Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36133
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Zarankaitė, Patricija Elžbieta
Supervisor: Nugaraitė, Audronė
Title: Visuomeninio transliuotojo vaidmuo kintančiame žiniasklaidos diskurse: LRT atvejis
Other Title: The role of public broadcaster in the changing media discourse: The case of LRT
Extent: 100 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Visuomeninis transliuotojas;Žiniasklaida;LRT;Visuomenė;Public broadcaster;Media;Journalism;Society
Abstract: Sparčiai besivystančiame informacinių technologijų pasaulyje dėka nuolat besivystančių komunikacinių technologijų tolygiai su naujomis galimybėmis kinta ir žiniasklaidos veikimo principai bei visuomenės informacijos vartojimo įpročiai bei lūkesčiai. Šiame pokyčių kontekste vis labiau pastebima informacinių karų, netikros informacijos ir propagandos, demokratinių žiniasklaidos principų stoka. Visuomeniniam transliuotojui, kaip nacionalines aktualijas, problemas ir visuomenės interesus turinčiam atstovauti kanalui, tenka vis didesnis vaidmuo palaikyti demokratinius principus. Darbas remiasi visuomeninio transliuotojo vaidmens kintančiame žiniasklaidos diskurse analize nagrinėjant pasikeitusius žiniasklaidos ir auditorijos informacijos vartojimo įpročius, visuomeninio transliuotojo misiją ir funkcijas kintančiame žiniasklaidos diskurse apibrėžiančias tarptautines nuostatas ir konkrečia Lietuvos visuomeninio transliuotojo - LRT atvejo analize. Darbe daug dėmesio skirta iki šiol netirtam visuomeninio transliuotojo vaidmeniui atliekant LRT programų strategijų analizę bei pusiau struktūruotą ekspertinį interviu, kuriais siekiama aktualizuoti visuomeninio transliuotojo vaidmenį ir atkreipti dėmesį į kintančios žiniasklaidos veikloje užmirštamus žurnalistinės veiklos principus. Dokumentų analizės dalyje buvo išnagrinėtos 2017-2019 m. ir 2018-2022 m. LRT programų strategijos bei 2017-2019 m. ir 2018-2020 m. veiklos planai, o kokybiniam tyrimui atliktas ekspertinis interviu su 3 žiniasklaidoje dirbančiais arba ja besidominčiais ekspertais. Rezultatai parodė, kad LRT vaidmuo nacionalinėje žiniasklaidoje yra svarbus ir reikalingas, tačiau programų strategijose išsikeliami tikslai neturi aiškių veikimo priemonių, nukreiptų prieš tam tikros problemos sprendimą. Tyrimo rezultatais parodoma, kad visuomeninio transliuotojo vaidmuo kintančiame žiniasklaidos diskurse tik didės, tačiau norėdamas įveikti jam kilusius iššūkius visuomeninis transliuotojas turi prisiimti didesnę atsakomybę už savo veiklą nacionaliniu mastu ir būti atskaitingesnis prieš jį išlaikančią visuomenę. Taigi, svarbų vaidmenį kintančiame žiniasklaidos diskurse užimantis visuomeninis transliuotojas šiandien turėtų atsakingiau strateguoti savo veiklą apibrėžiančius planus ir laikytis aukščiausių profesionaliosios žurnalistikos standartų.
In the fast developing world of information technologies due to constantly changing communication technologies evenly with the new possibilities together changes also the principles of media activity and the habits and expectatiotns beyond the society. In the context of this change there is a noticeable growth of information wars, fake news and propaganda and a lack of democratic principles. For the public broadcaster, as the channel representing national issues, problems and public interest, it has an increasingly important role to play in promoting democratic principles. The work is based on the analysis of the role of the public service broadcaster in changing media discourse by examining the changed patterns of media and audience information usage, the mission of the public service broadcaster and the functions of changing media discourses and the specific analysis of the Lithuanian public broadcaster - LRT case. The great attention in research is focused to role of public service broadcaster, which has never been an object before, in analyzing LRT program strategies and semi-structured expert interviews aimed at actualizing the role of a public service broadcaster and paying attention to the principles of journalistic work forgotten in the work of the media. The document analysis section was analyzed in 2017-2019. and 2018-2022 LRT program strategy and 2017-2019 and 2018-2020 business plans, and an expert interview with 3 experts working in the media or interested in it for a qualitative research. The results have shown that the role of the LRT in the national media is important and necessary, however, the objectives set in the program strategies do not have a clear means of action aimed at solving a particular problem. The results of the research show that the role of public service broadcaster in the changing media discourse will only increase, but in order to overcome the challenges it poses, the public broadcaster must assume greater responsibility for its activities at the national level and be more accountable to the society that sustains it. Therefore public service broadcaster in a changing media discourse should play a more responsible role today in strategically defining its plans and adhering to the highest standards of professional journalism.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36133
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
patricija_elzbieta_zarankaite_md.pdf1.15 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

148
checked on May 1, 2021

Download(s)

102
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.