Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35618
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Kasparavičiūtė, Karolina
Supervisor: Žilys, Apolonijus
Title: Psichikos sveikatos diskursas apie Dauno sindromą turinčius asmenis Lietuvoje
Other Title: Mental health discourse on people with Down Syndrome in Lithuania
Extent: 75 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Dauno sindromas;Psichikos sveikata;Diskursas;Stigmatizacija;Stereotipas;Down syndrome;Mental health;Discourse;Stigmatization;Stereotype
Abstract: Apibendrinant socialinius psichikos sutrikimų aiškinimus, galima išskirti pagrindinę psichikos ligomis sergančių asmenų socialinę problemą – visuomenės požiūrį. Visuomenėje įsitvirtinęs psichikos sutrikimų turinčio asmens, kaip kitokio, vertinimas prisideda prie psichikos sutrikimų stigmos formavimo ir išlaikymo. Žiniasklaida vis dar išlaiko savo pozicijas tarp populiariausių visuomenės informavimo priemonių, todėl galima daryti prielaidą, jog žiniasklaidos siunčiami pranešimai gali formuoti visuomenės požiūrį ir diskursus apie psichikos sutrikimų turinčius asmenis, pavyzdžiui, Dauno sindromą. Šiame darbe diskursas yra žiniasklaidos priemonėse pateikiama informacija apie psichikos sutrikimų turinčius asmenis. Kadangi žiniasklaidos priemonės formuoja visuomenės neigiamą arba teigiamą požiūrį apie psichikos ligas, bei Dauno sindromą, todėl svarbu ištirti kaip Dauno sindromo diskursas pristatomas Lietuvos žiniasklaidoje. Šiame kontekste išryškėja darbo problema – su kokiais žiniasklaidos destigmatizavimo simboliais susiduria Dauno sindromu sergantys asmenys. Tam, kad būtų aiškiau suvokiamas žiniasklaidos veikimas, šiame baigiamajame darbe yra aptariama rėmų teorija, plačiau apžvelgiama masinės komunikacijos galia ir žiniasklaidos efektai auditorijai. Taip pat darbe yra aptariama psichikos sveikatos ir ligų viešasis diskursas. Siekiant atlikti išsamų ir reprezentatyvų tyrimą buvo išnagrinėta 85 straipsniai, pasirinktas laikotarpis 2010-2017 metai. Iš atlikto tyrimo buvo gauta daug svarbių ir reikšmingų duomenų, kurie leido sužinoti diskurso turinį apie Dauno sindromu sergančius žmones. Apibendrinus gautus tyrimo rezultatus, paaiškėjo, kad internetiniuose portaluose ,,Lrytas.lt“, ,,Delfi.lt“, ,,15min.lt“ vyrauja socialinių stereotipų ir vaizdinių diskursas. Tyrimo rezultatai patvirtina teiginį, kad asmenys sergantys Dauno sindromu reprezentavimas pasižymi stereotipų ir simbolių apie šią visuomenės grupę konstravimu.
Summarizing social psychological disorders, one can distinguish the main social problem of people with mental illness - the attitude of society. An assessment of a person with a mental illness in society, as otherwise, contributes to the formation and maintenance of a stigma of mental disorders. The media still maintains its position among the most popular media outlets, so it can be assumed that media outlets can shape public perceptions and discourses about people with mental disorders such as Down syndrome. In this work, discourse is the information in the media about people with mental disorders. Since the media form a negative or positive attitude towards mental illness and Down syndrome, it is important to investigate how the Down syndrome discourse is presented in the Lithuanian media. In this context, the problem of this research - with which characters of the distigation of the media face individuals with Down syndrome. In order to better understand the functioning of the media, this thesis examines the theory of frames, more broadly overviews the power of mass communication and media effects for the audience. Also, this study analyzes public discourse on mental health and diseases. In order to carry out a comprehensive and representative survey, 85 articles were analyzed, the period chosen for 2010-2017. The study carried out a number of important and significant data that made it possible to find out the content of the discourse on individuals with Down syndrome. The results of the surveys, showed that the Internet bloggers "Lrytas.lt", "Delfi.lt", "15min.lt" prevails the discourse of social stereotypes. The results of the research confirm the statement that the representation of persons with Down syndrome is characterized by stereotypes and symbols about the construction of this group of society.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35618
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
karolina_kasparaviciute_md.pdf1 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

270
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

44
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.