Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35662
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Ožeraitis, Vytautas
Supervisor: Petrauskaitė, Rūta
Title: Galios ir blogio konceptualizacija J. R. R. Tolkieno romane „Žiedų valdovas: žiedo brolija“ ir jo vertime į lietuvių kalbą
Other Title: Conceptualization of power and evil in J. R. R. Tolkien’s novel "Lord of the rings: fellowship of the ring" and its translation into Lithuanian language
Date: 11-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Lituanistikos katedra
Keywords: Konceptualioji metafora;Vertimas;Tolkienas;Literatūrinė lingvistika;Conceptual metaphor;Translation;Tolkien;Literary linguistics
Abstract: Šio darbo tikslas – nustatyti, kaip pasirinkto literatūros kūrinio tekste konceptualizuojama galia ir blogis. Tema pasirinkta siekiant pažvelgti, kaip modernias lingvistikos prieigas galima pritaikyti tiriant literatūros kūrinių kalbą. Taikant konceptualiosios metaforos teoriją, aptariamas tokios prieigos potencialas, analizuojama, kokios metaforos ir jų sąsajos išryškėja grožiniame tekste, kokią sąsajas tai gali turėti su formuojamomis jo interpretacijomis, kaip iš anglų į lietuvių kalbą verčiami konkretūs pasakymai ir kaip vertime perteikiamos arba neperteikiamos konceptualiosios metaforos. Analizei pasirinktas Tolkien‘o romanas Žiedų valdovas: Žiedo brolija ir jo vertimas į lietuvių kalbą. Pirmoje darbo dalyje pristatoma tarpdalykinio kai kurių kognityvinės lingvistikos teiginių taikymo literatūros tyrimams galimybė, apžvelgiama G. Lakoff‘o konceptualiosios metaforos teorija, kuria remiamasi šiame darbe. Remiantis kitų autorių darbais, parodoma, kaip galima taikyti tokią prieigą. Apžvelgiami kai kurie konceptualiųjų metaforų vertimo į lietuvių kalbą aspektai ir pristatomos kelios galios ir blogio interpretacijos Tolkien‘o kūriniuose. Tekste atrinkus su galios ir blogio sąvokomis susijusius pasakymus, analizuojama, kokios metaforos jais aktualizuojamos. Nustatyta, jog kūrinyje galia nuosekliai konceptualizuojama kaip objektas, taip išryškinant būdingus aspektus – priklausymo santykius, siekį turėti, vertingumą, norą naudoti ir kt. Visi šie aspektai tekste įgyja neigiamą atspalvį, nes yra siejami su varžymusi, kontroliavimu ir pavergimu. Konceptualiosios galios metaforos perteikia ją kaip priešininką, materiją, žmoguje esančią esybę ar augalą, o neigiamas jos poveikis išryškinamas kitomis susijusiomis metaforomis. Blogis konceptualizuojamas kaip šešėlis, taip susiejant jį su vizualiuoju patyrimu. Taip pat apie blogį kalbama kaip apie priešininką, ligą, talpyklą, pasiduoti blogiui, pralaimėti, tapti blogu nuosekliai vaizduojama kaip kritimas į tamsą, taip aktualizuojant kontroliavimo metaforą. Tekste išryškėja baimės konceptualizavimas, susijęs su blogio ir galios poveikiu personažų protui ir veiksmams. Verčiant tirtus pasakymus dažniausiai perteikiama ta pati metafora arba kiti jos aspektai, taip pat pastebėta, jog gana dažnas vienos metaforos keitimas kita arba nemetaforinio pasakymo vertimas metafora. Pasitaikė nemažai atvejų, kai metaforiniu laikyto pasakymo vertime perteiktos metaforos įžvelgti nepavyko. Daroma prielaida, jog dėl vertėjo individualaus pasirinkimo arba vertimo kalbos ypatybių atsiradę praleidimai ir pakeitimai gali turėti įtakos skaitytojo mąstymo plotmėje kuriamam konceptų vaizdiniui ir teminės interpretacijos realizacijai, susilpninant vienus arba išryškinant kitus struktūruojamų konceptų aspektus, tačiau išlaikant konceptualizavimą. Taip pat pastebimas ryšys tarp konceptualiųjų metaforų, jų kalbinės raiškos ir naratyvinio lygmens. Daroma prielaida, jog konceptualiosios metaforos gali paveikti personažų ir kūrinio pasaulio vaizdinį, o taip pat turėti įtakos perteikiant pasakojimo eigos elementus. Daroma išvada, jog konceptualiosios metaforos turi ryšį su kūrinio temų raiška ir jų samprata.
The purpose of this paper is to determine how power and evil are conceptualised within a chosen work of literature. This topic was selected to explore how modern linguistic approaches can be used to study the language of literature. The study presents a discussion on the potential of approaching a text by applying the conceptual metaphor theory and an analysis of the metaphors and connections that emerge in the work of fiction, the connections they may have their interpretations, how certain phrases are translated from English into Lithuanian and whether conceptual metaphors are preserved or not. The object of the analysis is Tolkien’s novel Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring and its Lithuanian translation. The first part of the paper presents a possibility for the interdisciplinary application of certain cognitive linguistic approaches to the study of literature, and presents an overview of G. Lakoff's conceptual metaphor theory, which forms theoretical bases of this paper. This section uses earlier studies by other authors to demonstrate how such an approach could be applied. The paper also touches upon certain aspects of translating conceptual metaphors into the Lithuanian language and presents several interpretations of power and evil in Tolkien’s works. Phrases related to the concepts of power and evil are identified within the text in order to analyse relevant metaphors. The analysis reveals that power is consistently conceptualised within the work as an object, thus emphasising its characteristic qualities: the drive to attain power, its value for its owner, the desire to use it, etc. All of these aspects acquire a negative tone within the text as they are associated with competing, controlling and subjugating. Conceptual metaphors for power depict it as an enemy, a dark matter, a living being or a plant that exists within a man, and its negative effect is highlighted throughout the other related metaphors. Evil is conceptualised as a shadow, thus associating it with a visual experience. Evil is also referred to as an enemy, a disease and a container. The act of giving in to evil, losing to it or becoming evil is consistently depicted as falling into darkness, thus actualising the metaphor of control. The conceptualisation of fear is related to the impact of evil and power on a character's mind and actions. The translated versions of the selected fragments of text typically use the same metaphor or other aspects of the same metaphor. However, the replacement of one metaphor with another and non-metaphoric translations are also relatively frequent. There are quite a few cases in which the translated version of a metaphorical phrase does not portray any aspect of the said metaphor. The assumption can be made that certain missing aspects or replacements resulting from the translator’s individual decision can have an influence on the conceptual image conjured up by the author or the realisation of a thematic interpretation, weakening some aspects of the structural concepts and highlighting others while maintaining the general conceptualisation. A link between the conceptual metaphors, their linguistic expression and the narrative layer was also observed. It is assumed that conceptual metaphors can affect the image of a character or the fictional world being portrayed as well as elements of the narrative. The conclusion was made that conceptual metaphors are related to the expression and conception of the themes within a literary work.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35662
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
Vytautas_Ozeraitis_md.pdf1.42 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

254
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

76
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.