Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35671
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Daujotaitė, Greta
Supervisor: Kamandulytė-Merfeldienė, Laura
Title: Priešdėlinių veiksmažodžių vartosena ankstyvojoje vaikystėje
Other Title: The usage of verbal prefixes in early childhood
Date: 11-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Lituanistikos katedra
Keywords: Veiksmažodžių priešdėliai;Vaikų kalba;Kalbos įsisavinimas;Priešdėlinės morfemos;Verbal prefixes;Children's speech;Language acquisition;Prefixal morphemes
Abstract: Sunku gyvenimą įsivaizduoti be kalbos, nes tai pagrindinė komunikacijos priemonė. Todėl pradėta domėtis, kaip vaikai įsisavina kalbą. Jau yra atliktų tiek uţsienio, tiek lietuvių vaikų įvairių kalbų tyrimų, tačiau priešdėliniai veiksmaţodţiai dar nėra nagrinėti. Todėl šis darbe aprašytas tyrimas yra visiškai naujas. Šio darbo tikslas yra ištyrinėti, kaip vaikai vartoja priešdėlinius veiksmaţodţius ankstyvojoje vaikystėje. Tyrimo medţiagą sudaro dviejų berniukų kalbos tekstynas. Taigi tyrimas atliktas remiantis tekstynų lingvistikos metodologija. Analizė atlikta taikant turinio ir kiekybinės analizės metodus. Darbą sudaro įvadas, teorinė medţiaga, analizė ir išvados. Pirmoje dalyje išsamiai pristatomas darbo naujumas, aktualumas, tyrimo medţiaga, metodologija ir analizės metodai. Antroje dalyje apibūdinama vaikų kalbos vystymosi svarba, pristartomi vaikų kalbos raidos etapai, aptariama veiksmaţodţių vartosena vaikų kalboje ir pristatomi veiksmaţodiniai priešdėliai. Ketvirtame skyriuje išsamiai analizuojama priešdėlinių veiksmaţodţių vartosena, taip pat aptariamos klaidos. Penktame skyriuje apibendrinami gauti tyrimo rezultatai. Priešdėlinių veiksmaţodţių vartosenos analizė ankstyvojo amţiaus vaikų kalboje gali būti naudinga kalbotyros specialistams, logopedams ir vaiko kalbos raida besidomintiems tėvams. Tikimasi, kad šis darbas paskatins atlikti daugiau tyrimų priešdėlių vartosenos tematika.
It is difficult to realize a life without language because it is the main means of communication. Therefore, foreign and Lithuanian language scholars have started to get interest in first language acquisition. However, there is no research investigating verbal prefixes in children’s speech. Hence, this research is totally new. The aim of this research is to analyse how children use verbal prefixes in early childhood. The data of the research comprises the corpus of two young boys’s speech. Hence, the analysis is based on corpus linguistics. The conent and quantitative analyses are applied. The thesis is consisted of introduction, theoretical background, analytical parts and conclusions. The first chapter introduces the research in detail, the second one explains the development of children’s speech, and the third one describes verbal prefixes. The fourth chapter analyses how children use verbal prefixes and also describes mistakes. The fifth chapter summarizes the results of the analysis. This research can be useful for linguists, speech therapists and parents who take interest in their child’s speech development. Hopefully, it will be an input for later researches investigating prefixation in children’s speech.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35671
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
Greta_Daujotaite_md.pdf1.72 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

168
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

14
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.