Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35666
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Salikhov, Azamatbek
Supervisor: Norkevičius, Mindaugas
Title: The role of the international Red Cross and Red Crescent movement in Syrian Arab Republic crisis
Other Title: Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimas Sirijos Arabų Respublikos krizės metu
Extent: 74 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: International organizations;International Red Cross and Red Crescent movement;Crisis;Conflict;Tarptautinės organizacijos;Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimas;Krizė;Konfliktas
Abstract: The topic of the research is “the role of the international Red Cross and Red Crescent movement in Syrian Arab Republic crisis”. The relevance and novelty. Armed Conflicts exert tremendous impact and cause immense casualties. Thus it is important to know how non state actors cope with their tasks in cases of crisis. This work represents comprehensive analysis of the role of the Red Cross and Red Crescent movement during the crisis in Syrian Arab Republic through the prism of liberalism. The research question is International Red Cross and Red Crescent Movement independent from states while fulfilling its tasks and what theory would be apt to rationalize the answer? The object of the research is the International Red and Red Crescent Movement. The subject of the thesis is humanitarian assistance provided by the International Red Cross and Red Crescent Movement during Syrian Arab Republic crisis. The aim of the research was to analyze the role played by the International Red Cross and Red Crescent Movement as to crisis occurred in Syrian Arab Republic. To accomplish the goal we have set forth following tasks: examine the perception of international law, international organizations and crisis within IR theories and study the emergence of the Red Cross; analyze the political system of Syrian Arab Republic by signifying the background and recent developments in politics and economy; investigate the institutional structure of the Red Cross; analyze and evaluate the assistance provided by the International Red Cross and Red Crescent Movement during Syrian Crisis. The research model is premised on the case study of the Red Cross. To analyze the theories and define which one would be the most pertinent for further empirical research we have applied comparative research method in the theoretical part- the first chapter. The second and third chapters have been accomplished by applying qualitative and quantitative content analysis. After comprehensive analyses, investigations and examinations various findings have been revealed and conclusions have been made. Liberalism has cogent assumptions that successfully prove the importance liberal values and independence of non state actors. With the help of liberalism theory we could establish that the Red Cross has been fulfilling its humanitarian mission accordingly. Moreover, emergence of the Red Cross movement was due to humanity which was triggered by an individual who endeavored to protect human dignities and ease the suffering of people; Liberalism helps us also to understand why people tend to join the movement of the Red Cross irrespective the threat and danger that they may face. Almost every year numerous workers of the Red Cross die while carrying out their duties. Regardless these factors, many people around the world join the team of the Red Cross to contribute to world peace and humanity; The Red Cross was among the very few humanitarian organizations that could conduct activities in the territory of the Syrian Arab Republic. It has delivered food, medicine and medical supplies, as well as other necessary humanitarian supplies to people affected by the increasingly violent conflict; the scope humanitarian assistance of the Red Cross is not limited to material help. Throughout many decades the Red Cross exercised various tasks to tackle armed issues and ameliorate the conditions of the people affected by military conflicts. Diplomacy- the Red Cross maintains contact with conflicting parties to seek possible ways to relocate people away from dangerous zone and creates opportunity for adversaries as a mediator to come up with solutions to ceasefire and further improvement of the situation. Awareness raising campaigns- The Red Cross is an embodiment of international humanitarian law and its ultimate goal is to uphold humanitarian law and protect human rights and dignities. Therefore, it supplies with various publications and documents that enlighten people about recent development in international relation, transnational crises and other relevant aspects of the world affairs. Quantitative analysis revealed that; in 2017, nearly 500,000 people received household items, such as cooking utensils, hygiene kits and winter clothing; 1.3 million people were supplied with food in 10 different provinces of Syria, more than a quarter of these people live in hard-to-reach or blocked areas; from January to June 2017 in Syria 2.2 million people were supplied with essential products in 11 provinces; access to health care for 700,000 people was improved; access to clean drinking water for 12 millions of people was provided.  
