Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35616
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Blaževičienė, Virginija
Supervisor: Danilevičius, Eugenijus
Title: Sveikstančių nuo alkoholizmo pagal 12 žingsnių programą moterų savivertės pokytis
Other Title: Changes in self-esteem for women recovering from alcoholism based on the 12 steps programme
Extent: 76 p.
Date: 11-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras
Keywords: Alkoholizmas;Moterų alkoholizmas;Priklausomybė nuo alkoholio;Savivertė;12 žingsnių programa;Alcoholism;Women's alcoholism;Addiction to alcohol;Self-esteem;12 steps program
Abstract: Tyrimo problema: kaip kinta sveikstančių nuo alkoholizmo pagal 12 žingsnių programą moterų savivertė? Tyrimo tikslas – nustatyti sveikstančių nuo alkoholizmo pagal 12 žingsnių programą moterų savivertės pokytį. Tyrimo hipotezė: tikėtina, kad sveikstančių nuo alkoholizmo pagal 12 žingsnių programą moterų savivertė kinta. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, kiekybinis tyrimo metodas – anketinė apklausa. Apklausta 30 respondenčių, kurios gydosi nuo alkoholizmo pagal 12 žingsnių programą, kokybinis tyrimo metodas – imant interviu iš sveikstančių nuo alkoholizmo ir perėjusių 12 žingsnių programą moterų. Statistinė kiekybinių duomenų analizė su SPSS, duomenų grafiniam pavaizdavimui – „Microsoft Excel“. Sisteminimo ir apibendrinimo metodas. Magistro darbe atlikto tyrimo rezultatų analizė leidžia daryti šias pagrindines išvadas: 1. Savivertė – tai paties žmogaus, savo galimybių, savybių, buvimo tarp kitų žmonių savęs vertinimas. Tai pagrindas, kuriuo remiantis formuojasi savęs, kaip vertybės, jausmas, priklausomybės nuo kitų nuomonės nebuvimas, savo jausmų ir norų įgyvendinimo siekis. 2. Priklausomybės gydymas yra kompleksinis ir apima medicininį gydymą, psichosocialinę reabilitaciją, priklausomybę turinčių asmenų socialinę integraciją. 3. Kiekybinio tyrimo rezultatais nustatyta, kad santykyje su savimi moterų savivertė labai kinta. Pradžioje (prieš 12 žingsnių programą) nuomonė apie save buvo labiau neigiama (nesutikimas su teigiamu vertinimu), o po programos – pagerėjo, santykio su sutuoktiniu aspektu ženkliai pasikeitė požiūris yra laimingą santuoką, iš duomenų apie santykį su socialine aplinka nustatyta, kad respondentės ėmė jaustis vertingesnės, saugesnės, santykyje su artimaisiais labiausiai pakito tai, kad po 12 žingsnių programos moteris alkoholikes labiau pradėjo vertinti ir jomis didžiuotis vaikai. 4. Išanalizavus kokybinio tyrimo rezultatus galima teigti, kad 12 žingsnių programa labai efektyviai padeda žmonėms sveikti ne tik nuo priklausomybės nuo alkoholio, bet ir nuo kitų priklausomybių, taip pat kelti savivertę.
The research question: how womenʼs self-esteem changes when they are recovering from alcoholism by 12 steps program? The research objective: to determine womenʼs self-esteem changes when they are recovering from alcoholism by 12 steps program. The research hypothesis: believable that when women are recovering from alcoholism by 12 steps program their self-esteem is changing. The research method: scientific literature analysis, quantitative research method – questionnaire. There were interviewed 30 respondents, who are recovering from alcoholism by 12 steps program, qualitative research method – interviewing women recovering from alcoholism and women who completed 12 steps program. Statistical quantitative data analysis with SPSS, graphic representation of data – “Microsoft Excel”. Systemic and conclusion method. The analysis of results acquired by research in masterʼs study leads to following main conclusions: 1. Self-esteem is human self estimate, self opportunities, characteristic, self existence among other peoples. This is the basis which help to form a feeling of self as a value, with no dependence on othersʼ opinions, trying to reach oneselfʼs feelings and realization of oneʼs wishes. 2. Treatment from addiction is complex and includes medical treatment, psychological rehabilitation, social integration of people who have an addiction. 3. Quantitative research results showed that in the relationship with themselves womenʼs self-esteem changes a lot. In the beginning (before 12 steps program) opinion about themselves was negative (disagreeing with positive evaluation), after 12 steps program self-esteem evaluation was better, in a relationship with husband, a view of happy marriage changed, in relationship with social environment, it was clear that respondents started to feel valuable, safer, in relationships with relatives mostly that after 12 steps program women alcoholicsʼ kids started to appreciate and be proud of their moms. 4. After qualitative research results analysis it can be said that 12 steps program really effectively helps people to recover not only from alcohol addiction but also from other addiction and improve self-esteem.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35616
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
virginija_blazeviciene_md.pdf1.08 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

400
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

110
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.