Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36130
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Tuminauskaitė, Karolina
Supervisor: Valatka, Rimvydas
Title: Vyriausybinės komunikacijos raiška socialinėse medijose: Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo atvejis
Other Title: Governmental communication in social media: the case of the Centennial of the restored Lithuania
Extent: 89 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Socialinės medijos;Komunikacija;Vyriausybinė komunikacija;Social media;Communication;Governmental communication
Abstract: Gyvenant šiuolaikinėje, modernioje visuomenėje, daugelis neįsivaizduoja savo gyvenimo be naujų technologijų. Jos palengvina mūsų kasdienes veiklas bei tarpusavio bendravimą. Internetas ir socialinės medijos daro įtaką informacijos perdavimui ir naujienų formavimui. Socialiniuose tinkluose kuriamos naujos funkcijos ir papildomos priemonės, kurios padeda suklasifikuoti informaciją, ją pateikti vaizdingiau, įdomiau bei tokiu būdu sulaukti didesnio auditorijos dėmesio ir įsitraukimo. Šio tikslo vedami, į virtualią erdvę persikelia ir įvairios organizacijos, politikai bei institucijos. Todėl šio darbo tikslas yra išsiaiškinti kintančias vyriausybinės komunikacijos prielaidas ir raišką socialinių tinklų kontekste. Tikslui pasiekti buvo numatyti darbo uždaviniai: aptarti vyriausybinės komunikacijos ir socialinių tinklų sampratą remiantis moksline literatūros analize, ištirti istorinį-kultūrinį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės kontekstą remiantis oficialiais dokumentais ir šaltiniais, interviu bei turinio analizės pagalba išsiaiškinti vyriausybinės komunikacijos raiškos požymius socialiniuose tinkluose, susitelkiant į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės atvejį bei atlikus tyrimą nustatyti vyriausybinės komunikacijos raiškos galimybes, platinant informaciją apie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventę per socialinius tinklus. Atlikus mokslinės literatūros analizę, surinkus empirinius duomenis ir apžvelgus situaciją buvo nustatyta, jog socialiniai tinklai yra nauja, tačiau palanki terpė kurti ir skleisti su Vyriausybės veikla susijusį turinį. Viešinti informaciją per socialinius tinklus yra nebrangu, be to, vartotoją galima pasiekti nepaisant laiko ir atstumo ribų. Auditorijos dalis, kuri aprėpia tiek Lietuvą tiek pasaulį, yra ne tik informuojama, bet ir skatinama įsitraukti į įvairias Vyriausybės inicijuotas veiklas. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad Vyriausybė transliuodama su šimtmečiu susijusią informaciją per socialinius tinklus naudojo daugybę papildomų priemonių. Dalis šių priemonių yra prieinamos tik socialinių tinklų erdvėje. Tačiau nustatyta, kad atsisakyti tradicinių medijų skuba ne visi, nes socialinių tinklų kanalu yra pasiekiama tik dalis auditorijos. Be to, neturint komunikacijos strategijos yra sunku sulaukti vartotojų grįžtamojo ryšio, kuris socialiniuose tinkluose yra matuojamas pagal tris kriterijus: reakcijų, pasidalinimų ir komentarų skaičių. Šis akademinis darbas yra reikšmingas tuo, kad socialiniai tinklai daro vis didesnę įtaką informacijos perdavimui ir naujienų konstravimui, o tai keičia komunikacijos raišką įvairiose srityse. Taip pat, ši tema Lietuvoje yra palyginti nauja, o atvejis dar nė karto nenagrinėtas. Baigiamasis magistro darbas gali būti naudingas komunikacijos reiškinių tyrėjams, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio sekretoriatui ar studentams, kurie ateityje analizuos panašaus tipo darbus, susijusius su Vyriausybe ir jos komunikacijos planavimu bei įgyvendinimu į pagalbą pasitelkiant socialinius tinklus.
In today’s modern society it is difficult to imagine one‘s life without new technologies. They tend to ease our daily routines and intercommunication. Internet and social media influence the transferring of information and formation of news. New functions and additional tools are being created in social networks that help to classify the information, make it more appealing and interesting thus attracting wider audiences. Guided by this purpose various organizations, politicians and institutions also migrate to virtual spaces. Thus, the aim of the current master thesis is to elucidate presumptions of altering governmental communication and its expression in the context of social networks. The following goals were set for achieving the aim of this thesis: to discuss the concept of governmental communication and social networks based on the analysis of scientific literature; analyze historic-cultural context of the centennial of the Restored State of Lithuania based on the official documents and sources, elucidate aspects of governmental communication in social media by the means of interview and content analysis, focusing on the case of the centennial of the Restored State of Lithuania and by conducting the research determine the possibilities of governmental communication in disseminating the information about the centennial of the Restored State of Lithuania through social media. Conducted analysis of scientific literature and collected empirical data shows that social networks is new, yet favorable medium for creating and disseminating governmental content. Publishing information through social media is uncostly and ease the process of reaching the target regardless of time and distance bounds. Target audience, which includes both Lithuania and the remaining parts of the world is not only informed, but also encouraged to get involved into various initiatives run by the Government. Conducted research shows that the Government took a variety of different measures for disseminating the information about the centennial in social networks. Portion of such measures is only available within the limits of social networks themselves. However, it was established that traditional media is not yet rejected, some think that is not sufficient enough to publish the information in social networks only, as the majority of the target audience is left unreached. Additionally, without the proper communication strategy it is difficult to receive audience feedback, which is measured by the following criteria: number of reactions, shares and comments. The current thesis is relevant in the sense of the continuous influence the Social Networks have on the construction and dissemination of news, which alternates the expression of communication in various settings. Moreover, such topic is considerably new and the discussed case was not previously analyzed. This master thesis might serve as a useful tool for the researchers of communication phenomenon, the secretariat of the centennial of the Restored State of Lithuania as well as students, who will analyze similar works related to the governmental communication and its planning as well as realization through social media in the future.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36130
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
karolina_tuminauskaite_md.pdf1.58 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

214
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

40
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.