Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36144
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Seliuginaitė, Gabrielė
Supervisor: Bunevičienė, Inesa
Title: Rizikos diskurso konstravimas Lietuvos internetinės žiniasklaidos sveikatos naujienose
Other Title: The construction of risk discourse in health news by Lithuanian online media
Extent: 65 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Rizika;Sveikata;Internetinė žiniasklaida;Risk;Health;Online media
Abstract: Informacija apie sveikatą ir su ja susijusias rizikas šiuolaikinėje žiniasklaidoje užima gana svarbią vietą. Joje pateikiama daug informacijos apie jau žinomus ir naujai identifikuotus rizikos veiksnius bei tikimybę susirgti įvariomis ligomis. Žiniasklaidoje nurodomos rizikos sveikatai yra tarsi socialinis konstruktas – rizikai priskiriamos tam tikros savybės, ji gali būti sustiprinama ar susilpninama. Neabejojama, kad žiniasklaidoje pristatomos rizikos turi įtakos rizikos suvokimui visuomenėje bei, atitinkamai, sveikatos elgsenai. Iš vienos pusės įspėjimas apie rizikas yra naudingas dėl didesnio informuotumo apie sveikatą, iš kitos pusės – dažnas ir intensyvus rizikos tematikos plėtojimas skatina pažeidžiamumo bei nerimo jausmą. Tokiomis aplinkybėmis problema tampa ne informacijos trūkumas, o gaunamos informacijos kokybė. Šio darbo tikslas buvo išanalizuoti Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje konstruojamą rizikų sveikatai diskursą. Tyrimo objektu įvardintas rizikų sveikatai diskursas Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje. Siekiant užsibrėžto tikslo, tyrimo metu buvo atliekama mokslinės literatūros apžvalga ir kiekybinė turinio analizė su kokybinio tyrimo elementais. Tyrimo imtį sudarė 196 straipsniai, publikuoti Lietuvos internetinės žiniasklaidos portaluose 2017.04.04 – 2018.04.04 laikotarpiu, identifikuoti pasitelkiant Google Naujienos paieškos funkciją pagal raktinius žodžius „sveikata” ir „rizika”. Iš tiriamosios imties atmesti straipsniai, kurių pagrindinė tema nebuvo sveikata. Teorinėje darbo dalyje apžvelgta rizikos svarba šiuolaikinėje visuomenėje, jos reikšmė sveikatos kontekste bei rizikos suvokimo ypatumai. Remiantis socialinio konstruktyvizmo, darbotvarkės bei įrėminimo teorijomis, analizuota žiniasklaidos konstruojamų reikšmių svarba. Atlikus tyrimą, nustatyta, kad žiniasklaidos ir visuomenės darbotvarkės rizikų sveikatai kontekste yra susijusios. Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje pagrindinės plėtojamos temos iš dalies atitiko oficialią mirtingumo ir sergamumo statistiką. Rizika sveikatos kontekste dažniausiai buvo aiškinama pasitelkiant konkrečius rizikos veiksnius. Dominuojantys rizikos veiksniai Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje per tiriamąjį laikotarpį buvo mityba, bendri gyvenimo būdo įpročiai, vaistai, žalingi įpročiai, gretutinės ligos, nutukimas ir kt. Viena iš svarbiausių identifikuotų rizikos charakteristikų Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje buvo jos variabilumas ir, tuo pačiu, galimybė ją kontroliuoti. Pristatant rizikas sveikatai, dominavo biomedicininis ir gyvenimo būdo įrėminimas, rečiau buvo pasitelkiami socialinis ir politinis įrėminimo būdai. Tiriamos publikacijos buvo pasiskirsčiusios tolygiai į apžvalginius straipsnius, aktualijas ir mokslinius tyrimus, kuriuose pagrindiniai diskurso dalyviai buvo sveikatos priežiūros specialistai ir mokslininkai. Žiniasklaidoje, pristatant su sveikata susijusias rizikas, yra vartojama ir teigiama, ir neigiama retorika. Pastebėta, kad naujienų antraštėse dažniau vartojami konotacijų turintys žodžiai nei pačiame tekste.
Information about health and the risks involved in today's media plays a very important role. It provides a wealth of information on already known and newly identified risk factors and the likelihood of developing a variety of diseases. The health risk referenced by the media is a social construct, since the risk is attributed to certain characteristics, it can be strengthened or weakened. There is no doubt that the risks presented in the media affect the perception of risk in society and the corresponding health behavior. On the one hand, risk alert is useful because of increased awareness of health; on the other hand, frequent and intensive development of risk issues promotes a sense of vulnerability and anxiety. In such circumstances, the problem is not the lack of information, but the quality of information received by the public. The aim of this work was to analyze the discourse on health risks developed in Lithuanian online media. In order to achieve this goal, the review of scientific literature and quantitative content analysis with elements of qualitative research were performed during the research. The research sample consisted of 196 articles, published on Lithuanian internet media portals during the period of 2017.04.04 - 2018.04.04, identified by means of Google News search function for the keywords "health" and "risk". From the sample were rejected articles in which the main topic was not health. The theoretical part of the work reviewed the importance of risk in contemporary society, its importance in the context of health and the peculiarities of risk perception. On the basis of social constructivism, agendas and framing theories, the importance of media values was analyzed. The study found that media and societal agendas are relevant in the context of health risks. The main themes developed in the Lithuanian online media were partly consistent with official statistics on mortality and morbidity. Risks in the context of health have often been explained by specific risk factors. The dominant risk factors in the Lithuanian online media during the research period were diet, common lifestyle habits, medicines, harmful habits, concomitant diseases, obesity, and others. One of the most important identified risk characteristics in the Lithuanian online media was its variability and, at the same time, the ability to control it. Biomedical and lifestyle framing dominated the delivery of health risks, and social and political framing methods were used less frequently. The research publications were distributed evenly in overview articles, topical issues and research, in which the main participants of the discourse were healthcare professionals and scientists. Positive and negative rhetoric is used in presenting health-related risks in the media. It has been noticed that news headlines are more likely to use contextual words than in the text itself.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36144
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

182
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

552
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.