Tyrimo tema: „Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimas, Sirijos Arabų Respublikos krizės metu". Svarba ir naujienos. Ginkluoti konfliktai daro didelį poveikį valstybei ir sukelia milžinišką aukų skaičių. Taigi yra svarbu žinoti, kaip nevalstybiniai subjektai susidoroja su savo užduotimis krizės atvejais. Šis darbas pateikia išsamią Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimo vaidmens analizę krizės metu Sirijos Arabų Respublikoje per liberalizmo prizmę. Tyrimai kvestionuoja, ar Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimas yra nepriklausomas nuo valstijų, atlikdamas savo užduotis ir kokia teorija galėtų racionalizuoti atsakymą? Tyrimo objektas: Tarptautinis Raudonojo ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimas. Darbo tema: humanitarinė pagalba, kurią teikia Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimas Sirijos Arabų Respublikos krizės metu. Tyrimo tikslas: išanalizuoti Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimo vaidmenį krizės atsiradimo metu Sirijos Arabų Respublikoje. Siekiant tikslo įgyvendinimo, užsibrėžtos šios užduotys: išnagrinėti tarptautinės teisės suvokimą, tarptautinių organizacijų ir krizės suvokimą TS teorijoje bei tyrinėti Raudonojo Kryžiaus atsiradimo svarbą. Išanalizuoti politinę Sirijos Arabų Respublikos sistemą, nurodant pagrindus ir naujausius politikos bei ekonomikos pokyčius. Ištirti Raudonojo kryžiaus institucinę struktūrą. Išanalizuoti ir įvertinti Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimo teikiamą pagalbą Sirijos krizės metu. Tyrimo modelis pagrįstas Raudonojo Kryžiaus atvejo tyrimu. Išanalizuoti teorijas ir nustatyti, kuri iš jų būtų tinkamiausia tolesniam empiriniam tyrimui. Tam pritaikytas lyginamąsis tyrimo metodas teorinėje dalyje – pirmame skyriuje. Antrasis ir trečiasis skyriai buvo rašyti naudojant kokybinę ir kiekybinę turinio analizę. Po išsamių analizių, tyrimų ir ekspertizių buvo atskleisti įvairūs duomenys ir padarytos išvados. Liberalizmas - įtikinamų prielaidų, kurios sėkmingai įrodo nevalstybinių veikėjų liberalias vertybes ir jų nepriklausomybę. Remdamiesi liberalizmo teorija, galėjome nustatyti, kad Raudonasis Kryžius tinkamai vykdo savo humanitarinę misiją. Be to, Raudonojo Kryžiaus judėjimas atsirado dėl žmonijos, kurį iššaukė individas, stengdamasis apsaugoti žmonių orumą ir palengvinti jų kančias. Liberalizmas, padeda mums suprasti, kodėl žmonės linkę prisijungti prie Raudonojo Kryžiaus judėjimo, neatsižvelgdami į grėsmę ir pavojų, su kuriuo jie gali susidurti. Beveik kasmet miršta nemažai Raudonojo kryžiaus darbuotojų, vykdydami savo pareigas. Nepaisant šių veiksnių, daugelis žmonių, visame pasaulyje, prisijungia prie Raudonojo Kryžiaus komandos, kad prisidėtų prie pasaulio taikos ir žmoniškumo. Raudonasis Kryžius buvo viena iš nedaugelio humanitarinių organizacijų, galinčių vykdyti veiklą Sirijos Arabų Respublikos teritorijoje. Ji aprūpino maistu, medikamentais ir medicinos reikmenimis bei kitais būtinais humanitariniais ištekliais žmones, kurie buvo paliesti vis augančių intensyvių konfliktų. Raudonojo Kryžiaus teikiama humanitarinė pagalba neapsiriboja tik materialine pagalba. Per daugelį dešimtmečių Raudonasis Kryžius vykdė įvairias užduotis, ginkluotiems klausimams spręsti ir gerinti žmonių, paveiktų karinių konfliktų, sąlygas. Diplomatija - Raudonasis Kryžius palaiko ryšius su konfliktuojančiomis šalimis, siekdamas rasti galimų būdų perkelti žmones iš pavojingų zonų ir sudaryti galimybes priešininkams, kaip tarpininkas, nugesinant vyraujančius konfliktus ir tolimesnius jų gerinimo veiksnius. Sąmoningumą ugdančios kampanijos - Raudonasis Kryžius yra tarptautinio humanitarinių teisių realizavimo įsikūnijimas, kurio pagrindinis tikslas yra puoselėti humanitarines teises, ginti žmogaus teises bei jų orumą. Todėl ji aprūpina įvairiais leidiniais ir dokumentais, kurie informuoja žmones apie naujausius tarptautinių santykių pokyčius, tarpvalstybines krizes ir kitus svarbius pasaulio reikalų aspektus. Kiekybinė analizė parodė, kad 2017 m. beveik 500 000 žmonių gavo namų apyvokos reikmenis, pvz., virtuvės reikmenis, higienos reikmenis ir žiemos drabužius. 1,3 milijono žmonių, 10 skirtingų Sirijos provincijų, buvo aprūpinti maistu. Daugiau nei ketvirtadalis šių žmonių gyvena sunkiai pasiekiamuose ar užblokuotuose rajonuose. Nuo 2017 m. sausio iki birželio, Sirijoje 2,1 mln. žmonių, 11 provincijų, buvo tiekiami reikalingiausi produktai. 700 000 žmonių, pagerinta prieiga prie sveikatos priežiūros. 12 milijonų žmonių buvo suteikta prieiga prie švaraus geriamojo vandens.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35666
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
azamatbek_salikhov_md.pdf701.95 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

136
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

12
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.