Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35606
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Sabaliauskienė, Beata
Supervisor: Obelenienė, Birutė
Title: Sužadėtinių šeimos vertybių ir tarpasmeninių santykių sąsaja
Other Title: The link between the family values and interpersonal relationships of engaged couples
Extent: 68 p.
Date: 11-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras
Keywords: Šeimos vertybės;Tarpasmeniniai santykiai;Family values;Interpersonal relationship
Abstract: Problema: sužadėtinių rengimo programoje skiriamas dėmesys jų vertybių indentifikavimui ir aptarimui, kaip jos veikia jų santykius, tačiau nėra konkrečiai įvardinama, kurios šeimos vertybės yra svarbios kuriant artimą ryšį poroje. Tyrimas gali pasitarnauti tobulinant programą ir suteikiant galimybę sužadėtinių rengėjams kaip įmanoma geriau padėti sužadėtiniams pasiruošti santuokai. Tyrimo tikslas: nustatyti sužadėtinių šeimos vertybių ir tarpasmeninių santykių sąsają. Tyrimo išvados. Siekiant atskleisti sužadėtinių šeimos vertybių ir tarpasmeninių santykių sąsają buvo pasirinktas kiekybinis tyrimas. Duomenims rinkti buvo taikomas anketavimo metodas. Tyrime apklaustos 55 sužadėtinių poros. Atlikus kiekybinę duomenų analizę ir koreliacijos metodu palyginus dimensijų „šeimos vertybės“ ir „tarpasmeniniai santykiai“ rodiklių įverčius nustatyta silpna koreliacija tarp požymių „pagarba“ ir „rūpinimasis“, tarp „laisvė“ ir „rūpinimasis“ bei „tiesa“ ir „atvirumas“. Tyrimas parodė, kad yra silpna sąsaja tarp šeimos vertybių „pagarba“, „laisvė“ ir „tiesa“.
Problem: in the programme of Preparation for marriage sacrament of engaged couples attention is directed towards the recognition of their values and discussion of how values affect their relationship, however, it is not clearly named which family values are important when creating a close relationship between a couple. Research can serve in improving the programme and in allowing teachers to help engaged couples prepare for marriage as best as possible. The aim of this research: to identify the link between family values and interpersonal relationships. Conclusions of this research. To identify the link between family values and interpersonal relations of engaged couples quantitative research was chosen. During the research 55 engaged couples were questioned. Also, the data collected, from which one can judge family values of engaged couples as well as interpersonal relation. There were estimates calculated both family values of engaged couples and interpersonal relation that let to evaluate if there is a link between these two dimensions. After finishing quantitative analysis a weak correlation between indexes "respect" and "caring", "freedom" and "caring", and "truth" and "honesty" was identified. Research showed a weak correlation between family values "respect", "freedom" and "truth".
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35606
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
beata_sabaliauskiene_md.pdf1.49 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

168
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

26
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.