Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35605
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetaslt_LT
dc.contributor.advisorGruodytė, Edita-
dc.contributor.authorStankūnaitė, Kamilė-
dc.date.accessioned2018-01-16T12:56:02Z-
dc.date.available2018-01-16T12:56:02Z-
dc.date.issued2018-01-12-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/35605-
dc.description.abstractSkirtingais laikais žmonės Lietuvoje turėjo įvairų požiūrį į laisvo elgesio merginas/moteris ir prostituciją. Visose civilizacijose sekso paslaugų teikimas už atlygį yra vertinamas kaip prostitucija. Prostitucija, kaip sąvoka tikslaus apibrėžimo neturi. Pateikiamos kelios nuomonės profesorių ir Lietuvos teisėjų, kurie išreiškia savo nuomonę apie tai kas yra prostitucija. Apie šią įsisenėjusią, vadinamą viena iš seniausių profesijų pasaulyje pasisako profesorius (toliau- prof.) Arūnas Acus. Minėto profesoriaus nuomone literatūroje nėra baigtas formuoti prostitucijos apbrėžimas. Prof. A. Acus prostituciją apibrėžia taip: „Tai netvarkingi, apmokami, emociniu požiūriu indiferentiški lytiniai santykiai”. J. Leonavičius apie prostituciją pasisako taip: “Prostituciją galima apibrėžti kaip lytinį santykiavimą arba kūno pasiūlą gašliems poreikiams patenkinti už materialų atlygį”. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija prostituciją aiškina taip: “Prostitucija – tai veikla už pinigus arba kitokia turtinė nauda lytiškai santykiaujant ar kitaip tenkinant kitų asmenų lytinę aistrą”. Taigi, išanalizavus skirtingus prostitucijos teikiamus apibrėžimus yra akcentuojama, jog prostitucija yra amorali veikla, kurioje pagrindiniai aspektai yra gauti fizinę ir materialinę naudą. Siekiant išsiaiškinti, ar prostituciją galima prilyginti kaip ekonominę veiklą, svarbu išnagrinėti prostitucijos sampratą ir jos sąsają su ekonomine veikla. Vieno, universalaus ekonominės veiklos apibrėžimo, kuris būtų bendrai naudojamas ir pripažįstamas visose pasaulio šalyse – nėra, todėl kiekviena valstybė šio termino turinį interpretuoja savaip, suderindama su savo nacionaline teise. Remiantis skirtingų šalių požiūriu ir praktika prostitucijos klausimu, galima teigti, kad vienos valstybės tai laiko kaip darbo rūšį, kuri yra pasirenkama laisva valia, kitos kaip nusižengimą prieš įstatymą ir moralines nuostatas. Apibrendinant aptartus aspektus galime identifikuoti, kad prostitucija atitinka teisėto verslo kriterijus, nes ši veikla yra paslaugų teikimas, kurio kaip ir verslo svarbiausias požymis yra pelno siekimas. Siekiant apžvelgti prostituciją dar plačiau, ją galima palyginti su skirtingais reguliavimo modeliais, kurie vyrauja skirtingose ES valstybėse narėse. Veikiantys reguliavimo modeliai yra: 1) Kriminalizacijos modelis; 2) Legalizavimo modelis; 3) Dekriminalizavimo modelis; 4) Šiaurės modelis; Taip pat mes visi turime teisę laisvai rinktis darbą, ši teisė yra įtraukta į LR Konstituciją ir Visuotinę Žmogaus teisių deklaraciją. Tačiau mūsų teisės yra užtikrinamos ne tik LR Konstitucijos ar Žmogaus teisėmis, bet taip pat ir vadovaujantis administracinės teisės principais. Vienas svarbiausių principų yra proporcingumo. Kiekvienas iš mūsų, turime saviraiškos laisvę, bei teisę į privatumą, teisę į laisvai pasirenkamą darbą, teisę gauti socialines garantijas ir t.t. Minėtos teisės ir laisvės yra vienodai svarbios visų mūsų gyvenimuose, nepaisant mūsų socialinės ar ekonominės padėties. Kad ir kaip norėtume, tačiau mūsų teisės nėra absoliučios, jos yra ribojamos valstybės ribose. Teisių ribojimas privalo būti proporcingai sureguliuotas remiantis visuomenės vertybėmis. Valstybė reguliuoja mūsų teises, siekdama apsaugoti ir užtikrinti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, asmens ir valstybės tarpusavio santykius. Proporcingumo principas dažnai siejamas bendrąja prasme su pusiausvyros palaikymu. Pats principas nėra aiškiai reglamentuotas įstatymų, tačiau yra labai plačiai naudojamas teismų praktikoje, tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Sunku nustatyti, iš kur yra kilęs proporcingumo principas, tačiau remiantis kitų viešojo administravimo bendrųjų principų kilme, jis kildinamas iš Vokietijos teisės. „Proporcingumo principas – ne tik nacionalinės administracinės teisės principas, konstitucinio teisinės valstybės principo sudėtinis elementas. Tai ir vienas pagrindių bei plačiausiai išvystytų bendrųjų teisės principų Europos Sąjungos teisėje bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje“. Proporcingumo principas pasižymi savo „trinariu proporcingumo testu“, kuris išsiskiria iš kitų