Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35633
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Šatikaitė, Renata
Supervisor: Vasiliauskaitė, Aušra
Title: Naujoji Evangelizacija ir jos vykdytojų ugdymas pagal X krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos programą
Other Title: The New Evangelization and education of it‘s ministers according to the X school of christian life and evangelization programme
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Religijos studijų katedra
Keywords: Naujoji evangelizacija;Ugdymas;Pastoracinė teologija;New evangelization;Pastoral theology;Education
Abstract: Problema: Lietuvoje trūksta Naujosios Evangelizacijos vykdytojų. Tyrimo tikslas: atskleisti Naujosios Evangelizacijos vykdytojų ugdymą pagal X krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos programą Lietuvoje. Tyrimo klausimai: ar X krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos programa padeda ugdyti Naujosios Evangelizacijos vykdytojus? Jei taip, koks ugdymas taikomas? Tyrimo metodai: rengiant teorinę darbo dalį buvo taikomi teorinės analizės metodai – aprašomasis ir struktūrinė analizė, taip pat apibendrinimas kaip sintezės metodas, apibendrinant kiekvieną darbo dalį ir pateikiant išvadas. Empiriniam tyrimui atlikti buvo taikomas iš dalies struktūruoto interviu metodas ir kokybinė turinio duomenų analizė. Darbo esmė ir pagrindinės išvados. Lietuva laikoma katalikiška šalimi, tačiau tik maža dalis gyventojų, 2011 metų gyventojų surašymo metu įvardijusių save katalikais, sąmoningai praktikuoja tikėjimą. Reikalinga Naujoji Evangelizacija, kuri padėtų pažadinti sąmoningą nuo Dievo ir Bažnyčios atitolusių katalikų tikėjimo praktikavimą. Darbe keliama problema, kad trūksta vykdančiųjų Naująją Evangelizaciją, ir siūloma jų išugdyti pagal X krikščioniško gyvenimo mokyklos programą. Atliktas kokybinis tyrimas atskleidė, kad X krikščioniško gyvenimo mokykla Naujosios Evangelizacijos vykdytojus ugdo skatindama jų vidinę kaitą pasitelkiant Naujosios Evangelizacijos formas – liudijimą, katechezę, šlovinimą, užtarimo maldą ir maldą su Šventuoju Raštu. Pritaikydama įvairiomis formomis vykdomą aktyvią evangelizaciją ir įtraukdama dalyvius į įvairias mokyklos tarnystes, įgalina juos aktyviai tarnauti ir evangelizuoti savo parapijoje, bendruomenėje, maldos grupėje, tad suaktyvėja ir tų bendruomenių veikla Naujosios Evangelizacijos srityje.
Problem: the lack of ministers of the New Evangelization in Lithuania. Aim of the reseach: to reveal ministers‘ of the New Evangelization education according to the X School of Christian Life and Evangelization programme in Lithuania. Research questions: whether the X School of Christian Life and Evangelization programme educates ministers of the New Evangelization? If yes, what kind of education it employs? Research methods: the descriptive and structural analysis of theological literature and sources was used in the theoretical part of the Master thesis. For conclusions and summations of each part of the thesis the method of synthesis was employed. Empirical research was conducted by employing qualitative research method – a partly structured interview. Results were obtained by interview content analysis method. The essence of the research and main conclusions. Even though Lithuania is a catholic country, just a minority of its‘ catholics is consciously practicing the faith. The New Evangelization is needed in order to activate the conscious faith of those who are alienated from the God and the Church. The problem pointed in the research is the lack of the New Evangelization ministers. Education of such ministers according to the X School of Christian Life and Evangelization programme is offered as a solution. The qualitative research showed that the X School of Christian Life and Evangelization programme enables to educate the New Evangelization ministers in the forms of the New Evangelization such as testimony, catechesis, worship, intercession prayer and the prayer with the Holy Scripture. This leads to inner change of the participants. By various forms of active evangelization and giving participants the possibility to serve in different ways, the School empowers its‘ participants to actively serve in their‘ parishes, communities or prayer groups. As a result, these communities become more active in ministering the New Evangelization in their environment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35633
Appears in Collections:2018 m. (KTF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

187
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.