Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35192
Type of publication: Daktaro disertacijos santrauka / Doctoral dissertation summary
Field of Science: Istorija / History
Author(s): Pansevič, Violeta
Title: Education of Vilnius city dwellers in the 17th -18th c.
Other Title: Vilniaus miestiečių išsimokslinimas XVII‒XVIII a .
Extent: 48 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 29-Aug-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas
Keywords: The Grand Duchy of Lithuania;Vilnius;City dwellers;Education;Career;Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė;Vilnius;Miestiečiai;Išsimokslinimas;Karjera
Abstract: The object of this dissertation research is educational path of Vilnius city dwellers which covers home education with a mother or private teachers’ help, primary education at confessional schools near churches, education at gymnasiums of higher level, seminaries and colleges as well as education institutions of the highest level: academies, universities and others. When investigating studies of city dwellers at Vilnius Academy and foreign education institutions, the focus was placed on acquired academic degrees, their creative production and content of existing libraries. So far, researches confined to examination of education possibilities of male city dwellers, therefore, this research also aims to represent women education at home, monasteries, private boarding schools, to reveal their literacy level.
Šio disertacinio tyrimo objektas yra Vilniaus miestiečių mokslinimosi kelias, apimantis mokymąsi namuose su motinos ar privačių mokytojų pagalba, pradinius mokslus prie bažnyčių veikusiose konfesinėse mokyklose, lavinimąsi aukštesnio lygio gimnazijose, seminarijose ir kolegijose bei aukščiausios pakopos mokymo įstaigose: akademijose, universitetuose ir kt. Tiriant miestiečių studijas Vilniaus akademijoje ir užsienio mokymo įstaigose kreipiamas dėmesys į pasiektus mokslo laipsnius, jų kūrybinę produkciją ir turėtų bibliotekų turinį. Iki šiol tyrinėtojai apsiribodavo miestiečių vyrų mokymosi galimybių aptarimu, todėl šiame tyrime siekiama atspindėti ir miestiečių moterų lavinimąsi namuose, vienuolynuose, privačiuose pensionuose, atskleisti jų raštingumo lygį.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35192
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35192
Appears in Collections:2017 m. (HMF dak.)

Files in This Item:
Violeta_Pansevič_ds.pdf507.33 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record

Page view(s)

102
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

8
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.