Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36151
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Leonavičiūtė, Ugnė
Supervisor: Balčytienė, Auksė
Title: Tarp karo ir taikos: žurnalistikos apie karinius procesus specifiškumas Lietuvos žiniasklaidoje
Other Title: Between war and peace: specificity of journalism about conflict reporting in Lithuanian media
Extent: 50 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Karo žurnalistika;Taikos žurnalistika;Konfliktų žurnalistika;War journalism;Peace journalism;Conflict journalism
Abstract: Viešojoje erdvėje pasigirsta diskusijų apie antro Šaltojo karo užuomazgas ar netgi Trečiąjį pasaulinį karą. Pasitaiko ir nuomonių, kad neišvengiami kariniai procesai tam tikromis formomis vyksta jau dabar. Konfliktų žurnalistika yra neatsiejama žiniasklaidos dalis. Kita vertus, popiežius Pranciškus ragina žiniasklaidą atsisukti į taikai tarnaujančią žurnalistiką, vengiant netikrų, klaidinančių ir grėsmes visuomenėje keliančių žinių. Akademiniuose žiniasklaidos turinio tyrimuose yra išskiriami du priešingi konfliktų žurnalistikos konceptai: į taikos propagavimą ir į karinius procesus orientuotas naujienų turinio pateikimas. Dėl geopolitinių grėsmių, kurias patiria Lietuva yra svarbu analizuoti kaip naujienų turinys yra pateikiamas šalies žiniasklaidoje. Šio darbo tikslas yra pateikti žurnalistikos apie karinius procesus sąvokos specifiškumą, analizuojant konfliktų tematikos atspindėjimą Lietuvos žiniasklaidoje bei nustatyti, kokiais bruožais ji yra artima skirtingiems karo žurnalistikos konceptams. Šiam tikslui pasiekti buvo analizuojami akademiniai literatūros šaltiniai bei atlikta kokybinė didžiausio Lietuvoje naujienų portalo" Delfi.lt" turinio, susijusio su NATO ir Rusijos tarpusavio santykiais, analizė. Išanalizavus gautus duomenis ir analitiškai juos įvertinus, paaiškėjo, kad karinių procesų žurnalistika Lietuvoje pasižymi keliais svarbiais bruožais. Pirmasis – konfliktiškumas, iš kurio kyla grėsmės nuojauta, netikrumo dėl nacionalinio saugumo jausmas. Kita vertus, kontekstualumu užtikrinama, kad naujienų turinio vartotojas susidarytų platų istorinį, geopolitinį, kultūrinį įvykio ar proceso matymą. Informacijos amžiuje svarbus bruožas yra vizualumas, kuriuo vis dažniau pasižymi konfliktų žiniasklaidos turinys – pasitelkiami nauji, interaktyvūs metodai žinioms perteikti. Taip pat dažniau naujienų, susijusių su konfliktais, turinyje galima pastebėti analitinį įvykių ar procesų vertinimą, neretai pasitelkiant ekspertinį vertinimą. Dėl šių ryškiausių bruožų kontrastingumo galima teigti, kad Lietuvos žiniasklaida, informuodama apie konfliktus ir karinius procesus išlieka tarp karo ir taikos bruožų specifiškumo.
There is a debate in the public space about the origins of the Second Cold War or even the Third World War. There is also an opinion that inevitable military processes are taking place in certain forms already now. War, conflict journalism is an integral part of the media. On the other hand, Pope Francis calls on the media to turn to peace-keeping journalism, while avoiding false, misleading, and threatening topics. It should be borne in mind that it is the media that is one of the main public opinion makers. In academic media studies, two opposing concepts of conflict journalism are distinguished: the promotion of peace and the presentation of news content focused on military processes. Due to the geopolitical threats facing Lithuania it is very important to analyse how the content of news is presented in the media of our country, what are the main features of conflict journalism. The aim of this master's thesis is to provide and specificity the concept of military oriented journalism processes by analysing the reflection of conflict issues in the Lithuanian media and determining which features it is close to different concepts of military journalism. For this purpose, academic literature sources were analysed together with qualitative analysis of the contents of the largest news portal "Delfi.lt" in the context of NATO-Russia relations in the face of conflict. After obtaining and analysing data, it turned out that the military journalism in Lithuania has several important features. The first one is the conflict between the threat of fatigue and the uncertainty about the feeling of national security. On the other hand, contextualization ensures that the user of news content will have a wide historical, geopolitical, cultural view of an event or process. An important feature of the information age is graphic content, which is increasingly characterized by the content of conflict media - with the help of new, interactive methods for conveying knowledge. Also, the content of news related to conflicts is more often seen as an analytical assessment of events or processes, often through expert judgment. Due to these contrasting features, it can be argued that the Lithuanian media, while informing public about conflicts and military processes, remains between war and peace.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36151
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

240
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

526
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.