Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35082
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedralt_LT
dc.contributor.advisorJuraitė, Kristina-
dc.contributor.authorStanevičiūtė, Jovita-
dc.date.accessioned2017-06-28T10:38:56Z-
dc.date.available2017-06-28T10:38:56Z-
dc.date.issued2017-05-24-
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/35082-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/35082-
dc.description.abstractViešajame diskurse netyla diskusijos dėl žiniasklaidos komercialėjimo, jos noro ir galimybių atlikti normatyvines žiniasklaidos funkcijas ir misiją. Be to, vis dažniau keliamas klausimas, ar žiniasklaida yra tik verslas, ar kartu ir ypatinga institucija, kuri turi pareigą ir atsakomybę prieš visuomenę. Nepaisant šių diskusijų, dėl savo viešumo, įstatymiškai užtikrintos privilegijos gauti jai reikalingą informaciją, žiniasklaida aiškiai išlaiko galią atlikti normatyvines žiniasklaidos funkcijas, tačiau ar to siekia – priklauso nuo žiniasklaidos organizacijos vidinių tikslų, požiūrio į auditoriją ir savo veiklą. Regioninė žiniasklaida būdama arčiau visuomenės neša ir ypatingą atsakomybę: ji atsakinga už vietos valdžios kontrolę, bendruomenės problemų viešinimą, galimybę pasisakyti. Regioninė žiniasklaida tarsi atskiros aplinkos, savito regiono „sarginis šuo“, viešoji sfera, atsakinga už vietos bendruomenės interesų saugojimą. Tačiau regioninė žiniasklaida veikia ir geografiškai siaurame lauke, kuriame ribota auditorija, reklamos užsakovų skaičius. Visa tai lemia regioninės žiniasklaidos problematiką, kuri veikia ir žiniasklaidos misijos, pamatinių funkcijų įgyvendinimą. Remiantis šiomis teorinėmis prielaidomis, tyrime analizuojamas Jonavos regioninės žiniasklaidos portalų turinys. Siekiama ištirti, kaip turinys atspindi normatyvinių žiniasklaidos funkcijų raišką. Kadangi regioninė žiniasklaida yra arčiau visuomenės, siekiant geriau suprasti regiono žiniasklaidos funkcionalumą, jo orientaciją verslo ir visuomenės interesų dichotomijoje paimti ir interviu su bendruomenės nariais. Tyrimo rezultatai parodė, kad Jonavos regioninės žiniasklaidos portalai nors ir skiriasi savo turiniu, naujienų atrankos kriterijų hierarchija bei ryšiu su visuomene, tačiau nepatenkina visuomenės interesų, o regione vyrauja miglota normatyvinių žiniasklaidos funkcijų raiška. Regiono bendruomenė jaučia ne tik tiriamosios, analizuojančios žiniasklaidos trūkumą, bet ir valstybės veikėjų dominavimą, kuris menkina jos norą ir siekį įsitraukti į viešąją sferą. Tyrimas parodė, kad visuomenei trūksta „sarginio šuns“, politinės komunikacijos kanalo funkcionalumo. Taigi Jonavos bendruomenės interesas nėra regiono žiniasklaidos priemonių prioritetas.lt_LT
dc.description.abstractDiscussions about commercialization of media, it intention and opportunities to accomplish normative media’s functions and mission do not trail away in public discourse. Aside there is more often raised a question if media is just a business or at the same time a special institution which has a duty and responsibility against the society. Despite of these discussions, because of its publicity, legally secured privilege to get necessary information, media clearly maintains the power of being able to accomplish normative media’s functions, but if it pursues that – depends on media organization’s internal purposes, attitude to audience and its activity. Regional media with being closer to society carries special responsibility too: it responsible of the control of local government, publicize of community’s problems, ability to speak up. Regional media is like separated environment, distinctive region “watchdog”, public sphere, responsible of protection of local community’s interest. However regional media also acts in geographically narrow area where are limited audience, amount of advertisement’s customers. All of that determine the problematic of regional media which also influences the realization of media’s mission and normative functions. According these theoretical assumptions, there is analyzed compared small – Jonavos regional media portals – content. It is pursue to research if like the content reflects the expression of normative media’s functions. As regional media is closer to society, on purpose to understand functionalism of regional media better, its orientation in the interest in business and society dichotomy, there are also accomplished interviews with members of community. Results of the research have shown, that Jonava regional media portals although differ its content, hierarchy of news’ pick criterions and connection with society do not satisfy interests of society and in region dominates obscure expression of normative media’s function. The community of the region feel not only the lack of investigative and analyzing media, but also dominance of nation actors which diminish it intention and objective to involve to public sphere. The research has shown, that clearly lack “watchdog”, the functionalism of public communication channel for society, So, the interest of Jonava community is not the priority of regional media’s implements.en_US
dc.format.extent103 p.-
dc.language.isolten_US
dc.rightsSutarties data 2017-05-19, nr. 35082, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectRegioninė žiniasklaidalt_LT
dc.subjectViešoji erdvėlt_LT
dc.subjectŽiniasklaidos funkcijoslt_LT
dc.subjectLocal mediaen_US
dc.subjectPublic sphereen_US
dc.subjectMedia functionsen_US
dc.subject.otherKomunikacija ir informacija / Communication and information (S008)-
dc.titleRegioninė žiniasklaida tarp verslo ir visuomenės interesų: Jonavos atvejislt_LT
dc.title.alternativeRegional media between the interest of business and society: Jonava caseen_US
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptViešosios komunikacijos katedra-
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

466
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

406
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.