Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36081
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Motiejūnaitė, Miglė
Supervisor: Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina
Title: Subjektyviai suvokiamos tėvystės kompetencijos sąsajos su pradinio mokyklinio amžiaus vaikų socialiniais įgūdžiais bei šių įgūdžių formavimo galimybės intervencijos metu
Other Title: Link between subjective parental competence and primary schoolchildren‘ social skills and possibility of forming these skills during intervention
Extent: 85 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Socialiniai įgūdžiai;Tėvystės įgūdžiai;Pradinis mokyklinis amžius;Social skills;Parenting skills;Primary school age
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti tėvystės kompetencijos ir vaikų socialinių įgūdžių ryšį, sukurti socialinių ir tėvystės įgūdžių užsiėmimus bei įvertinti antros klasės mokininių socialinių įgūdžių lavinimo galimybes. Tyrime dalyvavo vienos Kauno pradinių mokyklų 42 antros klasės mokiniai iš keturių kla-sių. Iš jų buvo atrinkti 25 vaikai ir suskirstyti į tris grupes: intensyvaus (n = 4), neintensyvaus poveikio (n = 11 ) ir lyginamąją (n = 10). Intensyvaus poveikio grupei buvo taikyti socialinių įgū-džių ir tėvystės įgūdžių lavinimo užsiėmimai, neintensyvaus poveikio – tik socialinių įgūdžių la-vinimo užsiėmimai, pirmasis matavimas atliktas prieš taikant užsiėmimus, antrasis praėjus savai-tei po užsiėmimų. Lyginamojoje grupėje atlikti du vaikų socialinių ir tėvų tėvystės įgūdžių mata-vimai. Vaikų socialiniai įgūdžiai ir tėvų tėvystės kompetencija pieš tyrimą ir po jo buvo matuoti Socialinės kompetencijos pradinėje mokykloje skale (SKPMK), kurią vertino klasės auklėtojos ir tėvai ir Tėvystės kompetencijos skale, kurią vertino vaikų tėvai. Visos tyrime taikytos skalės pasi-žymėjo tinkamu vidiniu suderinamumu. Intensyvaus ir neintensyvaus poveikio grupių vaikai dalyvavo atskirai 6 užsiėmimuose po 45 min. kartą per savaitę. Intensyvaus poveikio grupės vaikų tėvai taip pat dalyvavo 6 tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimuose, trunkančiuose po 1,5 val. Tėvams ir vaikams skirti užsiėmimai pagrįsti integruotu teoriniu modeliu: socialinio išmokimo, kognityvine- elgesio, elgesio, Adlerio individualiąja teorijomis. Užsiėmimai skirti lavinti vaikų neverbalinės kalbos supratimą, empati-ją, konfliktų, problemų sprendimo įgūdžius ir suteikti tėvams žinių apie vaikų raidos, emocinius poreikius, ugdyti gebėjimus taikyti discipliną, paskatinimus, spręsti konfliktus. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad aukštesni antros klasės mokinių gebėjimai, remiantis mo-kytojų vertinimu, kontroliuoti savo elgesį, spręsti konfliktus, kasdienines problemas siejasi su aukštesne mamų tėvystės kompetencija, o aukštesnis antros klasės mokinių gebėjimas spręsti kasdienines problemas siejasi su aukštesniu tėčių saviveiksmingumu. Taip pat aukštesni, tėvų ver-tinti, antros klasės mokinių gebėjimai kontroliuoti savo elgesį, savarankiškai spręsti problemas siejasi su aukštesne mamų tėvystės kompetencija. Šio tyrimo imtyje pastebėta, kad užsiėmimų skirtų tėvams ir vaikams metu, remiantis tėvų vertinimu, antros klasės mokinių gebėjimai spręsti kasdienines problemas, konfliktus ir palaikyti tarpasmeninius santykius buvo geresni nei prieš dalyvaujant programoje. Tiesa, šių vaikų įgūdžiai buvo žemesni po dalyvavimo užsiėmimuose lyginant su neintensyvaus poveikio ir lyginamąja grupe. Tuo tarpu užsiėmimų tik vaikams metu, remiantis tėvų vertinimu, antros klasės mokinių gebėjimai spręsti konfliktus, palaikyti tarpasme-ninius santykius, kontroliuoti elgesį buvo geresni nei prieš dalyvaujant programoje. Šių vaikų įgū-džiai buvo žemesni po dalyvavimo užsiėmimuose lyginant su lyginamąja grupe, išskyrus gebėji-mą spręsti konfliktus. Atitinkamai lyginamojoje grupėje, remiantis tėvų vertinimu, vaikų gebėji-mai kontroliuoti elgesį, spręsti konfliktus, palaikyti tarpasmeninius santykius buvo geresni antro matavimo metu.
The aim of the study is to evaluate link between parenting competence and children social skills; to create social skills training program for primary school children; and to evaluate it’s im-plication to children social skills. 42 second grade students from one of Kaunas’ primary school participated in the research. 25 children were chosen from 4 classes and were divided in three groups: intensive experimental group (n = 4), non-intensive experimental group (n = 11) and control group (n = 10). In the inten-sive experimental group children had participated in the social skills training program while their parents had participated in the parenting skills training program. The non-intensive experimental group’s children had participated only in the social skills training program. The first measurement of the social skills was carried out before the activities; the second measurement was carried out one week after the activities and in total two months after the first measurement. The control group was measured at the same time as two experimental groups. Children social skills and par-ents’ competence were measured before and after training using the Social Competence Scale in primary school (SKPMK) (teachers’ and parents’ evaluation) and Parenting sense of competence scale (parents’ evaluation). Internal validity of the scales was sufficient to use in this research. Intensive and non-intensive experimental groups had 6 sessions of the social skills train-ing, each took 45 minutes once a week. Also parents’ of intensive experimental group participated in 6 sessions of the parenting skills training, each took 1.5 hour once a week. The program for par-ents and children was based on the integrated theoretical model: social learning theory, cognitive – behavioral, behavioral, and Adlerian theories. The purpose of the social skills training was to teach children nonverbal language, empathy, conflict resolution and problems solving skills, while purpose of the parenting skills training was to promote the use of encouragement and discipline, increase conflict resolution skills and knowledge of children development and emotional needs. The results have shown that based on the teachers report. second grade students’ abilities to control their behavior, solve conflicts and casual problems are positively related to their moth-ers’ parenting competence. Moreover, second grade students’ ability to solve casual problems are positively related to higher their fathers’ self-efficacy. In addition, second grade students’ ability to control their behavior and solve problems are positively related to mothers’ parenting compe-tence. What is more, second grade students’ conflict resolution, casual problems solving skills and social relationship behavior improved in intensive experimental group after the activities pro-gram. Although, compared to the non-intensive and control group, in the second measurement, these social skills were lower. Moreover, second grade students’ conflict resolution, social rela-tionship and self-control behavior improved in non-intensive experimental group after the activi-ties program. Although, compared to control group, most of the social skills were lower, except ability to solve conflicts, in the second measurement. While, second grade students’ conflict reso-lution, social relationship and self-control behavior improved in control group after the second measurement.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36081
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

118
checked on Mar 28, 2020

Download(s)

214
checked on Mar 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.