Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36165
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Ismailovas, Teodoras
Supervisor: Perminas, Aidas
Title: Studentų naudojamų psichologinių gynybos mechanizmų ir patiriamo nerimo sąsaja su sveikatai žalingu elgesiu
Other Title: Students psychological defense mechanisms to value the relationship between the levels of anxiety and harmful conduct
Extent: 58 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Tabako rūkymas;Alkoholio vartojimas;Nerimas;Smoking;Alcohol;Anxiety
Abstract: Šio darbo tikslas nustatyti, kokie psichologinės gynybos mechanizmai (adaptyvūs, nedaptyvūs) yra naudojami studentų, kurie siejasi su patiriamu nerimu bei pasirinktu žalingu elgesiu, savo sveikatos atžvilgiu. Tiriamųjų kiekis, kurie dalyvavo tyrime, sudarė 244 žmonių: 155 merginos (63,5%) ir 89 vaikinai (36,5%). Visi studentai šiuo metu yra besimokantys. Respondentų amžius variavo nuo 18 metų iki 54 metų. Vidutinis amžius 22,26 m. (Stand. nuokr. 5,033). Studentų iš Vytauto Didžiojo universiteto apklausta 131 (53,7 %), o iš Lietuvos Sporto universiteto – 113 (46,3 %). Šiam tikslui buvo renkami anketiniai duomenys iš I – IV kurso studentų, besimokančių Vytauto Didžiojo universitete ir Lietuvos Sporto universitete (įvairiuose fakultetuose). Tyrimui atlikti buvo naudojami šie klausimynai: Andrews G., Singh M., Bond M., psichologinės gynybos klausimynas (DSQ – 40 Defence Style Questionnaire) ir Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., Lushene, R. E (STAI – The State-Trait Anxiety Inventory ). Taip pat buvo naudojami klausimai įvertinantys rūkymą ir alkoholio vartojimą, iš A. Goštauto klausimyno apie „Sveikatą ir gyvenseną“. Tyrime iškeltos hipotezės pasitvirtino iš dalies. Tai reiškia, kad buvo iškelta 10 (dešimt) hipotezių, iš kurių tik 2 (dvi) pasitvirtino. Buvo bandoma išsiaiškinti, kaip aukštos ir žemos adaptacijos psichologiniai gynybos mechanizmai siejasi su studentų patiriamu nerimu ir sveikatai žalingu elgesiu. Tačiau tyrimo metu paaiškėjo, kad tokie ryšiai yra minimalūs ir gauti rezultatai gali paaiškinti tik šios imties žalingo elgesio tendencijas. Išsiaiškinta, kad yra skirtumas tarp studentų vyrų ir moterų, kurie naudojasi adaptyviomis ir neadaptyviomis gynybos strategijomis bei jų rūkymo ir alkoholio vartojimo. Nustatyta, kad dažnesnis studenčių moterų adaptyvių psichologinės gynybos mechanizmų naudojimas susijęs su retesniu alkoholio vartojimu. Taip pat nustatyta, kad galima prognozuoti, jog didėjant studenčių moterų neadaptyvių psichologinės gynybos mechanizmų naudojimui dažnėja tabako rūkymas. Vyrų grupėje jokių skirtumų, tarp tabaką rūkančių ir nerūkančių bei alkoholį geriančių ir negeriančių studentų, nenustatyta.
The aim of this work is to determine which mechanisms of psychological defense (adaptive, non-adaptive) are used by students regarding their anxiety and selected harmful behaviors in their health. The number of subjects involved in the research was 244 people: 155 girls (63.5%) and 89 boys (36.5%). All students are currently studying. The age of respondents ranged from 18 years to 54 years. The average age of 22.26 years. (Stand-by Dept. 5,033). Students from Vytautas Magnus University interviewed 131 (53.7%), while 113 from the Lithuanian Sports University (46.3%). The average age of 22.26 years. (Stand-by Dept. 5,033). 131 students from Vytautas Magnus University (53.7%) were interviewed, 113 from the Lithuanian Sports University (46.3%). For this purpose, questionnaires data were collected from I - IV year students studying at Vytautas Magnus University and at the Lithuanian Sports University (various faculties). The following questionnaires were used for the study: Andrews G., Singh M., Bond M., psychological defense Questionnaire (DSQ - 40 Defense Style Questionnaire) and Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., Lushen, R. E. (STAI - The State - Trait Anxiety Inventory). Questions related to smoking and alcohol consumption were also used, from A. Gostautas's questionnaire "Health and Lifestyle". The hypotheses raised in the study proved partly. This means that 10 (ten) hypotheses were raised, of which only 2 (two) proved to be true. An attempt was made to find out how the psychological defense mechanisms of high and low adaptation are related to students' anxiety and harmful behavior. However, the study revealed that such relationships are minimal and the results obtained can only explain the tendencies of harmful behavior in this sample. It has been found that there is a difference between male and female students who use adaptive and non-adaptive defense strategies and their smoking and alcohol consumption. It has been determined that the more frequent use of adaptive psychological defense mechanisms by female students is associated with less frequent use of alcohol. It was also found, that it is possible to predict, that the increase in the number of female students non-adaptive psychological defense mechanisms is increasing smoking. There is no difference in the male group between smokers and non-smokers and students drinking and not drinking alcohol.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36165
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
teodoras_ismailovas_md.pdf959.51 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

147
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

61
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.