti rezultatai nurodo, kuo didesnis akademinis stresas jaučiamas, tuo akademiniai pasiekimai prasteni, ir kuo didesnis socialinis palaikymas, tuo mažesni streso rodikliai. Tačiau spėjimas, kad socialinis palaikymas yra moderatorius akademinių pasiekimų ir subjektyviai suvokiamo akademinio streso nepasitvirtino.
Research goal – to investigate the connection between academic achievements, experiencing social support and subjectively perceived academic stress of students. There were 248 students from Lithuanian colleges and universities who participated in this research. 208 of whom (85,3%) were women and 40 (16,1%) – men. Respondents‘ age varies from 19 to 46 years of age. Data collection methods of research: scientific literature analysis and online survey. Student Academic Stress Scale was used to assess students‘ subjectively perceived academic stress, The Medical Outcomes Study Social Support Survey was used to assess students‘ social support scale, and to assess their academic achievements, students were asked for their average mark of the last semester of their studies. Received data was processed using SPSS 22.0, as well as Microsoft Excel. Research results concluded that certain types of social support help students achieve better academic achievements. Among men, main factors were informational and emotional social support, and among women – instrumental social support. Results also show that the larger academic stress is felt, the more academic achievements suffer, and the more social support there is, the lesser indicator of stress there is. However, the presumption that social support is a moderator between academic achievements and subjectively perceived academic stress was not validated.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36168
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
kotryna_mikneviciute_md.pdf1.35 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

276
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

100
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.