Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35627
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kutkaitis, Ovidijus
Supervisor: Pažėraitė, Aušra
Title: Naujo produkto įvedimas į rinką
Other Title: The new product introduction to the market
Extent: 74 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Naujas produktas;Marketingo strategija;Marketingo kompleksas;PEST;4 P;New product;Maketing strategy;Maketing mix;PEST;4 P
Abstract: Darbo tikslas. Parengti naujo produkto įvedimo į Lietuvos rinką marketingo strategiją. Problemos tyrimo logika. Teorinio marketingo strategijos modelio naujo produkto įvedimui į rinką suformavimas bei pagrindimas. Praktinio tyrimo atlikimas, analizuojant preliminarią produkto paklausą, teoriškai pagrįsto naujo produkto įvedimo į Lietuvos rinką marketingo strategijos modelio patvirtinimas. Parengta marketingo strategija, pateikiami marketingo strategijos modelio įgyvendinimo pasiūlymai. Teorinėje darbo dalyje analizuojama naujo produkto samprata bei gyvavimo ciklo stadijos, marketingo strategijos formavimas, naujo produkto įvedimo į rinką sėkmės vertinimo rodikliai. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje analizuojami rezultatai tyrimo. Pasirinkti tyrimo metodai aprašomoji statistika, PEST, SSGG analizės, kiekybinis tyrimas. Rezultatai: naujai įvedamam produktui yra nustatytas marketingo įrankis (4 P). Projektinėje darbo dalyje suformuluoti sprendimai: patobulinti produkto pakuotę, įdedant papildomą priemonę. Vadovaujantis tyrimo rezultatais prioritetinę prekybą rekomenduotina plėtoti specializuotose automobilių dalių parduotuvėse bei internete. Reklamos priemones orientuoti į internetą ir televiziją. Pateikti trys variantai pajamų, išlaidų ir pelno prognozinio plano, tai optimistinis, pesimistinis bei optimalus.
Object: marketing strategy preparation for a new product introduction into the Lithuanian market. The logic problem analysis. The theoretical marketing strategy model selection and formation. A practical study, analyzing the preliminary demand for the product, confirmation of the theoretical marketing strategy model. The marketing strategy prepared, the marketing strategy model implementation proposals presented. In the theoretical part were analyzed the concept of a new product, marketing strategy formation, indicators of the success market. The analytical part presents the results of the study. Methods: PEST, SWOT analysis, quantitative research. Results: marketing tool (4 P) has been used to introduce a new product on the market. The design part showes solutions: to improve product packaging. According to the research, it is recommended to develop priority trade in auto parts stores and on the internet, advertising tools recemmended - internet and TV. Three variants of the income, expenses and profit forecast plan were prepared.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35627
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
ovidijus_kutkaitis_md.pdf722.17 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

576
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

306
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.