Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35655
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Vapšytė, Monika
Supervisor: Juraitė, Kristina
Title: Teatro edukacija ir komunikacija: Nacionalinio Kauno dramos teatro atvejis
Other Title: Education and communication at a theatre: the case of the National Kaunas Drama Theatre
Extent: 63 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Teatro edukacija;Teatro komunikacija;Dalyvaujamoji kultūra;Theatre education;Theatre communication;Participatory culture
Abstract: Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir Diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos katedros studentė Monika Vapšytė pateikė magistro baigiamąjį darbą „Teatro edukacija ir komunikacija: nacionalinio Kauno dramos teatro atvejis“. Baigiamąjį darbą sudaro trys skyriai: „Teatro edukacija“, „Dalyvaujamosios kultūros samprata“, „Edukacinės programos Nacionaliniame Kauno dramos teatre“. Pateiktas šio darbo įvadas, išvados, rekomendacijos, išsamus naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas, priedai, plačiai naudoti rašant trečiąjį skyrių ir aptariant, ir įvertinant praktinę šio darbo dalį. Tai interviu su nacionalinio Kauno dramos teatro (NKDT) Kultūrinės veiklos ir turizmo vadybos skyriaus vadove Agne Buroviene, NKDT kultūrinės edukacijos vadybininke Skaiste Jurėne, NKDT vadybininke spaudai Jolanta Garnyte–Jadkauskiene. Paruošta interviu transkripcija su Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Germanų filologijos katedros dėstytoja dr. Laura Niedzviegiene ir audiovizualinio vertimo studente Kristina. Įvade iškelta, įvardinta darbo problema, aktualumas, nurodytas pasirinktos tyrinėti temos naujumas, pristatytas tyrimo objektas, iškeltas tikslas, suformuoti uždaviniai, pristatyti darbe naudoti tyrimo metodai, struktūra, apžvelgta naudojama literatūra, glaustai paaiškintos pagrindinės naudojamos sąvokos. Pirmajame skyriuje aprašoma teatro edukacija ir komunikacija, istorinio laiko šviesoje nuo seniausiųjų laikų iki šiandienos, pristatomos žiūrovo laikysenos, jo aktyvumas ir pasyvumas. Atkreiptas dėmesys į dialogą su žiūrovu lietuviško teatro scenoje. Taip pat aptarta Lietuvos teatro edukacija strateginiuose šalies dokumentuose, tokiuose kaip Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Antrajame skyriuje pristatoma dalyvaujamosios kultūros samprata, nurodoma ir aprašoma dalyvaujamosios kultūros požymiai ir formos bei įtaka auditorijai. Darbe atkreiptas dėmesys į platų ir ypač greitai plintantį mediatizacijos reiškinį bei jo įtaką ne tik visuomeniniam gyvenimui, bet ir visiems kultūriniams procesams. Trečiasis skyrius kalba apie edukacines programas nacionaliniame Kauno dramos teatre. Praktinėje dalyje aprašyta naudota tyrimo metodologija (tyrimo problema, klausimai, uždaviniai, metodai). Pristatytas NKDT ir jame vykdoma kasmetinė, nuosekli edukacinė veikla – festivalis jaunimui „Nerk į teatrą“ bei projektas „Teatro fabrikas“. Aprašytos ir aptartos edukacijos socialinėms grupėms bei turizmas teatre. Apžvelgiami komunikacijos kanalai, socialiniai tinklai, informacijos sklaida internetiniuose naujienų portaluose. Išdėstyta (o prieduose plačiai pateikta kaip interviu) stebėjimo analizė, kuomet siekta išsiaiškinti auditorijos įsitraukimą į vykdomas programas pagal pasirinktus stebėjimo kriterijus: veiklos pobūdį, auditorijos amžių, moderatoriaus vaidmenį, dalyvių įsitraukimą bei kokiomis priemonėmis ir būdais komunikuojama su auditorija. Iškelti uždaviniai sėkmingai įgyvendinti.
The present master thesis “Education and Communication at a Theatre: The Case of the National Kaunas Drama Theatre” is submitted by Monika Vapšytė, a student at Vytautas Magnus University, Faculty of Political Science and Diplomacy, Department of Public Communication. The final thesis is composed of three chapters: “The Concept of Theatre Education”, “The Concept of Participatory Culture”, and “Educational Programmes at the National Kaunas Drama Theatre”. In addition, the introduction, conclusions, recommendations, references and appendixes contribute to and are widely used in the discussion of the practical part of the thesis. The practical part consists of an interview with Agnė Burovienė, Head of the Cultural Activity and Tourism Management Division of the National Kaunas Drama Theatre (NKDT), Skaistė Jurėnė, Manager of the NKDT Cultural Education and Jolanta Garnytė–Jadkauskienė, NKDT Press Officer. A transcription of the interview is prepared with the lecturer of the Department of German Philology at the Vilnius University, Kaunas Faculty, Dr. Laura Niedzviegienė and a student of audio-visual translation, Kristina. The introductory part of the thesis identifies and presents the problem analysed in the research. It also determines the relevance and novelty of the analysis as well as the object and the objectives of the research. Further, it introduces the methods, structure and sources used in the analysis. Finally, it briefly discusses the main terminology used in the thesis. The first chapter describes education and communication in theatre, from ancient times to the present. In addition, it discusses the attitude of a viewer, in connection with his or her activity and passivity. In this chapter special attention is paid to the dialogue between the performers and the viewers in Lithuanian theatre. Education of Lithuanian theatre is also discussed in such strategic documents as the Lithuania’s progress strategy, “Lithuania 2030”. The second chapter identifies and examines the concept, features and forms of participatory culture as well as its influence on the audience. The paper focuses on a broad and rapidly expanding phenomenon called mediatisation and its influence not only on social life but on all cultural processes as well. The third chapter analyses educational programmes at the National Kaunas Drama Theatre. It describes the research methodology (research problem, questions, objectives and methods). In this chapter NKDT is presented together with its annual, consistent educational events such as the Youth Festival “Dive into Theatre” and the “Theatre Factory” project and etc. Moreover, education for social groups and tourism at the theatre are described and discussed. Communication channels, social networks, dissemination of information on online news portals are overviewed and examined. An analysis of the observations is presented and later included as an interview in the appendix. The observations are made to identify the audience's involvement in the events according to the chosen monitoring criteria: the nature of the activity, the age of the audience, the role of the moderator, the engagement of the participants, and the means of communicating with the audience. Overall, it can be suggested that all the research questions have been answered and the research is successful.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35655
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
monika_vapsyte_md.pdf996.49 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

308
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

124
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.