Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35603
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Mažėtis, Mantas
Supervisor: Tikniūtė, Agnė
Title: Ar žmogus turi teisę į privatų gyvenimą, jei jo asmens duomenis valdo iš esmės neklystanti dirbtinio intelekto sistema?
Other Title: Does a person have a right to privacy when their personal data is managed by a virtually flawless artificial intelligence system?
Extent: 28 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Privatumas;Dirbtinis intelektas;Privatus gyvenimas;Asmens duomenys;Privacy;Artificial intelligence;Private life;Personal data
Abstract: Pagrindinis šio darbo tikslas yra išanalizuoti ar iš esmės neklystanti dirbtinio intelekto sistema, kuri valdo asmens duomenis, pažeidžia asmens teisę į privatų gyvenimą. Darbo objektas - žmogaus teisės į privatų gyvenimą užtikrinimas, kai jo asmens duomenis valdo iš esmės neklystanti dirbtinio intelekto sistema. Šiuo magistro darbu siekiama išspręsti mokslinę problemą ir atsakyti į klausimą ar žmogus turi teisę į privatų gyvenimą, jei jo asmens duomenis valdo iš esmės neklystanti dirbtinio intelekto sistema? Tam, kad būtų pasiektas pagrindinis šio darbo tikslas būtina įgyvendinti išsikeltus uždavinius: 1) apibrėžti, kas yra iš esmės neklystantis dirbtinis intelektas, pateikti jo sampratą, nustatyti veikimą; 2) aprašyti dirbtinio intelekto panaudojimą visuomenės kasdieniniame gyvenime; 3) išnagrinėti, kas yra privatus žmogaus gyvenimas ir kaip jis apibrėžiamas įstatymo, teismų praktikos ir teisės doktrinos; 4) išsiaiškinti, ar neklystančio dirbtinio intelekto panaudojimas sukuria teisines problemas; 5) atsakyti į klausimą, ar pažeidžiama žmogaus teisė į privatų gyvenimą, jei jo duomenis valdo iš esmės neklystanti dirbtinio intelekto sistema. Pirmojoje darbo dalyje yra aptariama dirbtinio intelekto sąvoka, istorija, raida, ir jo reikšmė ateities perspektyvoje. Antroje darbo dalyje aptariama žmogaus teisė į privatų gyvenimą, analizuojami Lietuvos ir užsienio teisės šaltiniai, bei teismų praktika, lyginami žmogaus ir dirbtinio intelekto sistemų įvykdomi pažeidimai privataus gyvenimo neliečiamumui, aptariamas dirbtinio intelekto sistemos teisinis subjektiškumas. Išvadose aprašomi pasiekti išsikelti darbo uždaviniai ir tikslas.  
The main purpose of this thesis is to analyze whether virtually flawless artificial intelligence system that manages personal data, violates the person‘s right to private life. The object of the thesis is the assurance of the right to private life, when person‘s private data is controlled and administered by a fundamentally flawless artificial intelligence system. This master's thesis seeks to solve a scientific problem and answer the question whether a person has the right to private life if his personal data is managed a fundamentally flawless artificial intelligence system? In order to achieve the main objective of this work, it is necessary to fulfill the tasks set forth: 1) define what is an infallible artificial intelligence, present its concept, determine the functionality; 2) describe the use of artificial intelligence in everyday life; 3) examine what is private life and how it is defined by law, jurisprudence and legal doctrines; 4) find out whether the use of virtually flawless artificial intelligence creates legal problems; 5) answer the question whether the violation of a person's right to private life is violated if his is data managed by an essentially infallible artificial intelligence system. The first part of the paper discusses the concept of artificial intelligence, its history and development of artificial intelligence and intelligent software. Reviews its significance in the future prospects from a technological standpoint. The second part of the work discusses the human right to private life by analyzing sources of Lithuanian and foreign law, jurisprudence and compares violations. Analyzes private life violations done by human and the artificial intelligence system in everyday life. Discusses the artificial intelligence systems‘ legal subjectivity. In the conclusion the achieved purpose and the objectives are described.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35603
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)

Files in This Item:
mantas_mazetis_md.pdf.pdf877.94 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

272
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

46
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.