Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35538
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Bortkevičienė, Virginija
Supervisor: Gedvilienė, Genutė
Title: Verslumo mokymosi transformacijos verslo veiklose
Other Title: Entrepreneurial learning transformations into business activities
Extent: 48 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 22-Dec-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas
Keywords: Fenomenografijos metodas;Mokymosi transformacija veiklose;Verslumo mokymasis;Verslumo mokymosi patirtys;Entrepreneurial learning;Entrepreneurial learning experiences;Learning transformation into activities;Phenomenography
Abstract: Darbe siekta atskleisti verslumo mokymosi transformacijas verslo veiklose išryškinant verslumo mokymosi būdus ir identifikuojant verslumo mokymosi patirtis. Tyrimas grindžiamas kokybinės tyrimų metodologijos paradigma, taikant fenomenografinį metodą. Disertaciniame tyrime susisteminti ir išskirti verslumo mokymuisi būdingi būdai bei išryškintos skirtingos verslumo mokymosi patirtys. Pagrindiniai empirinio tyrimo rezultatai pateikiami pasitelkiant septynias aprašomąsias kategorijas imčių erdvėje, nurodant kokybiškai skirtingus verslumo mokymosi patyrimo būdus ir atskleidžiant, kaip skirtingai patiriamas verslumo mokymasis. Disertaciniame tyrime pristatoma, kad visos aprašomosios kategorijos transformuojasi į tris žmogaus gyvenimo dimensijas: pažinimo, asmeninę ir veiklos. Visos dimensijos yra susijusios su mokymosi perspektyva, darbo aplinka, kasdieniu gyvenimu bei veikla. Į verslumo mokymąsi galima žvelgti iš vienos dimensijos perspektyvos arba įvairių dimensijų sąveikos perspektyvos. Kompleksinis verslumo mokymosi fenomenas, yra suprantamas kaip autonominis, tikslinis ir aktyvusis mokymasis, kuris apima mokymąsi per savęs pažinimą, transformuojant mokymąsi veikloje ir labiau vertintinas darbo, gyvenimo ir mokymosi aplinkose. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad būdingesnė yra verslumo mokymosi perspektyva, pasitelkiant aktyvų ir holistinį požiūrį į verslumo mokymąsi ir naudojant aktyviojo mokymosi metodus, nei tradicinio mokymosi perspektyva, pasitelkiant teorines žinias ir teorinius metodus. Atliktas tyrimas atskleidė, kad verslumo mokymasis yra suvokiamas kaip unikali ir individuali patirtis, kuomet verslumo mokymasis pasireiškia ir yra patiriamas tyrimo dalyvių skirtingais būdais, kur mokymosi procese svarbi teorijos ir praktikos integracija.
The dissertation aims to reveal the transformations of entrepreneurial learning into business activities by highlighting the entrepreneurial learning pathways and identifying entrepreneurial learning experiences. This research is based on the qualitative research paradigm using a phenomenographic approach. The dissertation research systematized and distinguished the ways of entrepreneurial learning and highlighted different entrepreneurial learning experiences. The main findings are presented through seven categories of description in the outcome space, describing qualitatively different ways of experiencing entrepreneurial learning. All categories of description transform in three dimensions in a person’s life: cognitive, personal, activity. All these dimensions are related with the learning perspective, work environment and also with everyday life or business activities. Entrepreneurial learning can be approached from one dimension or from the interaction between different dimensions. The complex phenomenon of entrepreneurial learning which integrates learning through self-identification and is understood as autonomous, purposive and active learning, can be seen more as practical knowing than theoretical knowledge in the work, life and education environments. The results showed that entrepreneurial learning is more seen from the entrepreneurial learning perspective, through active and holistic approach to entrepreneurial learning using active methods in order to learn, rather than traditional learning, through theoretical knowledge and theoretical methods. But it is worth to mention that the cooperation and integrity between those two elements - theory and practise - in entrepreneurial learning is necessary and leads to understanding how entrepreneurial learning should be developed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35538
Appears in Collections:2017 m. (SMF dak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

69
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

64
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.