Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35646
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Urbaitytė, Kristina
Supervisor: Dabašinskienė, Ineta
Title: Kauno kitakalbių kalbinės nuostatos ir tapatybė
Other Title: Linguistic provisions and identity of non-native speakers in Kaunas
Date: 11-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Lituanistikos katedra
Keywords: Tapatybė;Kalbinės nuostatos;Kalbinė tapatybė;Identity;Linguistic provisions;Linguistic identity
Abstract: Šiame darbe tiriamos Kaune gyvenančių kitakalbių kalbinės nuostatos ir jų tapatybė. Tyrimo objektas – Kaune gyvenantys kitakalbiai, iš kurių dalis yra gimę Lietuvoje, kita dalis – atvykę gyventi į Lietuvą. Darbo tikslas – ištirti kitakalbių kalbines nuostatas, kitaip tariant, atskleisti jų požiūrį į kalbas, išsiaiškinti, kokias kalbas vartoja privačioje ir viešojoje erdvėje, kokias mokyklas respondentai baigė ar yra parinkę savo vaikams. Pirmoje darbo dalyje pateikiama teorinė medžiaga, supažindinama su pagrindinėmis sąvokomis. Aptariamas tapatybės ir kalbos santykis, veiksniai, kurie dažnai turi įtakos tapatybės kitimui. Trumpai pristatomos kalbinės ir etninės tapatybės sąvokos. Taip pat trumpai supažindinama su šeimos kalbų politika ir aptariamos kalbinės nuostatos ir veiksniai, turintys daugiausiai įtakos kalbinių nuostatų formavimuisi. Antroje darbo dalyje pateikiama tyrimo metu gauti rezultatai. Trumpai pristatoma respondentų sudėtis, sociolingvistiniai jų portretai. Tyrimo metu aptariamos respondentų kalbinės nuostatos, jų požiūris į kalbas, savo tapatybę. Palyginama iš mišrių ir iš vienalyčių šeimų kilusių respondentų atsakymai, taip pat palyginama rusakalbių ir kitų kalbų atstovų atsakymai. Be to, siekiama atskleisti panašumus ir skirtumus tarp mišrių šeimų, kuriose yra bent vienas lietuvių kilmės asmuo ir kuriose lietuvio nėra.
thesis investigates linguistic provisions and identity of non-native speakers in Kaunas. The object of this work is non-native speakers in Kaunas, one part of them are born in Lithuania and another part of them arrived to live in Lithuania. The aim of this thesis is to examine linguistic provisions of non-native speakers, to reveal theirs attitude to languages and identify what languages they use in private and public spaces and what kind of school respondents attend. In the first part of this thesis presents the theoretical material and main concepts which are used in this work: identity, language identity, ethnic identity and the others. Relationship between language and identity is discussed. It is analyzed the factors that affect identity change. This thesis presents family language policy, linguistic provisions and the factors which affect and form these linguistic provisions. In the second part of this work presents the results of research. It is presented respondents and their sociolinguistic portraits. In this research, it is discussed linguistic provisions of respondents, their attitude to languages and the way they identify themselves. It is compared the answers of respondents from mixed families and from homogeneous families; it is compared the answers of Russian-speakers and respondents that speak in other languages. Also, it is presented similarities and differences between mixed families where is one of the members is Lithuanian and mixed families which there is no Lithuanian.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35646
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
Kristina_Urbaityte_md.pdf2.09 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

224
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

20
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.