Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36099
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Klanauskaitė, Indrė
Supervisor: Volungevičienė, Airina
Title: Technologijomis grindžiamos mokymosi aplinkos pritaikymas mokymosi pasiekimų stebėsenai
Other Title: Application of technology enhanced learning environment to monitor learning results
Date: 23-May-2018
Keywords: Technologijomis grindžiamas mokymasis;Technologijomis grindžiamas mokymosi turinys;Technologijomis grindžiama mokymosi aplinka;Technology enhanced learning;Technology enhanced learning environment;Technology enhanced learning curriculum
Abstract: Tarp Lietuvos aukštojo mokslo institucijų pastaruoju metu kyla konkurencija, kaip kelti aukštojo mokslo kokybę, kaip gauti didesnį finansavimą ir kita. Viena aktualiausių šių dienų aukštojo mokslo institucijų problemų - besimokančiųjų studijų nutraukimas. Aukštasis mokslas šiais laikais yra neįsivaizduojamas be inovatyvaus, technologijomis grindžiamo mokymosi. Tyrimo tikslas - pritaikyti technologijomis grindžiamas mokymosi aplinkas mokymosi pasiekimų stebėsenai ir mokymosi pasiekimams gerinti, panaudojant technologijomis grindžiamo mokymosi turinio projektavimo priemones. Tyrimas buvo atliekamas vienoje pasirinktoje X aukštojo mokslo institucijoje. Tyrimo tikslui pasiekti pasirinkti du tyrimo metodai – kiekybinis ir kokybinis. Tyrime naudojami instrumentai anketinė apklausa ir pusiau struktūruoto interviu klausimynas. Išanalizavus duomenis gauta, kad technologijomis grindžiamas mokymasis bei gerai suprojektuota technologijomis grindžiama mokymosi aplinka ir joje esantis mokymosi turinys padeda stebėti besimokančiojo mokymosi procesą. Taip pat besimokančiajam padeda išlikti mokymosi procese ir pasiekti aukštesnių mokymosi rezultatų. Technologijomis grindžiamoje mokymosi aplinkoje egzistuoja turinio ir aplinkos projektavimo priemonės mokymosi pasiekimų stebėsenai: paramos, sąveikos ir metakognityvinės priemonės. Pasitelkus paramos, sąveikos ir metakognityvines priemones technologijomis grindžiamoje mokymosi aplinkoje laiku yra suteikiama pagalba besimokančiajam, padedant jam išlikti mokymosi procese ar siekti aukštesnių mokymosi rezultatų
Lithuanian higher education institutions compete very intensely recently in order to improve the quality of higher education and to receive better funding. One of the biggest issues that higher education experiences nowadays is the termination of studies among students and their low achievements. Today higher education cannot be imagined without innovative technology enhanced learning. The aim of the study is to adapt technology enhanced learning environments for monitoring of learning achievements and improvement of learning results using the means of technology enhanced learning curriculum designing. The study was carried out in one chosen higher education institution X. To achieve the aim of the study two different research methods have been chosen: quantitative and qualitative. The study used tools like questionnaires and semi-structured interview questionnaires. Data analysis shows that technology enhanced learning, well-designed technology enhanced learning environment and curriculum help to monitor the learners learning process. In addition, they help learners to stay in the learning process and achieve higher learning results. The following tools and means exist in technology enhanced learning environment which help planning curriculum design and monitoring learning achievements: support, interaction and metacognitive means. With the help of support, interaction and metacognitive means in place, technology enhanced learning environment assists the learner to reach learning outcomes on time, to stay in the learning process or to seek for higher learning results.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36099
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
indre_klanauskaite_md.pdf1.59 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

158
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

26
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.