Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35676
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Liutikienė, Sonata
Supervisor: Šinkariova, Liuda
Title: Moterų retrospektyvaus tėvo auklėjimo stiliaus vertinimo ryšys su jų savęs vertinimu ir prieraišumu prie partnerio
Other Title: The link between women's retrospective parents upbringing style, their self-esteem and attachment to the partner
Extent: 53 p.
Date: 11-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Retrospektyvus tėvo auklėjimo stilius;Savęs vertinimas;Prieraišumas prie partnerio;Retrospective parents' upbringing style;Self-esteem;Attachment to the partner
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti moterų retrospektyvaus tėvo auklėjimo stiliaus vertinimo ryšį su jų savęs vertinimu ir prieraišumu prie partnerio. Tyrime dalyvavo 126 moterys, kurių amžius buvo nuo 19 iki 80 metų. Apklausa vyko internetinėje erdvėje, socialiniuose tinkluose, per Apklausa. lt. Kiekybinio tyrimo metu taikyta anketinė apklausa, kurią sudarė demografinis kintamųjų blokas, suaugusiųjų prieraišumo (The Experiences in Close Relationships scale (ECR), Brennan et.al., 1998) skalė, Rosenberg savęs vertinimo skalė (The Rosenberg Self-Esteem Scale, Rosenberg, 1965) ir tėvų auklėjimo stilių klausimynas (Parental Authority Questionnaire), Buri, 1991). Visą anketinės apklausos klausimyną sudarė 4 diagnostiniai blokai ir 88 požymiai. Klausimyno struktūrą sudarė instrukcija, socialinių – demografinių kintamųjų blokas (duomenys apie lytį, amžių, šeimyninę padėtį, išsilavinimą, užimtumą ir vaikų skaičių šeimoje) ir pagrindinė dalis – trys diagnostinių kintamųjų blokai. Tyrimo rezultatai parodė, kad tėvo autoritarinis auklėjimo stilius turi įtakos žemam moters savęs vertinimui. Nustatyta, kad autoritarinis tėvo auklėjimo stilius siejasi su negatyviais (baimingasis, nerimastingas, vengiantysis) prieraišumais prie partnerio tipais, o nekontroliuojantis tėvo auklėjimo stilius susijęs su nerimastingu prieraišumu prie partnerio. Tyrime matomas ryšys tarp tėvo nekontroliuojančio auklėjimo stiliaus ir nerimastingo prieraišumo prie partnerio. Egzistuoja ryšys tarp nerimastingo prieraišumo prie partnerio ir moterų žemo savęs vertinimo kintamųjų. Retrospektyvaus tėvo, valdingo (autoritarinio) auklėjimo stiliaus ir nerimastingo bei baimingo prieraišumo prie partnerio tipų ryšys yra statistiškai reikšmingas. Galima daryti prielaidą, kad tyrime dalyvavusių moterų aukštas savęs vertinimas yra susijęs su retrospektyviai vertintu valdingu tėvo auklėjimo stiliumi, o žemas savęs vertinimas – su autoritetiniu ir nekontroliuojančiu tėvų auklėjimo stiliais.
Objective of the study - Identify the link between women's retrospective parents' upbringing style, their self-esteem and attachment to the partner. The study involved 126 women aged between 19 and 80 years old. The survey was conducted on the Internet, on social networks, through the Apklausa. Lt In a quantitative study, a questionnaire survey was conducted consisting of a demographic variables block, an adult addiction (The Experiences in Close Relationships scale (ECR), Brennan et.al., 1998) scale, Rosenberg self- esteem scale (The Rosenberg Self-Esteem Scale, Rosenberg, 1965) and parents upbringing questionnaire (Parental Authority Questionnaire), Buri, 1991). The entire questionnaire survey questionnaire consisted of 4 diagnostic blocks and 88 attributes. The structure of the questionnaire consisted of a manual, a block of socio-demographic variables (gender, age, family status, education, employment and number of children in the family), and the main part is three blocks of diagnostic variables. The results of the research showed that the father's authoritarian upbringing style affects women's low self-esteem. It has been established that the authoritarian parenting style is related to the negative (anxious, distressing, avoiding) affiliation with partner types, and the non-controlling parent's parenting style is associated with anxious attachment to the partner. The study reveals a relationship between the father's uncontrolling parenting style and anxiety attachment to a partner. There is a relationship between anxiety attachment to the partner and the low self-esteem variables of women. The relationship of the retrospective father, the dominant (authoritarian) upbringing style and the anxiety and fearful attachment to the partner types is statistically significant. It can be assumed that the high self-esteem of the women involved in the study relates to retrospective-valued parenting parenting, and low self-esteem with authoritative and uncontrolled parental upbringing styles.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35676
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
sonata_liutikienė_md.pdf982.9 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

190
checked on Mar 28, 2020

Download(s)

40
checked on Mar 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.