Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36113
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Vorobjovaitė, Marija
Supervisor: Juraitė, Kristina
Title: Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo diskursas naujienų portaluose
Other Title: Discourse of university network optimization in news portals
Extent: 147 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas;Diskursas;Pokyčių komunikacija;Komunikacijos vaidmuo reformų procesuose;High school network optimization;Discourse;Change communication;Role of communication in the reform process
Abstract: Universitetų tinklo optimizaciją būtų galima apibūdinti kaip vieną aktualiausių ir kartu kontraversiškiausių vyraujančių švietimo temų. Šiuolaikinėje visuomenėje žiniasklaida, atlikdama itin svarbų vaidmenį, prisideda prie aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo diskurso konstravimo. Šio darbo tikslas – išanalizuoti aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo diskurso konstravimą naujienų portaluose. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, buvo išsikelti tokie uždaviniai: aptarti komunikacijos ir žiniasklaidos vaidmenį įgyvendinant valdžios reformas, išsiaiškinti aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo diskurso vertinimus viešojoje erdvėje bei atskleisti, kaip ekspertai vertina aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo komunikaciją. Siekiant išanalizuoti aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo diskurso formavimosi naujienų portaluose teorines prielaidas, buvo analizuojama pokyčių komunikacija viešajame sektoriuje, strateginės komunikacijos vaidmuo valdžios reformų procesuose ir apžvelgiama socialinė rizikos amplifikacija žiniasklaidoje. Kiekybinei ir kokybinei turinio analizei pasirinkti Lietuvoje populiariausi naujienų portalai „www.delfi.lt“, „www.15min.lt“ ir „www.lrytas.lt“. Tiriamasis laikotarpis apima vienerius metus ir tris mėnesius (2016 12 20 – 2018 04 01). Naudojant kiekybinę ir kokybinę metodologijas, pasitelkiant diskurso bei turinio analizės metodus buvo prieita prie išvadų, jog diskurse daugelyje atvejų pokyčių rizika yra sustiprinama, nes, ištyrus naujienų portalų publikacijas, buvo rasta grėsmės užuominų, o didžiojoje dalyje antraščių buvo pateikta informacija su neigiamu vertinimu. Taip pat, buvo nustatyta, jog diskurse vyrauja keturios siužetinės linijos iš kurių, net trys neigiamos. Ištyrus diskurso veikėjus buvo nustatyta, jog jame dalyvauja Lietuvos valdžios atstovai, kurie inicijuoja pokyčius švietimo sektoriuje bei universiteto rektoriai, kurie reiškia kritiką planuojamiems pokyčiams. Siekiant papildyti naujienų portalų diskurso analizės tyrimą, buvo atliktas kokybinis tyrimas – interviu su ekspertais, kurie atstovauja suinteresuotas grupes aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo kontekste. Šio tyrimo metu, išanalizavus gautus duomenis, paaiškėjo, kad įgyvendinant svarbius pokyčius itin svarbu užtikrinti strateginį reformos planavimą įtraukiant aktyvius komunikacijos veiksmus. Komunikacijos veiksmais turi būti siekiama priešišką viešąją nuomonę paversti į palaikymą ir užtikrinti suinteresuotų grupių lūkesčių identifikavimą ir jų įtraukimą į pokyčių įgyvendinimą. Žinant šiuos aspektus, turi būti parenkamos tikslingos priemonės ir kanalai informacijai pateikti.
University network optimization can be described as one of the most relevant and controversial topics in education sector. In today’s society, mass media, while playing a very significant role in informing community about events unfolding, also contributes a lot to the overall construction of the discourse for the topic given. The purpose of this study is to analyze university network optimization discourse in one of the media branches - news portals. In order to achieve this goal, the following objectives have been raised: to discuss the role of communication in government reform processes, to evaluate university network optimization discourse and to and to disclose how experts evaluate communication of university network optimization. In order to analyze the theoretical assumptions of the university network optimization discourse, the role of communication in the public sector, the role of strategic communication in government reform processes and the social amplification of risk in the media were reviewed. The most popular news websites in Lithuania (“www.delfi.lt”, “www.lrytas.lt”, “www.15min.lt”) were chosen for quantitive and qualitative analysis. Investigation period covers one year and three months (2016 12 20 – 2018 04 01). While using quantitative and qualitative methodologies, the conclusion has been drawn that discourse in many cases increases the risk of changes based solely on the reports, giving that sources of various threats are disclosed in web site publications, and most of them were based on negative evaluations. In addition, it was found that there are four storylines in the discourse, of which, even three are negative ones. While analyzing the power of the context on university network optimization, it was determined that political events in the education sector have the most influence to discourse. After having investigated the participants of the discourse, it was found that the most active parties in the university network optimization discourse are representatives of the Lithuanian government, who initiated changes in the education sector and university rectors, who pays a critical role whether changes planned will succeed or not. In order to provide appropriate recommendations for research issues, a qualitative research was conducted - interviews with experts. After analyzing the data, it became clear that in order to implement changes is crucial to ensure strategic planning of the reform and include active communication actions. Active communication should be used in order to create public support for reform and to identificate the expectations of the community. Community members should be included in changes implementation and be provided with information from the early stages of the process.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36113
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
marija_vorobjovaite_md.pdf2.06 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Unavailable;

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

154
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

18
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.