Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36139
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Navickaitė, Santa
Supervisor: Janauskas, Giedrius
Title: Šančių vokiečių bendruomenė XIX a. pab.- 1918m.
Other Title: German community of Šančiai at the end of 19th century- 1918
Extent: 54 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Istorijos katedra
Keywords: Šančiai;Vokiečiai;Kaunas;Tautinės mažumos;Germans;Ethnic minorities
Abstract: Kauno miesto Šančių vokiečiai buvo gausiausia Šančių tautine mažuma XIX a. pab.- 1918 m. Ši, kadaise buvusi didelė tautinė grupė turi ilgą istoriją Šančiuose ir visoje Lietuvoje. Manoma, kad pirmieji vokiečiai pateko į Lietuvą dar viduramžiais, kovų su kryžiuočių ordinu metu. Iki šiol trūksta tyrimų apie Šančių vokiečių bendruomenę nuo XIX a. pr. iki Pirmojo pasaulinio karo, todėl ties šis laikotarpis reikalauja daugiau mokslinio įdirbio. Yra keletas šiuolaikinių lietuvių tyrinėtojų darbų apie vokiečius Lietuvoje, tarp kurių žymesni būtų I. Jakubavičienės ir I. Puidokienės tyrimai. Tačiau juose apie minėtąjį laikotarpį užsimenama gana trumpai ir fragmentiškai, todėl tai yra labiau kontekstinė informacija. Ši tema yra mažai tyrinėta, tad šis darbas būtų naujas ir aktualus. Be to, tautinių mažumų ir santykio su jomis klausimas Lietuvoje yra aktualus iki šiol. Tad šio tyrimo objektas- Kauno miesto Šančių vokiečių bendruomenė XIX a. pab.- 1918 m. Darbo tikslas- išnagrinėti Šančių vokiečių bendruomenės raidą bei svarbiausius jos bruožus. Šiam tikslui pasiekti yra iškelta keletas uždavinių: 1) Ištirti vokiečių bendruomenės Šančiuose kūrimosi aplinkybes; 2) Rekonstruoti vokiečių kasdienybę Šančiuose; 3) Išanalizuoti vokiečių bendruomenės santykius su kitomis tautinėmis grupėmis; 4) Įvertinti Šančių vokiečių reikšmę šio rajono bei Kauno raidai. Kauno vokiečių bendruomenė buvo išskirtinė tautinė mažuma Kauno mieste ir net iki XIX a. pr. vaidino ganė¬tinai ryškų vaidmenį miesto gyvenime. Šios bendruomenės nariai kartais net tapdavo burmistrais. Remiantis šaltiniais ir literatūra galima teigti, kad jau nuo 1868 m. Kauno miesto Šančių rajone veikė vokiečių brolių Tilmansų ir nuo 1879 m. brolių Šmidtų metalo apdirbimo ir mašinų gamyklos, kuriose dirbo daug vokiečių. Iki Pirmojo pasaulinio karo šių gamyklų darbininkų skaičius galėjo pasiekti pusantro tūkstančio. Šančiuose buvo susidaręs ištisas vokiečių darbininkų kvartalas. Todėl galima numanyti, jog vokiečių bendruomenės raida Šančiuose buvo neatsiejama nuo Tilmansų ir Šmidtų gamyklų raidos. Reikia paminėti ir tai, kad pagal 1890 metų Kauno urbanistinės plėtros planą Šančiai turėjo būti įjungti į miestą, todėl tapimas Kauno dalimi galėjo paskatinti ir vokiečių bendruomenės raidą.
The Germans of Kaunas City, Šančiai were the most numerous national minority in the end of 19th century till the 1918. This former large national group has a long history in Šančiai and throughout Lithuania. It is believed that the first Germans entered Lithuania in the Middle Ages, during the struggle against the Teutonic Order. So far, there is a lack of research on the Šančiai German community since the end of 19th century till the end of First World War, therefore this period requires more scientific work. There are several works by contemporary Lithuanian researchers about Germans in Lithuania, among which the most significant studies would be I. Jakubavičienė and I. Puidokienė. However, they refer to this period relatively briefly and fragmentarily, which is why they are more contextual information. This topic is a little explored, so this work is new and relevant. In addition, the issue of national minorities and their relationship with them is still relevant in Lithuania. So the subject of this research is the Kaunas community of Šančiai in the 19th century. end of 1918 The aim of the work is to examine the development of the Šančiai German community and its main features. To achieve this goal, several tasks have been raised: 1) To investigate the circumstances of the creation of the German community in Shanti; 2) Reconstruct the German daily life in Chantilla; 3) To analyze the relations of the German community with other ethnic groups; 4) To evaluate the significance of the Šančių Germans for the development of this region and Kaunas. The Kaunas German Community was an exceptional national minority in Kaunas city and even until the 19th century. pr played a very significant role in the life of the city. Members of this community sometimes even became burgomaster. According to sources and literature it can be stated that since 1868 The German brothers Tilmansas acted in the Šančiai district of Kaunas city and since 1879 Brothers Smith metal processing and machine factories where many Germans worked. Until the First World War, the number of workers in these factories could reach one and a half thousand. There was a whole German quarter of workers in Shanchi. It can therefore be assumed that the evolution of the German community in Shantz was inseparable from the development of the Tilmans and Schmidt factories. It should also be mentioned that, in accordance with the plan for the urban development of 1890, Šančiai had to be included in the city, therefore becoming part of Kaunas could also stimulate the development of the German community. 
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36139
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

168
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

322
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.