Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36108
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Subačiūtė, Miglė
Supervisor: Gedvilienė, Genutė
Title: 3-6 metų amžiaus vaiko asmenybinių savybių ugdymas taikant M. Montessori metodiką
Other Title: Personality traits education of a 3-6 year old child using M. Montessori method
Date: 23-May-2018
Keywords: M. Montessori ugdymo metodas;M. Montessori education method;M. Montessori filosofija;Philosophy of M. Montessori;Netradicinis ugdymas;Unconventional education;Vaiko socializacija;Children socialization
Abstract: Tyrimo problema. Vaiko asmenybės formavimasis prasideda šeimoje, todėl tai yra svarbiausia ugdymo institucija, kurioje vyksta jo pirminė socializacija. Antrinė socializacija vyksta vėlesniais vaikystės metais, todėl tai tampa problema, nes tėvai turi parinkti tinkamą ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigos parinkimo priklauso tolimesnis vaiko lavėjimas. Tyrimo objektas. 3-6 metų amžiaus vaiko asmenybinių savybių ugdymas. Tyrimo tikslas. Atskleisti 3-6 metų amžiaus vaiko asmenybinių savybių ugdymo procesą, taikant M. Montessori ugdymo metodą. Tyrimo metodai: • Duomenų rinkimo: mokslo šaltinių apžvalga; pusiau struktūruotas interviu, skirtas atskleisti auklėtojų, dirbančių pagal M. Montessori metodiką, patirtis. • Duomenų analizės: kokybinė turinio (content) analizė; statistinė tyrimo duomenų analizė. Rezultatai. Atlikus kokybinį tyrimą, atsiskleidė M. Montessori filosofijos ugdymo ypatumai, vaiko lavėjimas ugdomosios veiklos metu, pedagogo vaidmuo, bendradarbiavimas su šeima ir ugdomosios veiklos tobulinimas. Atlikus kiekybinį tyrimą, nustatyta, jog dauguma tėvų domisi M. Montessori filosofija, įžvelgia šio ugdymo metodo naudą vaikui, žino, kaip vyksta ugdymo procesas darželyje, todėl tai tampa viena iš pagrindinių šio netradicinio ugdymo pasirinkimo priežasčių. Išvados. Vaiko asmenybės formavimasis priklauso tiek nuo namų aplinkos, tiek nuo ugdymo įstaigos aplinkos. Kai ugdymo sąlygos yra tinkamos, tuomet vaikas gali pats ugdyti savo asmenybę. M. Montessori ugdymo metodas pasižymi tam tikrais ugdymo ypatumais, visapusišku vaiko lavėjimu ugdomosios veiklos metu, išskirtiniu pedagogo vaidmeniu, bendradarbiavimu su šeima ir auklėtojų noru perteikti M. Montessori filosofijos supratimą tėvams. Tėvai M. Montessori filosofiją vertina palankiai ir mano, kad šis ugdymo metodas teigiamai veikia vaiko asmenybės raidą.
Research issue. The formation of a child’s personality traits begin in the family, therefore it is the most important institution in which his/her initial socialization takes place. Secondary socialization takes place in later years of childhood. Thus, the main problem is that children’s parents have to choose an appropriate educational institution which meets family traits, and the further education of children mainly depends on that choice. Research subject: personality traits education of a 3-6- year-old child. Research aim: to reveal personality traits education process of a 3-6 year old child using M. Montessori method. Methodology: • Data collection: the survey of scientific resources; semi-structured interview with kindergarten teachers to reveal experiences of using M. Montessori methodology; a questionnaire for parents to establish their attitude to the education of child’s personality traits. • Data analysis: qualitative content analysis; statistical data analysis. Research results. Qualitative research analysis revealed M. Montessori philosophy education peculiarities, children education during exercises, a teacher’s role, institutions cooperation with family and educational activities improvement. Quantitative research analysis has shown that most of the parents are interested in this philosophy, they know the educational process and see its benefits for their child, and therefore it becomes one of the main reasons for choosing this unconventional education. Conclusions. The formation of a child's personality depends on both the home environment and on the environment of the educational institution. When the educational conditions are appropriate, then the child can develop his/her own personality by himself/herself. M. Montessori educational method has certain educational peculiarities, a comprehensive education of children during the educational process, an exclusive role of the teacher, collaboration with the family and the willingness of educators to convey the understanding of Montessori's philosophy to parents. Parents believe that Montessori's philosophy and this method of education have a positive influence on the development of the child's personality.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36108
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

578
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

1,014
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.