Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35653
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Seiliūtė, Žydrūnė
Supervisor: Klebanskaja, Nina
Title: Vidinės ir išorinės komunikacijos derinimas: AB „Telia Lietuva“ atvejis
Other Title: Internal and external communication combining: AB „Telia Lietuva“ case
Extent: 72 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Vidinė komunikacija;Išorinė komunikacija;Derinimas;Susijungimas;Internal communication;External communication;Combining;Merging
Abstract: Efektyvi bei tinkamai suderinta komunikacija yra svarbi kiekvienos organizacijos veiklai. Globalioje organizacijos veikloje komunikacijos procesai apima organizacijos struktūrą ir organizacijos valdymo organus bei juos sujungia į vieną visumą. Komunikacija organizacijoje lemia organizacijos atliekamų veiksmų rezultatą ir poziciją globalioje konkurencinėje aplinkoje. Svarbu suprasti, kad organizacijos komunikacija yra nuosekliai vykdomas procesas, padedantis užtikrinti gerą organizacijos poziciją rinkoje bei kurti ir palaikyti jos įvaizdį. Taigi, nuoseklus ir laipsniškas komunikacijos vykdymas yra svarbus tinkamų sprendimų priėmimo procesui, planų įgyvendinimui bei idėjų realizavimui. Komunikacijos vystymas organizacijoje bei ryšio tarp vidinės ir išorinės komunikacijos įvertinimas padeda organizacijai prisitaikyti prie aplinkos ir kurti aiškų vaidmenį konkurencinėje aplinkoje. Vidinės ir išorinės komunikacijos funkcijų integracija reiškia labiau organizacinį požiūrį į organizacijos struktūrą, komandą, vertybes, stiprybes bei organizacijos atsakomybę organizacijos narių bei visuomenės atžvilgiu. Taigi, dviejų organizacijos komunikacijos, organizacijos elgsenos ir tikslų suderinimas yra stipraus organizacijos ryšio tarp organizacijos narių ir organizacijos verslo veiklos užtikrinimas. Tyrimui pasirinktas AB „Telia Lietuva“ vidinės ir išorinės komunikacijos derinimo atvejis, gerai atspindintis efektyvų vidinės ir išorinės komunikacijos suderinamumą. Šiuo darbu siekiama išsiaiškinti kaip sėkmingai derinti vidinę ir išorinę komunikaciją vykstant svarbiems pokyčiams organizacijoje. Darbo objektas - AB „Telia Lietuva“ vidinė ir išorinė komunikacija. Darbo tikslas - Išanalizavus AB „Telia Lietuva“ vidinės ir išorinės komunikaciją įvertinti jos suderinamumą. Siekiant baigiamojo magistro darbo tikslo, išsikelti šie darbo uždaviniai: apžvelgti komunikacijos sampratą ir jos funkcijų svarbą organizacijų kultūroje, analizuojant komunikacijos poveikį organizacijų valdyme, pristatyti vidinės ir išorinės komunikacijos derinimo poveikį organizacijai vykdant svarbius organizacinius pokyčius, atlikti AB „Telia Lietuva“ komunikacijos analizę organizacijos naudojamuose socialiniuose tinkluose, atlikti internetinių naujienų portalų (Delfi.lt ir VŽ.lt) turinio analizę, kuriuose pristatoma AB „Telia Lietuva“ bendrovės veikla, analizuojant antrinius šaltinius išsiaiškinti, kaip buvo vykdoma AB „Telia Lietuva“ vidinė komunikacija susijungimo metu. Darbe naudotas turinio analizės metodas, kurio metu buvo analizuojami tiriamos organizacijos įrašai socialinių tinklų paskyrose bei naujienų portalų turinio analizė, kurios metu nustatyta kaip tiriamą organizaciją pristato šalies naujienų portalai. Atlikus tyrimą nustatyta, kad AB „Telia Lietuva“ organizacijos susijungimas buvo vykdomas nuosekliai, nepriimant skubotų sprendimų, atsižvelgiant į organizacijos narių ir vartotojų interesus bei priimant abi puses tenkinančius sprendimus. Vidinės komunikacijos metu susijungimo pradžioje organizacija parodė atsakingą požiūrį darbuotojų atžvilgiu ir daug dėmesio skyrė komunikacijai su darbuotojais, jų informavimui ir klausimų bei kylančių problemų sprendimui. Taip pat išsiaiškinta, kad AB „Telia Lietuva“ pademonstravo kaip reikia sėkmingai komunikuoti pokyčius derinant vidinės ir išorinės komunikacijos principus bei nuosekliai vykdyti komunikaciją siekiant užsibrėžto tikslo. Vidinės ir išorinės komunikacijos derinimas prasideda nuo pasiruošimo ir idėjų sudėliojimo ką ir kaip norima pasiekti. Tai vyksta trimis etapais: vadovų susitarimas, bendrovės darbuotojų informavimas ir paruošimas pokyčiams ir galiausiai pokyčių pristatymas vartotojams ir auditorijoms.
Effective and combined properly communication is one of the most important things in the organization practice. In a global organization practice communication processes cover the structure and governing parts of organization and connect them to the one whole. The communication of organization fates the position in a global and competitive environment and the result of organization acts. It is important to understand that communication is a regular process in organization which helps to ensure the position of organization and also creates and maintains good image. Hence, consistent communication is important in making significant decisions of organization changes.Communication in organization and the relations between internal and external communication helps to adapt to the environment and create a precise position in business environment. Integration of internal and external communication signifies the organization approach to the structure, employees, values. Hence, both types of organization communication and organization policy are strong connection assurance between organization members and organization activity. For this master thesis has been chosen AB „Telia Lietuva“ internal and external communication combining case, which proves effective compatibility of internal and external communication. The main object of this master thesis is internal and external communication of AB „Telia Lietuva“. The main aim of this master thesis is to evaluate internal and external communication compatibility after analyzing AB “Telia Lietuva” case. It was initiated following tasks: to review theoretical assumptions of communication concept and importance of its functions to organization, analyzing the impact of communication present the importance of combining internal and external communication in organization while making important changes, to make content analysis of social networks using by AB „Telia Lietuva“, to make content analysis of news portals publications which present AB „Telia Lietuva”, to explore secondary resources and find out internal communication process while implementing merging of AB “Telia Lietuva”. The investigation found that merging og AB „Telia Lietuva“ was implemented consistently without making hasty decisions. At the beginning of merging organization showed responsible approach to organization members and paid a lot of attention to communication with employees of organization trying to give all important information and solving all problems. Also, the investigation found that AB „Telia Lietuva“ has showed the successful way how to use internal and external communication combining in presenting changes and reaching the main goal.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35653
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
zydrune_seiliute_md.pdf3.63 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

2,340
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

592
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.