teisėje naudojamų principų, turėdamas procedūrinį aspektą. Šis principas taikomas kaip tinkamiausias būdas spręsti atsirandančias problemas tarp ekonominių laisvių ir žmogaus teisių. Proporcingumo principas taikomas vadovaujantis testu, kurio tikslas yra nustatyti ar nepažeisti proporcingumo principo elementai: 1) Tinkamumas; 2) Būtinumas; 3) Proporcingumas stricto sensu arba proporcingumas siaurąja prasme. Ar Lietuvoje taikant prostitucijos draudimą, kuriuo baudžiant sekso paslaugų pirkėją bei teikėją nėra pažeidžiamas proporcingumo principas? Ar nebūtų efektyviau naudoti Švediško modelio įstatymą ir dekriminalizuoti sekso paslaugų teikėją ir griežčiau bausti sekso paslaugų pirkėją? Atsakymas būtų teigiamas, nes įvertinus skirtingų šalių reguliavimus jų privalumus ir trūkumus galima daryti išvadas, kad prostitucijos kriminalizavimas tiek pirkėjo, tiek pardavėjo yra pažeidžiantis proporcingumo principą, nes yra efektyvesnių ir mažiau varžančių žmogaus teises priemonių. Kurios yra siekiančios to pačio tikslo tik švelnesnėmis priemonėmis.lt_LT
dc.description.abstractThe view towards the prostitution differed during the different times in Lithuania. To offer sex services in exchange of money is defined as prostitution in every civilization. There is no exact definition for a conception of prostitution. Prostitution is described as one of the oldest profession in the world. The opinion about the prostitution is very different among the Lithuanian lawyers and professors. According the proffesor Arūnas Acus – prostitution is not defined in the academic literature as a definition. Academician states that: “It is irregular, paid and from the emotional point of view indifferent sexual intercourse”. J. Leonavičius's opinion towards prostitution could be summarized as: “Prostitution can be defined as a sexual intercourse or sale of one’s body in order to satisfy lascivious needs and wants in exchange of material reward”. College of Judges of Criminal Division of Supreme Court of Lithuania defines prostitution as: “Prostitution – is any activity of sexual intercourse or otherwise satisfying sexual needs in exchange of money or other material reward”. Therefore, different definitions of prostitution that were analyzed states that prostitution is an amoral activity where main aspect is to gain physical and material reward. It is essential to examine the definition of prostitution and its interference with economical activities in order to find out whether the prostitution could be equivalent of economic activity. Economical activities do not have unified definition that could be used in the countries all over the world. Therefore, every country has its own interpretation of this definition compatible with national law. In accordance of different views and practices of different countries towards this topic, some countries states that it is an economical/workforce activity based on free will, while others considers it as an activity that is against the law and moral norms. Therefore, we can generalize that prostitution meets the criteria of legitimate business because its main goal is to seek profit in exchange of services. In order to find out whether the prostitution can be equated as an economic activity, it is important to examine the concept of prostitution and its links with economic activities. There is no one definition of economic activity which would be used and recognized all over the world. That is why every country interprets it differently, in accordance with its national law. Based on the views of the different practices of prostitution in different countries, it could be said that one country considers it as a job, that was chosen freely, while others - as an offense against the law and moral provisions. To summarize, we can identify that prostitution fits the business criteria, because this activity is the provision of services and it is the key to make a profit. In pursuance to overview the prostitution more widely, we can discuss it on the basis of the regulated models, which prevail in different EU Member States. Regulatory models: 1. Criminalization. It is used in some countries where the providers and sometimes even buyers of the sex services are punished for the provision of it. In the regime of criminalization, any form of prostitution is illegal including bordels and third persons, who receive income for the provision of sex services. It should be noted that only four EU members have opted this model. 