Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35621
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Jonaitienė, Raimonda
Supervisor: Ruzaitė, Jūratė
Title: Neapykantos kalbinė raiška internetiniuose komentaruose
Other Title: Hate speech in verbal comments
Date: 11-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Lituanistikos katedra
Keywords: Neapykantos kalba;Neapykantos kurstymas;Elektroninis diskursas;Interneto komentarai;Hate speech;Online discourse;Internet comments;Discrimination
Abstract: Vis plačiau naudojant internetą mes neišvengiamai susiduriame su įvairiomis problemomis, o viena iš jų – neapykantos kalba internete. Nors tai yra itin opi ir didėjanti problema ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, tačiau ši tema nėra plačiai paliesta lietuvių moksliniuose darbuose. Tirti neapykantos kalbą romų atžvilgiu internetiniuose komentaruose nuspręsta todėl, jog būtent tokio tyrimo nebuvo rasta ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių literatūroje, o romų diskriminacija yra puikiai žinoma šalies problema. Šiame darbe pristatomas neapykantos kurstymo romų atžvilgiu internetiniuose komentaruose tyrimas. Buvo tiriama surinkti neapykantos kurstymo komentarai romų atžvilgiu iš delfi.lt, 15min.lt ir lrytas.lt. Surinkti komentarai ištirti tekstyno pagalba, sudarant dažninį žodžių sąrašą. Be to neapykantos kalba tiriama analizuojant žodinę raišką, neapykantos argumentus, slapyvardžių tendencijas. Iš tyrimo rezultatų paaiškėjo, jog romai neapykantos kurstymo komentaruose vadinami čigonais, norint juos paniekinti, tokiuose komentaruose tai itin neigiamai anotuotas žodis. Didesnio atstumo sukūrimui įvairiomis formomis vartojamas trečiasis asmuo (jie, jų ir t. t.). ir pirmasis asmuo (aš, mes, mūsų ir t. t.), taip atskiriant juos, tuos, nuo likusių Lietuvos gyventojų – mūsų. Vartojami itin neigiami veiksmažodžiai apibūdinant romų pomėgius ir/ar darbus: vogti, meluoti, parazituoti ir t. t. Neigiamų prasmių įgauna net ir iš esmės akivaizdžiai jų neturintys veiksmažodžiai. Be to pastebėta, kad dauguma komentarų yra panašūs, juose aprašytos panašios mintys ir idėjos, tad galima daryti prielaidą, kad skatinant etninę neapykantą atskleidžiami patys dažniausi visuomenėje pasitaikantys stereotipai, o neapykanta išreiškiama panašiomis priemonėmis. Neapykantos kalba gausi metaforomis, hiperbole, ironija, nenormine leksika, įvairiais ekonomijos būdais. Cenzūra apeinama sugalvojant naujus žodžius, iškraipant tam tikrą žodį arba perfrazuojant žodžių junginiu. Neregistruoti vartotojai dažnai pasirenka išvis nerašyti slapyvardžio ir vietoj jo pateikia sakinio pradžią, kurią pratęsia/pakartoja komentare, todėl tiriant neapykantos kalbą būtina analizuoti ir slapyvardžius. Dažnai neregistruoti vartotojai slapyvardžiu pasirenka lietuvių kalbos žodį ar žodžių junginį. Vardas ar vardo vedinys – rečiau pasitaikantys atvejai neregistruotų vartotojų komentaruose. Kadangi neapykantos kalba kol kas nėra itin plačiai tyrinėta lietuvių kalboje, šis darbas turėtų būti naudingas ir aktualus tęsiant neapykantos kurstymo tyrinėjimus. Be to šis darbas papildys ir jau esamus elektroninio diskurso tyrimus.
With the ever widening use of the internet, we inevitable face various problems, among them – hate speech online. Though it is a relevant and growing problem not only in Lithuania, but also other countries, this topic is yet to be touched upon in Lithuanian scientific works. The decision to research hate speech directed towards Roma in online comments was made, because no such research has been discovered not only in Lithuanian, but also foreign literature, and the discrimination of Roma is a wellknown problem in the country. This work presents research done concerning incitement of hatred against Rome in online comments. Hate-inciting comments towards Roma were collected from delfi.lt, 15min.lt and lrytas.lt. The collected comments were analysed by using a corpus in making a wordlist based on the frequency of use. The hate speech is also investigated by analysing the verbal expression, the arguments for hatred and trends in pseudonyms used. The results of the research have shown, that in hate comments Roma are called gypsies, with the intention of scorning them – it is a word with particularly negative annotations. In order to create a greater distance, various forms of the third person (they, them, etc.) are used and the first person (I, us, ours, etc.), thus distancing them, those from the rest of the Lithuanian population, meaning – us. Particularly negative verbs are used when describing the hobbies and/or jobs of Roma: stealing, lying, parasitizing, etc. Negative meanings are acquired even by otherwise neutral words. It has also been noticed, that most comments are similar, containing similar thoughts and ideas, so it can be assumed that the incitement of hatred reveals the stereotypes most frequently found in society, and the hatred is expressed by similar means. Hate speech is rich in metaphors, hyperboles, irony, unconventional lexicon and abbreviations. Censorship is circumvented by thinking up new words, distorting a particular word and rephrasing combinations of words. Unregistered users often choose not to use any pseudonyms at all and instead type the start of the first sentences, which they continue or repeat in the following comment, so when researching hate speech, it’s also needed to analyse the pseudonyms. It’s worth mentioning that instead of pseudonyms are also used punctuation marks, numbers, exclamations, onomatopoeic interjections or combinations of letters containing no clear thought. Often non-registered users choose a Lithuanian word or combination of words as a pseudonym. A name or a derivative thereof are rarer among the comments of non-registered users. Because the use of hate speech in the Lithuanian language has not been subjected to wider investigation, this work should be useful and actual in continuing research concerning hate speech. Furthermore, this work will supplement already existing research concerning online discourse.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35621
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
Raimonda_Jonaitiene_md.pdf895.71 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

406
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

110
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.