Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35684
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Veikšraitė, Dorita
Supervisor: Rakutienė, Sima
Title: Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politika: Lietuvos prioritetai ir politikos formavimas
Other Title: EU development cooperation policy: Lithuanian priorities and policy-making process
Extent: 124 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: Lietuva;Europos Sąjunga;Vystomojo bendradarbiavimo politika;Prioritetai;Lithuania;European Union;Development cooperation policy;Priorities
Abstract: Pasibaigus Šaltajam karui, atsirado siekis kurti bendrą Europos bendruomenę, kurios nacionalinių valstybių uţsienio politikos susiderinamumas viršnacionaliniu lygmeniu tapo raktiniu veiksniu ES veikimo mechanizmams. Bendroji integracija skatino vis plačiau ţvelgti į tarptautinio masto problemas, siekiant išspręsti ekonomikos, ţmogaus teisių klausimus, maţinti valstybių viduje augančią socialinę nelygybę besivystančiose šalyse. Vis daţnesnis poreikis spręsti tokio tipo problemas davė pagrindą sukurti ir vystyti tokią bendradarbiavimo politiką, kuri šiuo metu vaidina vieną iš svarbiausių vaidmenų viršnacionalinių institucijų politikoje. Taigi, auganti ES vystomojo bendradarbiavimo politika skatina nacionalines valstybes prisidėti prie besivystančių šalių padėties gerinimo, formuojant politikos prioritetus. Šiame darbe siekiama įvertinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos reikšmę uţsienio politikoje, siejant su Europos Sąjungos VB politikos kontekstu. Pagrindiniu darbo objektu būtent ir tampa Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos prioritetai ir politikos formavimas. Šiam tikslui pasiekti yra pasitelkiamos Europos integracijos teorijos: liberalioji tarpvyriausybinių derybų ir daugiapakopio valdymo teorijos, siekiant paaiškinti ES ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo formavimą. Norint nustatyti ES vystomojo bendradarbiavimo politikos svarbą ES politinėje darbotvarkėje ir išnagrinėti pagrindinių institucijų funkcijas šioje politikoje, darbe atliekama oficialių dokumentų analizė, remiantis pagrindinėmis ES sutartimis ir konvencijomis. Atliktu pusiau struktūruotu interviu, remiantis oficialių dokumentų ir statistinių duomenų analize, siekiama išsiaiškinti kaip buvo formuojama Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politika ir kokie šios politikos pagrindiniai prioritetai. ES vystomojo bendradarbiavimo politikos atsiradimą lėmė nacionalinių valstybių siekis išlaikyti svarbą post-kolonistinėse šalyse, kas ir tampa tarpvyriausybinių derybų teorijos pagrindas. ES teikia didţiausią vystymosi paramą visame pasaulyje: AKR, Lotynų Amerikai, Azijai ir Europos kaimynystės šalims. Daugiapakopio valdymo teorijos pagrindu atsispindi ES institucijų ir valstybių kompetencijų pasiskirstymas įvairiuose lygmenyse. Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politika yra uţsienio politikos sudedamoji dalis, kurią formuoja Uţsienio reikalų ministerija. Lietuvos vystymojo bendradarbiavimo politika yra racionali, orientuota į uţsienio ir saugumo interesus,o pagrindinis dėmesys buvo skiriamas Rytų partnerystės valstybėms, teikiant demokratinių reformų patirtį.
The end of a Cold War has led to a desire to create a common European Community in which the compatibility of a national states foreign policy at the supranational level became a keyword factor in the functioning of the EU mechanisms. The common integration promoted a broader look into international problems in order to solve the economy and human rights issues and reduce the growing social inequality in developing countries within the Member States. Constantly rising requirement to solve this type of problems created the basis for the Development of a Cooperation policy, which plays a key role in the supranational institutions policy. Thus, the growing EU‘s Development Cooperation policy encourages national states to contribute towards the improvement of the developing countries and formulating their policy priorities. The aim of this work is to evaluate the significance of the Development Cooperation policy of Lithuania‘s foreign policy in conjuction with the European Union‘s Development Cooperation policies. The main object of the work is Lithuania‘s Development Cooperation policy priorities and policy formation. To achieve this goal I have used the theories of European integration: liberal intergovernmentalism and the multi-level governance, beneficial to explain the formation of the EU and Lithuania‘s Development Cooperation. In order to determine the importance of the EU development co-operation policy for the EU‘s political agenda and examine the key features of this policy used by the main authorities. I have analysed the official documents, reffered to the main EU treaties and conventions. I carried out a semi structured interview based on the official documents and the analysis of the statistical data to figure out how Lithuania‘s Development Cooperation policy was formed and what are the main priorities of this policy. National member states‘ intention to sustain their importance in post-colonial countries has determined EU Development Cooperation Policy, which has become the core of liberal intergovernmentalism. EU gives the most support of development in the world: ACP, Latin America, Asia, European Neighbourhood countries. Distribution in various levels of competencies of EU institutions and member states reflects as the core of multi-level governance theory. Developement Cooperation Policy of Lithuania is a component of its foreign policy, which is shaped by the Ministry of Foreign Affairs of Lithuania. Developement and Cooperation Policy Lithuania is rational, orientated to interests of foreign affairs and security. The main attention was commited to Eastern Partnership Countries, giving experience of democratic reforms.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35684
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
dorita_veiksraite_md.pdf1.72 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

182
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

26
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.