Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35268
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Pasvenskienė, Aušrinė
Title: Akademinės laisvės kaip pagrindinės teisės įtvirtinimas: visapusišką teisinę apsaugą įgalinančio apibrėžtumo paieškos
Other Title: A legal justification of academic freedom as a fundamental right: charting vagueness for more clarity
Extent: 52 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 15-Sep-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Akademinė laisvė;Tyrimų laisvė;Dėstymo laisvė;Academic freedom;Freedom of research;Freedom of teaching
Abstract: Aukštajam mokslui yra patikėta misija prisidėti prie šalies visuomenės, kultūros ir ekonomikos gerovės ir klestėjimo, būti visaverčio gyvenimo paskata bei tenkinti prigimtinį pažinimo troškulį. Akademinė laisvė vaidina svarbų vaidmenį šiame procese, nes dėstymo, mokslinių tyrimų ir akademinės diskusijos laisvė padeda užtikrinti žinių sklaidą ir tiesos siekimą. Šiandien galima pastebėti vis didėjančią akademinės laisvės pažeidimų įvairovę. Šis tyrimas koncentruojasi ties akademinės laisvės, kaip žmogaus teisės, kaip vertybės, atsispindinčios tarptautinės aukštojo mokslo institucijų bendruomenės, UNESCO, Europos Sąjungos, Europos tarybos ir Bolonijos proceso veiklose bei dokumentuose, analize. Nors šiandien akademinei laisvei, tiesiogiai ar netiesiogiai, yra suteikiamas žmogaus teisės statusas, visgi yra pakankamai sudėtinga įsivaizduoti jos tinkamą apsaugą nesant aiškios koncepcijos. Šiuo tyrimu yra siekiama pabrėžti, kad norint pasiekti optimalų akademinės laisvės apsaugos lygį, netgi įvardijant tai kaip saviraiškos laisvės pažeidimą, yra būtina įvertinti akademinį kontekstą, o tam būtina sąlyga yra konceptualus akademinės laisvės aiškumas. Dėl šios priežasties disertacinis tyrimas apima išsamią tarptautinių ir regioninių dokumentų ir teisės aktų, kurie vienaip ar kitaip susiję su vienu ar kitu akademinės laisvės elementu, analizę. Ja yra siekiama sukurti visapusišką, aiškesnę ir labiau apibrėžtą akademinio konteksto sampratą, kurios ribose veikia šis principas. Analize taip pat siekiama atskleisti rekomendacijose, strategijose ir kituose Europos aukštojo mokslo erdvėje priimtuose dokumentuose kartais sunkiai identifikuojamas potencialias grėsmes akademinei laisvei.
Higher education is entrusted with the mission to contribute to a nation’s public, cultural and economic prosperity, to provide support and thrust for a full life of every citizen, and satisfy the natural thirst for knowledge. Academic freedom plays a crucial role in this process as free teaching, research, inquiry and academic debate help to ensure the dissemination of knowledge and pursuit of truth. Today we observe a variety and an increasing number of violations of academic freedom. This research concentrates on analyzing academic freedom as a human right, as a value perceived by the international community of higher education institutions, by UNESCO, the European Union, the Council of Europe and the Bologna Process. Although today academic freedom is, explicitly or implicitly, given the status of a human right, it is quite difficult to imagine its adequate protection without a clear concept. It can be argued that in order to safeguard academic freedom, even under the claim of violation of freedom of expression, it is necessary to evaluate academic context for which conceptual clarity of academic freedom is prerequisite. For this reason the research includes an in depth analysis of international and regional documents and laws which in one way or another address the issue of academic freedom in order to develop a more thorough understanding of the academic context in which the principle operates. The analysis is also intended to demonstrate the potential threats to academic freedom which may be “inspired” by recommendations, strategies and other documents adopted in the sphere of European higher education.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35268
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35268
Appears in Collections:2017 m. (TF dak.)

Files in This Item:
ausrine_pasvenskiene_ds.pdf513.99 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

184
checked on Mar 28, 2020

Download(s)

22
checked on Mar 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.