Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35683
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Stankutė, Monika
Supervisor: Tirvienė, Jovita
Title: ES vaidmuo formuojant Lietuvos socialinę politiką: skurdo ir socialinės atskirties mažinimo problema
Other Title: The role of the EU in shaping Lithuanian social policy: the problem of reducing the social divide
Extent: 119 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: Socialinė politika;Skurdas;Socialinė atskirtis;Socialinės politikos formavimas ir įgyvendinimas;Europos Sąjungos socialinė politika;Social policy;Poverty;Social exclusion;Formation and implementation of social policy;European Union social policy
Abstract: Socialinės politikos formavimas ir įgyvendinimas tapo viena iš prioritetinių sričių tiek nacionalinių valstybių valdyme, tiek tarptautiniu mastu. Lietuva po įstojimo į Europos Sąjungą ypatingą dėmesį pradėjo skirti gyventojų skurdo ir socialinės atskirties problemai spręsti. Pastebima, kad daugiau nei dešimtmetį Lietuva kovoja su skurdu ir socialinę atskirtimi, tačiau problema nemažėja. Pastebima, kad šiai sričiai yra skiriamas nepakankamas finansavimas. Kalbama apie sprendimo būdus, projektus, patvirtinamos strategijos, įsakymai, visgi skurdo lygis Lietuvoje, vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Skurdo ir socialinės atskirties problemos mažinimo būdus savivaldos lygmeniu savivaldybės pritaiko pagal gyventojų skaičių, demografinę padėtį, finansinius išteklius ir pan. Kauno miesto savivaldybė ir Jonavos rajono savivaldybė skurdo ir socialinės atskirties problemą bando spręsti per socialinių išmokų sistemą ir paslaugas, taip pat į socialinės politikos formavimą stengiasi įtraukti nevyriausybines organizacijas, bendruomenes, taip pat bendradarbiaujama su Lietuvos darbo birža, įvairiomis kitomis biudžetinėmis įstaigomis, kurios geba ir gali prisidėti. Šių organizacijų vaidmuo yra labai svarbus socialinės politikos formavimo ir įgyvendinimo procese, kadangi jos gali greičiau, efektyviau teikti paramą nepasiturintiems gyventojams, bei yra „arčiau” žmogaus. Darbo problemą formuoja poreikis ištirti Europos Sąjungos vaidmenį Lietuvos socialinės politikos formavimo procesuose. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuva yra Europos Sąjungos narė ir turi įgyvendinti Europos Sąjungos nuostatas. Ar Lietuva gali laisvai (nepriklausomai nuo Europos Sąjungos) formuoti savo socialinę politiką, bei kaip tai pasireiškia? Darbo objektas: ES veiksnys formuojant Lietuvos socialinės politikos: skurdo ir socialinės atskirties mažinimo įgyvendinimą Lietuvoje. Darbo tikslas: Išanalizuoti ES vaidmenį Lietuvos valstybei, formuojant socialinę politiką skurdo ir socialinės atskirties mažinimo kontekste. Darbo uždaviniai numatomi šie: išanalizuoti skurdo ir socialinės atskirties sampratą per neoliberalios teorijos prizmę, išnagrinėti ES vaidmenį nacionalinės valstybės socialinės politikos įgyvendinime, išnagrinėti ES priemones ir principus vykdomus skurdo mažinimo politikos kontekste, ištirti Lietuvos socialinės politikos formavimą ir reikšmę visuomenėje (skurdo ir socialinės atskirties kontekste), ištirti nacionalinės valstybės socialinės politikos klausimus įgyvendinant ją vietos savivaldos lygmenyje per Kauno miesto ir Jonavos rajono savivaldybių atvejus. Šiame magistro darbe teoriniu požiūriu kalbama apie neoliberalizmo įtaką skurdo ir socialinės atskirties problemai mažinti per Europos integracijos procesus.
Formation and implementation of social policy has become one of the priority areas both in the management of national states and internationally. After joining the European Union Lithuania began to especially focus on solving the poverty and social exclusion problem. It is noticed that this field gets insufficient funding. Possible solutions and projects are discussed, strategies and orders are approved, yet the level of poverty in Lithuania is one of the highest ones in the European Union. Municipalities adapt methods of reducing poverty and social exclusion at municipal level according to population, demographic situation, financial resources, etc. Kaunas city municipality and Jonava district municipality try to solve the poverty and social exclusion problem through the system of social benefits and services. They also try to get the non-governmental organisations and communities involved in the formation of social policy, and they cooperate with Lithuanian Labour Office and various other budget institutions, which are able to contribute. The role of these organisations is very important in the process of shaping and implementing social policy, since they can provide support to poorer people more quickly, more effectively, and they are “closer” to people. The problem of work is shaped by the need to investigate the role of the European Union in the processes of shaping of Lithuanian social policy. It should be noted that Lithuania is a member of the European Union and must implement the provisions of the European Union. Can Lithuania freely (independently of the European Union) shape its social policy, and how does that manifest? Subject of the research: The factor of the EU in shaping the implementation of Lithuanian social policy: reduction of poverty and social exclusion in Lithuania. Aim of the research: To analyse the role of the EU in the Republic of Lithuania when shaping the social policy: in the context of reduction of poverty and social exclusion. Objectives of the research: to analyse the concept of poverty and social exclusion through the prism of neoliberal theory, to examine the role of the EU in the national state’s social policy implementation, to analyse the measure and principles of the EU in the context of poverty reduction policies, to study the formation and significance of Lithuanian social policy in society (in the context of poverty and social exclusion), to examine social policy issues of the national state implementing the policy at the local government level through the cases of the municipalities of Kaunas city and Jonava district. In this Master Thesis, the influence of neoliberalism on reducing poverty and social exclusion through the European integration processes is discussed from the theoretical viewpoint.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35683
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
monika_stankute_md.pdf1.47 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

624
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

164
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.