Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36103
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Čeliauskaitė, Simona
Supervisor: Čepukienė, Viktorija
Title: Šeimos emocinės sistemos ir bendrojo saviveiksmingumo reikšmė suaugusiųjų fizinei sveikatai
Other Title: Significance of emotional family system and general self-efficacy for adult‘s physical health
Extent: 64 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: M. Bowen šeimos emocinė sistema;Bendrasis saviveiksmingumas;Suaugusiųjų fizinė sveikata;Emotional family system of M. Bowen;General self-efficacy;Adult‘s physical health
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti šeimos emocinės sistemos ir bendrojo saviveiksmingumo reikšmę suaugusiųjų fizinei sveikatai. Tyrime dalyvavo 282 suaugusieji, turintys bent vieną 3-17 metų vaiką ir gyvenantys santuokoje ar vedantys bendrą ūkį su partneriu. Iš jų 15 vyrų ir 267 moterys, kurių amžius buvo nuo 21 iki 53 metų. Tyrimas vykdytas 2018 m. sausio – vasario mėnesiais internetinės apklausos būdu. Tiriamųjų šeimos emocinei sistemai įvertinti naudotas šeimos emocinės sistemos vertinimo klausimynas, kuris sudarytas, remiantis P. Klever (2001) Branduolinės šeimos funkcionavimo skale. Saviveiksmingumui įvertinti naudota M. Jerusalemo ir R. Schwarzerio (1981) Bendroji saviveiksmingumo skalė (General Self-Efficacy Scale), o fizinei sveikatai – fizinės sveikatos vertinimo klausimynas, sudarytas darbo autorės, apimantis objektyvius ir subjektyvius fizinės sveikatos vertinimo rodiklius. Rezultatai parodė, jog tiriamieji, kurių šeimos emocinė sistema yra labiau disfunkcinė arba kurių bendrojo saviveiksmingumo lygis yra žemesnis, linkę nurodyti prastesnę savo fizinę sveikatą. Tiriamųjų lytis, amžius, santuokos trukmė bei vaikų skaičius prognostinės reikšmės jų fizinei sveikatai neturi, kai tuo tarpu žemesnio saviveiksmingumo, daugiau asmeninių psichologinių problemų turinčių bei daugiau savo vaikų problemų išgyvenančių suaugusiųjų grupėje galima tikėtis ženklių fizinės sveikatos problemų. Galiausiai, nustatyta, jog šeimos emocinė sistema veikia suaugusių asmenų fizinę sveikatą tiesiogiai, ir per bendrąjį saviveiksmingumą.
The aim of the study was to evaluate importance of emotional family system and general self-efficacy to adult‘s physical health. The subjects of the study were 282 men and women: participants having at least one 3-17 years old child and living in marriage or having joint household with a partner, of whom 15 were males and 267 females aged 21 to 53. The study was conducted in January to February, 2018 in online survey. Emotional family system questionnaire was prepared based on P. Klever’s (2001) The Nuclear Family Functioning Scale and was employed for the evaluation of emotional family system. General self-efficacy was evaluated with General Self-Efficacy Scale (GSE, Jerusalem, Schwarzer, 1981). Finally, adult‘s physical health was measured with physical health questionnaire prepared by author of the study, covering the objective and subjective indicators of physical health. The results of the research showed that participants who have reported more dysfunctional emotional family system or whom general self-efficacy level was lower, tended to indicate worse physical health. Participant’s gender, age, the duration of the marriage and number of children had no prognostic value for their physical health, while in adult’s group with lower general self-efficacy and higher personal psychological problems and more children problems can be expected noticeable physical health problems. Finally, results showed that emotional family system has direct relation as well as through mediator (general self-efficacy) to adult’s physical health.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36103
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
simona_celiauskaite_md.pdf716 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

210
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

82
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.