2. Legalization. The main point of this model is that the person who provides sex services for money, is engaged in this activity freely. The providers of the prostitution services are paying taxes in the countries, that have chosen this model, because it is considered as a legal service. They even have social security in some countries. Sometimes that kind of services can be allocated to the certain places and zones only, where prostitution can be carried out. This model is the most liberal. 3. Decriminalization. It means that crime and punishment are canceled. The main difference between the legalization model and decriminalization is that in one model everything is regulated by law and in the other, there is no regulation at all. In some countries prostitution is not recognized as existing. This mode of action has been chosen by the most EU countries. 4. North model. It can be also called the Swedish model because Sweden is the first country in the world where this operating model has been tested and implemented. It is completely different on its point of view, because the purpose of this model is to decriminalize the practice of prostitution and to criminalize buying sex services. We also need to discuss the right to choose the job freely. This right is included in the Constitution of the Republic of Lithuania and the Universal Declaration of Human Rights. Also, our rights are guaranteed in accordance with the principles of administrative law. One of the most important principles is proportionality. Each of us have freedom of expression, the right to privacy, the right of freely chosen job, the right of social security, etc. Mentioned rights and freedoms are all equally important. However, our rights are not absolute as they are restricted by the country. The country regulates our rights in order to protect and secure public safety, public order, person’s and country’s mutual relations. The principle of proportionality is most often associated with equilibrium assurance. The principle itself is not explicitly regulated by law, but is widely used in the case law. It is difficult to determine where the principle of proportionality comes from, but based on other general principles of public administration it is originating from German law. This principle is one of the main common law principles in the EU and in the European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms. Also, the principle of proportionality distinguishes itself to be “trinarium test”, which differs from other principles used in law by having a procedural aspect. It is applied as the most appropriate way to solve problems between economic freedoms and human rights. The purpose of the test of the proportionality principle is to determine whether the elements of the principle of proportionality are not violated: 1) Suitability; 2) Necessity; 3) Proportionality stricto sensu or proportionality in the narrow sense. The main task of the master's thesis is to determine if the prohibition of the prostitution and the criminalization of the sex work provider and sex services buyer does not violate the principle of proportionality. Wouldn’t it be more efficient to use the Swedish model and decriminalize the sex provider and to punish sex services buyer more strictly? The answer is positive as after the evaluation of the regulations of the different countries, their strengths and weaknesses, we could make a conclusion that the criminalization of the prostitution in both sides is violating the proportionality principal. There are more effective and less restrictive human rights ways which pursue the same goal only with softer measure.en_US
dc.format.extent32 p.-
dc.language.isolten_US
dc.rightsSutarties data 2018-01-09, nr. 35605, neprieinamas iki 2023-06-20lt_LT
dc.subjectProstitucijalt_LT
dc.subjectDraudimaslt_LT
dc.subjectProporcingumaslt_LT
dc.subjectTrinarislt_LT
dc.subjectTestaslt_LT
dc.subjectProstitutionen_US
dc.subjectPrincipleen_US
dc.subjectProportionalityen_US
dc.subjectViolateen_US
dc.subjectTesten_US
dc.subject.otherTeisė / Law (S001)-
dc.titleAr prostitucijos draudimas nepažeidžia proporcingumo principo?lt_LT
dc.title.alternativeDoes the ban of prostitution violate the principle of proportionality?en_US
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptViešosios teisės katedra-
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)
Files in This Item:
kamile_stankunaite_md.pdf.pdf858.94 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

248
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

84
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.