Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35641
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Audickaitė, Eglė
Supervisor: Nugaraitė, Audronė
Title: Visuomenės sveikatos stiprinimo koncepcijos formavimas visuomenės informavimo priemonėse (vakcinos nuo gimdos kaklelio vėžio atvejis)
Other Title: : The concept formation of public health promotion in media (case of vaccine against cervical cancer)
Extent: 75 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Visuomenės sveikata;Sveikatos stiprinimas;Sveikatos komunikacija;Vakcina nuo gimdos kaklelio vėžio;Public health;Health promotion;Health communication;vaccine against cervical cancer
Abstract: Visuomenės sveikatos užtikrinimas – vienas svarbiausių XXI-jo amžiaus valstybės strateginių tikslų, vertybių ir siekiamybių, leidžiančių visuomenei jaustis saugiai dėl šalyje vykdomos sveikatos sektoriaus politikos. Tačiau visuomenės sveikata negali būti suprantama tik kaip kova su ligomis – ši sąvoka dabartiniais laikais suvokiama per įvairias veiklas: tai ir žmonių emocinės, psichologinės sveikatos užtikrinimas, įvairių organizacijų, veikiančių sveikatos sektoriuje, bendradarbiavimas, kuriant geresnę sveikatos sistemą, taip pat finansinis stabilumas, suteikiantis galimybę visiems visuomenės nariams laiku gauti reikiamas sveikatos paslaugas ir mažinantis sveikatos netolygumus. Tam, kad visuomenės sveikata būtų užtikrinta visiems piliečiams, atsakingoms institucijoms ir politikos veikėjams, planuojantiems sveikatos sektoriaus politiką, reikia galvoti ne tik apie ligas, bet ir jų valdymą bei profilaktiką. Visuomenės sveikatos stiprinimas – tai pirmasis kertinis akmuo, ant kurio stovi žmonių sveikata ir jų gerovė. Visuomenės sveikatos stiprinimas – reikšmingas procesas, kurio principai išdėstyti Otavos chartijoje jau XX amžiuje. Vienas iš būdų, suteikiančių galimybę stiprinti ir gerinti visuomenės sveikatą, – imunoprofilaktika. Tačiau nepaisant tarptautinio vakcinų pripažinimo ir įrodymais pagrįstos naudos, pastebima, kad išnykusios ligos grįžta, o mirtingumas nuo onkologinių ligų, pavyzdžiui, gimdos kaklelio vėžio – auga. Nors šią vakciną atradusiam prof. Haroldui Zur Hausenui (vok. Harold Zur Hausen) 2008 metais buvo įteikta Nobelio premija už šį pasiekimą, dabartinėje visuomenėje vakcinacija sulaukia įvairių vertinimų (Čaplinskienė, 2015). Tokį žmonių vertinimą dažnai nulemia visuomenės informavimo priemonės – XXI-jo amžiaus nuomonių formuotojos. Visuomenės informavimo priemonėms svarbu informuoti visuomenę aktualiomis temomis žmonėms priimtiniausiu būdu ir suteikti jiems galimybę priimti tinkamą sprendimą. Kadangi interneto vartotojų skaičius visame pasaulyje auga, šis informacijos kanalas tapo populiarus ieškant informacijos sveikatos ir jos stiprinimo temomis. Sveikatos komunikacijoje tai ypatingai reikšminga, nes laiku ir tinkamai informuota visuomenė gali priimti gyvybiškai svarbius sprendimus, pavyzdžiui, laiku pasiskiepyti. Atliktas kokybinis tyrimas parodė, kad interneto medija yra ypatingai svarbi ieškant atsakymų į sveikatos klausimus. Tačiau pabrėžiama, jog ne visada ši informavimo priemonė reaguoja į aktualiausias temas. Pripažįstama, kad informacijos apie vakciną nuo gimdos kaklelio vėžio trūksta, o būtent ši liga Lietuvoje yra antroji pagal savo dažnumą tarp moterų – kiekvienais metais nuo gimdos kaklelio vėžio miršta apie 200 pacienčių. Dėl prastėjančios visuomenės sveikatos būklės ir augančio interneto populiarumo sveikatos srityje, svarbu išsiaiškinti jo reikšmę informuojant visuomenę apie vakciną nuo gimdos kaklelio vėžio.
Ensuring public health is one of the most important states’ strategic goal, value and aspiration in the 21st century, which enables people to feel safe about their country’s health system and policy. However, public health nowadays can not be understood only as a fight against diseases – this concept is now understood through various activities: the assurance of emotional and psychological health in the community, various organizations, which take action in health sector to create better health system, cooperation; also financial stability, which ensures that all member of society can receive the health system providing help on time and reduce health inequalities. To ensure public health for all citizens, responsible authorities and policy makers who are working in health sector must think not only about the coming diseases, but also about the actions which can manage them. Public health strengthening is one of the most important factors for people's health and well-being. Public health strengthening is a meaningful process, which principles and importance were clearly stated in the Ottawa Charter in the 20th century. One of the ways to strengthen and improve public health is immunoprophylaxis. However, despite the acknowledgement of vaccines and evidence-based benefits for people’s health, it has been seen that extinct diseases are returning and mortality from oncological diseases, such as cervical cancer, is rising. Although the professor who discovered the vaccine from cervical cancer Harold Zur Hausen received the Nobel Prize in 2008 for this important achievement in medicine, nowadays vaccination is facing controversy. Very often this attitude is formed by the media – the 21st century opinion maker. It is essential for the public media to inform the public on ‘hot’ topics in the most convenient way for people and to make them an opportunity to make the right decision. The number of the Internet users around the world grows every day and it is seemed that this information channel has become very popular for people in searching the information on health and health strengthening topics. When talking about the health communication, this tendency is particularly significant because the information which people get on time can make them to take on vital decisions, such as vaccination. A qualitative study shows that the Internet has become an alternative way for finding answers to the health questions. However, despite its’ popularity in the health communication, it is also emphasized that the information in the Internet is not always suggesting the most relevant topics. The study showed that there is not enough information in the Internet about the vaccine of cervical cancer, despite the fact that each year from cervical cancer dies about 200 women in Lithuania. Due to the failing public health and the increasing popularity of the Internet in the health sector, it becomes important to clarify the Internet value while informing the public about the cervical cancer vaccine.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35641
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

422
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

770
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.