Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35601
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetaslt_LT
dc.contributor.advisorPalionienė, Neringa-
dc.contributor.authorGlobytė, Monika-
dc.date.accessioned2018-01-16T11:39:15Z-
dc.date.available2018-01-16T11:39:15Z-
dc.date.issued2018-01-12-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/35601-
dc.description.abstractMagistro baigiamajame darbe „Ar Lietuvos teisiniame reguliavime įtvirtinti kriterijai įgalina atriboti būtinąją gintį nuo būtinosios ginties ribų peržengimo?“ nagrinėjamas vienas iš svarbiausių aspektų – žmogaus gynybos teisė. Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos baudžiamasis kodeksas, Europos Žmogaus Teisių Konvencija ir kiti tarptautiniai aktai yra aiškiai apibrėžę būtinosios ginties ir būtinosios ginties ribų peržengimo sąvokas bei nustatę kriterijus, kuriais remiantis yra atribojama būtinoji gintis nuo būtinosios ginties ribų peržengimo. Tačiau Lietuvos teisiniame reguliavime numatyti kriterijai yra vertinamojo pobūdžio, todėl nėra aišku kada gynyba peržengia ribas ir tampa neleistina bei užtraukia asmeniui baudžiamąją atsakomybę, o kada tai leistina gynyba, kuri demokratinėje valstybėje yra būtina. Todėl šiame darbe būtina identifikuoti kriterijus ir požymius, į juos atsižvelgiant konstatuoti ar eina atriboti būtinąją gintų nuo būtinosios ginties ribų peržengimo ar ne. Darbo objektas yra Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 28 str. numatytų kriterijų reglamentavimas būtinosios ginties ir būtinosios ginties ribų peržengimo kontekste. Darbo tikslas - remiantis moksline literatūra, teismų praktika, teisės aktais nustatyti ar įtvirtinti kriterijai įgalina atriboti būtinąją gintį nuo būtinosios ginties ribų peržengimo. Tyrime naudojami mokslinės literatūros analizės, teisės aktų analizės, lyginamasis ir apibendrinimo metodai. Detaliai išanalizavus mokslinę literatūrą, teismų praktiką bei teisės aktus darytina išvada, kad būtinoji gintis nėra absoliuti, turinti apribojimus, kurie yra taikomi peržengiant įstatymų normose nustatytai ribai. Tokiu atveju būtinoji gintis peržengia ribą ir už tai asmuo traukiamas baudžiamojon atsakomybėn dėl būtinosios ginties ribų peržengimo, kuriems reikalingi nusikalstamos veikos, gynybos neatitiko kėsinimosi pobūdžiui ir pavojingumui, tyčios, sunkaus sveikatos sutrikdymo ar mirties sukėlimo, požymiai. Šie požymiai yra apibrėžti tiek įstatyme, tiek teismų praktikoje, tačiau jie yra vertinamojo pobūdžio. Teigtina, jog dėl šios priežasties teismams iškyla sunkumų atribojant būtinąją gintį nuo būtinosios ginties ribų peržengimo.lt_LT
dc.description.abstractOne of the most important aspects analyzed in the Master thesis named “Do the criteria established in the Lithuanian legal regulation enable to separate the necessary defense from the crossing of the boundaries of the necessary defense?” is the human defense law. The Constitution of the Republic of Lithuania, the Lithuanian Criminal Code, the European Convention on Human Rights, and other international instruments have clearly defined the definitions of necessary defense and the limits of the necessary defense, and have established the criteria on the basis of which the necessary defense is separated from the limits of the necessary defense. However, the criteria provided for in the Lithuanian legal regulation are of an evaluative nature, therefore it is not clear when the defense exceeds the limits and becomes unacceptable and causes the person criminal liability, and when it is a permissible defense that is necessary in a democratic state. Therefore, it is important to identify the criteria and attributes in order to determine whether or not it is possible to limit the necessary defense from crossing of the boundaries of the necessary defense. The object of this thesis is the regulation of the criteria provided for in Article 28 of the Criminal Code of the Republic of Lithuania in the context of the necessary defense and crossing of the boundaries of the necessary defense. The aim of the thesis is as follows: based on scientific literature, case law, and the laws to determine whether the established criteria allow us to delimit the necessary defense from crossing the boundaries of the necessary defense. The methods of scientific literature analysis, legal analysis, comparison and generalization are used in the thesis. The Master thesis consists of three parts. The first part of the thesis defines in detail the necessary defense, the conditions for the legality of the necessary defense and crossing the limits of the necessary defense. This part explains the importance of the necessary defense and crossing the limits of the necessary defense, and the conditions necessary for the emergence of necessary defense, and the criteria based on which it is possible to limit the necessary defense from the crossing of the limits of necessary defense. The second part of the thesis defines the legal regulation of foreign countries regarding the necessity defense and crossing of the limits of necessary defense. This part refers to the legal regulation of several countries and presents a comparative analysis comparing the provisions of legal regulation. The third part of the thesis presents the practice of Lithuanian courts. This part raises the problematic aspects for the courts when qualifying the necessary defense and crossing the boundaries of the necessary defense. The final thesis aims to investigate as closely as possible the content of the separation of necessary defense from the crossing of the limits of the necessary defense in both the legal regulation and the scientific conclusions, and to emphasize the legal regulation of foreign countries and the practice of the Lithuanian courts. The regulation of the legal norms of different countries and the analysis of scientific sources and case law are useful for improving the legal norms of the Republic of Lithuania. The European Court of Human Rights has established that any person may commit unlawful acts and will not be liable for any criminal liability if he or she is defending themselves or defending other person against unlawful violence. A thorough analysis of scientific literature, case law and legal acts has led to conclude that the necessary defense is not absolute and it has the restrictions that are applied having crossed the limits set by the norms of the law. In this case, the necessary defense goes beyond the boundaries and a person is prosecuted for crossing the boundaries of necessary defense, where the attributes of the criminal act, the defense mismatch to the nature and severity of the interference and danger, indications of intentional, serious disturbance of health or death are necessary. These characteristics are defined both in the law and in the case law, but they are of an evaluative nature. It must be argued that for this reason the courts are faced with difficulties in separating the necessary defense from the limits of the necessary defense.en_US
dc.format.extent41 p.-
dc.language.isolten_US
dc.rightsSutarties data 2018-01-11, nr. 35601, prieinamas tik VDU intranete iki 2023-06-20lt_LT
dc.subjectBūtinoji gintislt_LT
dc.subjectBūtinosios ginties ribų peržengimaslt_LT
dc.subjectTeisinis reguliavimaslt_LT
dc.subjectNecessary defenseen_US
dc.subjectCrossing the limits of the necessary defenseen_US
dc.subjectLegal regulationen_US
dc.subject.otherTeisė / Law (S001)-
dc.titleAr Lietuvos teisiniame reguliavime įtvirtinti kriterijai įgalina atriboti būtinąją gintį nuo būtinosios ginties ribų peržengimo?lt_LT
dc.title.alternativeDo the criteria established in the Lithuanian legal regulation enable to separate the necessary defense from the crossing of the boundaries of the necessary defense?en_US
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptViešosios teisės katedra-
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)
Files in This Item:
monika_globyte_md.pdf982.43 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

50
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.