Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36154
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Auglytė, Vaida
Supervisor: Tamutienė, Ilona
Title: Vaiko apsaugos politikos įgyvendinimo veiksmingumas Lietuvoje
Other Title: The effectiveness of implementation of the child protection policy in Lithuania
Extent: 169 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešojo administravimo katedra
Keywords: Vaiko apsaugos politika;Įgyvendinimas;Veiksmingumas;Socialinė ir institucinė rizikos;Child protection policy;Implementation;Effectiveness;Societal and institutional risks
Abstract: Siekis apsaugoti vaikus daugelyje valstybių laikomas prioritetiniu, kadangi dėl savo amžiaus ir pažeidžiamumo jie negali tinkamai savimi pasirūpinti. Valstybė gali įsikišti į privatų šeimos gyvenimą teikdama jiems paslaugas bei siekdama apginti vaiką nuo jo neprižiūrinčių tėvų ar jį globojančių asmenų. Nepakankamai veiksminga vaiko apsauga sąlygoja skaudžių pasekmių atsiradimą (vaikų mirtys, sunkūs jų sužalojimai, prievarta, nepriežiūra). Dėl šios priežasties svarbu atkreipti dėmesį į priežastis, kurios lemia, jog šioje srityje dirbantiems specialistams tampa vis sunkiau apsaugoti vaikus. Šio darbo tikslas – išanalizuoti vaiko apsaugos politikos įgyvendinimo veiksmingumą Lietuvoje. Tikslui pasiekti keliami šie darbo uždaviniai: 1. Išnagrinėti pagrindines vaiko apsaugos politikos teorines perspektyvas ir sukonstruoti tyrimo dizaino analitinę schemą; 2. Įvertinti vaiko apsaugos teisinę ir institucinę aplinką vaiko apsaugos įgyvendinimo veiksmingumui; 3. Identifikuoti 2017-2018 m. vaiko apsaugos reformos galimą įtaką institucinės rizikos valdymui; 4. Ištirti socialinės ir institucinės rizikos veiksnių įtaką artimųjų biurokratų veiklos lauke; 5. Įvertinti socialinės ir institucinės rizikų kliūtis ir galimybes vaiko apsaugos įgyvendinimo veiksmingumui. Magistro baigiamąjį darbą sudaro 3 dalys. Pirmoje dalyje pristatomi vaiko apsaugos politikos teoriniai aspektai bei atsižvelgiant į darbo objektą, dviejų teorijų rėmuose nagrinėjamas institucinės bei socialinės rizikos poveikis vaiko apsaugos srityje dirbančių specialistų kasdienei praktikai. Antrojoje darbo dalyje pristatomas Lietuvos vaiko apsaugos politikos įgyvendinimas, o trečiojoje, pasitelkiant autorės sukurtą tyrimo dizaino analitinę schemą, analizuojamas socialinės ir institucinės rizikos poveikis vaiko apsaugos politikos įgyvendinimo veiksmingumui artimųjų biurokratų veikimo lauke. Siekiant ištirti vaiko apsaugos institucinės bei socialinės rizikos valdymo problemas identifikuojant kliūtis ir galimybes, turinčias įtakos veiksmingam vaiko apsaugos politikos įgyvendinimui buvo atlikti 10 pusiau struktūruotų interviu su miestų ir rajonų VTAS specialistais. Atlikus vaiko apsaugos politikos įgyvendinimo analizę nustatyta, jog aukšta institucinė ir socialinė rizikos, apimančios vaiko apsaugos sistemos modelį, prieštaringus politikos tikslus, didelį darbo krūvį, perteklinę biurokratiją, perdėtą kontrolę, patiriamą spaudimą, paslaugų trūkumą ir kt. turi didelį poveikį jos įgyvendinimo veiksmingumui. Pasitelkdami įveikos elgsenas artimieji biurokratai stengiasi susidoroti su jų darbe kylančiomis rizikomis. Nepaisant to, artimųjų biurokratų veiksenos lauke rekomenduojama valdyti šias rizikas, numatant tam atitinkamas priemones.
Due to the age and vulnerability children can’t look after themselves properly and this is exact reason why in most of the countries child protection takes priority over everything else. Government can intervene in private family‘s life by providing family with the services and by protecting child from irresponsible biological or foster parents. Child protection which is not effective enough leads to terrible outcome occurrence, including children deaths, their severe injuries, abuse and maltreatment. Hence, it is very important to call attention to the reasons which determine the difficulties specialists face by trying to protect children. The aim of the M.A. thesis is to analyze the effectiveness of implementation of the child protection policy in Lithuania. In order to achieve the aim, the following objectives have been set: 1. Analyze main theoretical perspectives of the child protection policy and model an analytical scheme of the research design. 2. Evaluate institutional and legal framework of the child protection on the effectiveness of implementation of the child protection. 3. Identify probable influence of 2017/2018 child protection reform on the institutional risk management. 4. Investigate the influence of societal and institutional risk factors among street–level bureaucrats. 5. Evaluate societal and institutional risk and opportunities on the effectiveness of implementation of the child protection. The M.A. thesis consists of three chapters. Chapter 1 presents theoretical aspects of the child protection policy and influence of two-factor theory framework based institutional and societal risk on professionals’ day-to-day practice in child protection field. Chapter 2 details the implementation of the child protection policy in Lithuania. Author’s modelled analytical scheme plays a fundamental role in Chapter 3 by helping to perform analysis on how societal and institutional risk influences the effectiveness of implementation of the child protection policy among street–level bureaucrats. Investigation of management issues of societal and institutional risk in child protection plays vital role because some of the identified obstacles and opportunities correlates with the effectiveness of implementation of the child protection policy. Hence, ten semi-structured interviews with specialists from child rights protection services (includes specialists from both, regional and district administrative divisions) were executed. Analysis of implementation of the child protection policy shows that high institutional and societal risks, such as model of child protection system, contradictory policy intentions, enormous workload and pressure, excessive bureaucracy, exaggerated control, lack of services et cetera have a huge influence on the effectiveness of implementation of the child protection policy. Street–level bureaucrats try to deal with the risks occurring at their work by taking into account various coping behavior’s. However, it is strongly recommended to manage these risks among street–level bureaucrats by considering appropriate measures.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36154
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
vaida_auglyte_md.pdf2.16 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

178
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

42
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.