Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35614
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Žuravskienė, Rita
Supervisor: Pukelis, Kęstutis
Title: Sutuoktinių konfliktų pobūdžio pirmaisiais santuokos metais poveikis sutuoktinių santykių kokybei
Other Title: The influence of first-year marital conflicts on the quality of the relationships of spouses
Extent: 72 p.
Date: 11-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras
Keywords: Vyras;Žmona;Santuoka;Konfliktai;Husband;Wife;Marriage;Conflicts
Abstract: Didėjantis skyrybų skaičius rodo, kad šiandienėje mūsų visuomenėje vyrauja vartotojiškas požiūris ne tik į materialines vertybes, bet ir į patį žmogų. Galima daryti prielaidą, kad tokią padėtį lemia nemokėjimas tinkamai spręsti konfliktinių situacijų jau pirmaisiais santuokos metais. Pasak dr. J. Melgosa ir A. D. Melgosa (2008), nuomonių išsiskyrimas bei ginčai šeimoje – dažnas reiškinys jaunavedžių gyvenime, tačiau, geranoriškai nusiteikus, juos galima sėkmingai išspręsti. Tyrimo problema: kaip sutuoktinių konfliktų pobūdis pirmaisiais santuokos metais veikia sutuoktinių santykių kokybę? Tyrimo objektas - sutuoktinių konfliktų pobūdžio poveikis pirmaisiais santuokos metais sutuoktinių santykių kokybei. Tyrimo tikslas - atskleisti, kaip sutuoktinių konfliktų pobūdis pirmaisiais santuokos metais veikia sutuoktinių santykių kokybę. Tyrimo uždaviniai: 1) Aprašyti veiksnius, lemiančius gerus santykius tarp sutuoktinių pirmaisiais santuokos metais. 2) Aprašyti priežastis, kurios lemia konfliktų atsiradimą pirmaisiais santuokos metais. 3) Apibūdinti dažniausiai dominuojančius konfliktų tipus pirmaisiais santuokos metais. 4) Atskleisti, kaip sutuoktinių konfliktų pobūdis pirmaisiais santuokos metais veikia jų santykių kokybę. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, kiekybinis vertinamasis tyrimas – anketa. Išvados. 1) Sutuoktinių santykių kokybė pirmaisiais santuokos metais vertinama labai gerai, nes sutuoktiniai pasižymi supratingumu ir išklausymu. Konfliktų kyla retai, juos bandoma spręsti ieškant kompromiso. Sutuoktiniai labiausiai konfliktuoja dėl neatliktų buities darbų ir nepasidalijimo pareigomis. 2) Tarp sutuoktinių, gyvenančių santuokoje ne ilgiau nei vienerius metus, vyrauja konstruktyvūs konflikto sprendimo būdai. Sutuoktiniai reaguoja destruktyviai, kai vengia priimti vienas kito kritiką. 3) Santykių kokybė gerėja, jei sutuoktinis (-ė) pasižymi supratingumu, nuoširdumu, mokėjimu pripažinti savo klaidas ir išklausymu. Santykių kokybė blogėja, jei sutuoktinis (-ė) pasižymi negebėjimu priimti antrosios pusės nuomonės, pažadų laužymu ir nepunktualumu.
The increasing number of divorces demonstrates that there is a prevalent consumer-oriented attitude in contemporary society not only towards material values, but also the human person. An assumption can be made that such a situation is determined by a lack of conflict management skills during the first years of marital life. According to J. Melgosa (PhD) and A. D. Melgosa (2008), difference of opinions and arguments in a family are a common phenomenon in newly-weds, however, they can be successfully resolved if a benevolent attitude is adopted. Research problem: What is the influence of the nature of marital conflicts during the first years of marriage on the quality of the relationship of spouses? Research object: the effect of the nature of marital conflicts during the first years of marriage on the quality of the relationship of spouses. Research objective: reveal the effects of the nature of marital conflicts during the first years of marriage on the quality of the relationship of spouses. Research tasks: 1) Describe the factors influencing good relationships between the spouses during the first years of marriage. 2) Describe the reasons underlying the emergence of conflicts during the first years of marriage. 3) Describe the most prevalent types of conflict during the first years of marriage. 4) Reveal the influence of the nature of marital conflicts on the quality of the relationship of spouses during the first years of marriage. Research methodology: analysis of scientific literature, quantitative evaluative study - survey. Conclusions. 1) The quality of the relationship of spouses during the first years of marriage is evaluated as very good as both spouses demonstrate understanding and listening. Conflicts seldom arise; they are usually resolved by seeking for a compromise. Spouses commonly argue because of household chores that are not accomplished and the inability to assign duties. 2) Spouses that have been living in a marriage for no longer than a year demonstrate predominantly constructive means of resolving conflicts. Spouses react in a destructive manner when failing to accept criticism from each other. 3) The quality of relationships improves when the spouse(s) demonstrate understanding, sincerity, listening and the ability to accept one’s mistakes. The quality of relationships decreases when the spouse in question is unable to accept the opinion of the other, dishonouring promises and being unpunctual.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35614
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
rita_zuravskiene_md.pdf1.63 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

228
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

58
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.