Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35609
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Urbikienė, Janina
Supervisor: Pukelis, Kęstutis
Title: Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo kokybė, gerinant vaikų su specialiaisiais ugdymo poreikiais įtraukties galimybes X ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Other Title: The quality of collaboration between parents and teachers during the improvement of inclusion opportunities for special education needs children in a given early education school
Extent: 70 p.
Date: 11-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras
Keywords: Įtrauktis;Specialieji ugdymosi poreikiai;Įtraukusis ugdymas;Bendradarbiavimas;Inclusion;Special educational needs;Inclusive education;Collaboration
Abstract: Dėl aktyvios valstybės politikos įtraukiojo ugdymo atžvilgiu vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, įtrauktis į bendras grupes ugdymo įstaigose suaktyvėjo, pagerėjo pedagogų ir tėvų požiūris į visų vaikų ugdymą kartu, tačiau to nepakanka, nes dalis ikimokyklinio amžiaus vaikų vis dar ugdomi segreguotoje aplinkoje: specialiosiose mokyklose, arba specialiosiose grupėse. Vaikų įtraukčiai į bendrasias grupes daro įtaką kokybiškas tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas, kai tėvai ugdymo įstaigoje yra pripažįstami kaip lygiaverčiai partneriai, kartu su pedagogais prisiimantys atsakomybę ir dalyvaujantys sprendimų priėmimo procesuose. Lietuvoje mažai tirta tarp tėvų, auginančių vaikus, turinčius SUP, ir pedagogų, dirbančių su tokiais vaikais, bendradarbiavimo kokybė. Pedagogai dažniausiai apsiriboja tik tradiciniu bendravimu, neskatina bendradarbiavimo, grįsto į šeimą orientuotu ugdymo modeliu. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo kokybės gerinimas skatina vaikų, turinčių SUP, įtrauktį ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Tyrimo tikslas - nustatyti tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo kokybės įtaką vaikų, turinčių SUP, įtraukties galimybėms X ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Tyrime dalyvavo Klaipėdos X ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje ugdomi 35 vaikai, turintys SUP, atskirose 4-iose specialiosiose grupėse, kuriose dirbo 10 pedagogų. Buvo apklausta 10 pedagogų ir 30 tėvų, auginančių vaikus, turinčius SUP. Tyrimo metu buvo nustatyta, kaip tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo kokybė paveikia vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, įtraukties galimybes X ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Tėvų ir pedagogų apklausos duomenų analizė parodė, kad „sprendimų priėmimo kartu“ lygmenyje tėvai ir pedagogai nebendradarbiauja sudarant vaiko, turinčio SUP, Individualų ugdymo planą, pasidalijant darbus ir vykdant stebėseną; tėvai nėra lygiateisiai partneriai, vertindami vaiką. „Požiūrio“ lygmenyje tėvai pedagogus vertina kaip ekspertus, o ne partnerius; mažai respondentų vertina vaiką, atsižvelgdami į vaiko ir šeimos galimybes; 80 proc. pedagogų ir 60 proc. tėvų mano, kad vaikams geriausia ugdytis specialiojoje grupėje. Ikimokyklinei ugdymo įstaigai pateiktos rekomendacijos, kaip gerinti tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo kokybę, siekiant visų vaikų įtraukties.
The state of Lithuania is active in politics of the inclusive education. That was the reason of greater inclusion of children with Special Education Needs (SEN) into the groups of normally developing children. There are positive changes of the parents and teachers attitudes towards the inclusion. However, there are still some children who are educated in the segregated schools or classes in Lithuania. The teachers and parents collaboration quality influences the process of inclusion. The quality is higher when parents have equal rights in decision-making process and divide the responsibility for children education between parents and teachers equally, both teachers and parents have positive attitudes. The quality of collaboration between parents raising children with SEN and teachers working with such children has not been widely studied in Lithuania. Teachers are usually confined to traditional communication, do not encourage collaboration based on a family-centered approach. Improving the quality of collaboration between parents and teachers promotes the inclusion of children with SEN in the early education schools. The aim of the thesis: to determine the influence of collaboration quality during the improvement of inclusion opportunities for Special Education Needs children in a given early education school. The quantitative research involved 10 teachers and 30 parents of children with SEN who were educated in the segregated special classes in one of Klaipeda early education schools. The analysis of parents and teaches survey data showed that in the level of “Decision making process” parents and teachers do not collaborate within the framework of the Individual Curriculum, nor in creating, sharing responsibilities, nor in observation of the achievements of a child; parents are not equal partners in the Child Assessment process. At the level of „Attitudes“, during the Child Assessment process, parents see teachers more like experts but not equal partners; only few respondents mentioned that assessment of child achievements is based on family-centered approach. 80% teachers and 60% parents believe that it is best for children with special needs to be educated in a special groups. Recommendations for improving the quality of collaboration between parents and teachers are offered in order to include all children in the early childhood settings.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35609
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
janina_urbikiene_md.pdf10.49 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

400
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

138
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.