Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35649
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Grokauskaitė, Sandra
Supervisor: Nugaraitė, Audronė
Title: Medicinos paslaugų infrastruktūros inovacijų komunikacija: elektroninio recepto atvejis
Other Title: Communications of innovations in the infrastructure of medical services: case of electronic prescriptions
Extent: 68 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Sveikatos komunikacija;Elektroninė sveikatos sistema;Elektroninis receptas;Inovacijos;Health communication;Electronic health system;Electronic prescription;Innovation
Abstract: Šiame magistro darbe tiriamas inovacijų vaidmuo sveikatos komunikacijoje. Taip pat išskiriami medicinos paslaugų ir infrastruktūros kaitos ypatumai. Analizuojamas elektroninės medicinos vaidmuo sveikatos komunikacijoje, išskiriant du aspektus: elektroninės medicinos samprata vartotojiškumo kontekste bei visuomenės modernizacija elektroniniais kanalais. Darbe pateikiama e. sveikatos, bei e. recepto sampratos ir tiriama jų reikšmė medikų bei pacientų auditorijoms. Išskiriami pagrindiniai sveikatos komunikacijos tikslai, analizuojamos inovacijų priėmimo teorijos bei išskiriami elektroninio recepto teigiami ir neigiami komunikaciniai aspektai. Darbo objektas – medicinos inovacijų ir infrastruktūros diskursas, komunikacine prasme analizuojant pokyčius Lietuvos e. sveikatos sistemoje. Darbo tikslas – ištirti medicinos paslaugų ir infrastruktūros inovacijų komunikacijos svarbą ir vaidmenį įvedant elektroninį receptą. Siekiant įvykdyti tikslą, išsikelti šie uždaviniai: išanalizuoti mokslinę literatūrą ir aptarti medicinos paslaugų infrastruktūros kaitos bruožus didinant pacientų galimybes elektroninėje medicinoje. Aptarti elektroninių inovacijų vaidmenį svaikatos komunikacijos kontekste. Įvertinti elektroninio recepto kaip medicinos paslaugų inovacijos reikšmę ir naudojimą. Taip pat kokybiniu interviu metodu ištirti komunikacijos svarbą ir vaidmenį įvedant elektroninį receptą, apklausiant pacientų ir medikų auditoriją. Parengti interviu su medikais, farmacijos, inovacijų bei komunikacijos specialistais ir pacientais. Norint geriau parengti tyrimą paruošti pilotinę apklausą. Apibendrinus teorines darbo įžvalgas ir tyrimų rezultatus, pateikti darbo išvadas ir rekomendacijas. Tyrime naudojamas kokybinio pusiau struktūruoto interviu metodas bei pilotinė apklausa. Nors inovacijos sveikatos srityje visuomenei prieinamos, o žmonės taiko savigydos metodus, tačiau atlikus tyrimą, rezultatai parodė, jog taikant komunikacines trategijas bei sprendimus, keičiamas visuomenės požiūris į sveikatos sistemos pokytį. Visuomenė greičiau įsisamonina, jog šiuo metu keičiasi sveikatos komunikacija, ji modernizuojasi, o šiam procesui didžiausia įtaką daro elektroninės medicinos paslaugų infrastruktūros inovacijos.
The present Master’s thesis deals with the role of innovations in health communications. It also distinguishes peculiarities of changes in medical services and infrastructure. The role of electronic medicine in health communications is analysed highlighting two aspects: the concept of electronic medicine in the context of consumerism and the modernization of society through electronic channels. The paper introduces concepts of e-health and e-prescription and their significance for doctors and patients. The thesis distinguishes main goals of health communications, discusses theories of innovation, and determines advantages and disadvantages of e-prescriptions. Object of the paper is the discourse on medical innovations and infrastructure with reference to changes in Lithuanian e-health system from the communications point of view Aim of the paper to examine the significance of communications in medical services and infrastructure innovations and its role in the introduction of the electronic prescription. In order to achieve the aim, the following tasks have been set: to examine the scientific literature and to discuss the changes in the infrastructure of medical services increasing patients’ options in the electronic medicine. To discuss the role of electronic innovations in the context of health communications. To assess the significance of electronic prescription and its application in medical services as the innovation. Moreover, by means of qualitative interview of doctors and patients, to analyse the importance of communications and their role in the introduction of electronic prescription. To lead interviews with doctors, pharmacists, specialists in innovations and communications and patients. To arrange a pilot survey for better implementation of the research. To summarise insights of theoretical part and the results of the research, to draw conclusions and present recommendations. The research was implemented by means of quantitative and qualitative methodological access, semi-structured interview and the exploratory survey – the poll. Although public health innovations are available to the society and people use self-help methods, the results of the research revealed that communicative strategies and solutions change the public attitude towards the health system. The society is quicker to perceive that currently the paradigm of health communications is changing and this process is mostly influenced by the innovations of the electronic infrastructure of medical services.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35649
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
sandra_grokauskaite_md.pdf1.49 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

204
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

50
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.